Czynnik wywolujacy sprawe chorobowa psycheorganiczna

Czynnik wywołujący sprawę chorobową psycheorganiczną pada zawsze na grunt jakiejś struktury osobowości. Najczęściej chodzi tu o typy przeciętne, rzadziej miewamy do czynienia z psychopatami. Mówi się wówczas o -osobo- wości prępsychotycznej lub o psychopatii prępsychotycznej. Podział prawidło- wych osobowości prepsychotycznych jest rzeczą psychologii. Jeżeli chodzi o typologię psychopatów to i ta dziedzina wymaga nowego opracowania. Postępy diagnostyki psychiatryczno-klinicznej ukazują nam w nowym, krytycznym świetle różne typy psychopatów opisane w da- wnym piśmiennictwie psychiatrycznym. Większość tych typów to bezwzględ- nie albo poronne postacie psychoz oraz stany ubytkowe po ich przebyciu, albo charakteropatie, których podłoże można dzisiaj dokładniej określić na podsta- wie ściślejszych badań klinicznych. Przedstawiciele preformizmu kładą prze- .sadny nacisk na predestynację, która ma SIę mieścić w psychopatii prepsy- chotycznej. Z teorii tych ma wynikać, że schizoidia usposabia do schizofrenii, a cykloidia do cyklofrenii. Preformizrrr ten nie wytrzymuje krytyk doświad- czenia klinicznego. Z codziennych spostrzeżeń klinicznych wynika, że przewa- zająca większość chorych psychicznie wywodzi się z prawidłowych przecięt- nych typów prepsychotycznych. Psychoza nie powstaje homogenetycznie z od- powiedniej sobie osobowości prepsychotycznej. Schizotymik może więc za- paść na cyklofrenię, cykloid -na padaczkę, epileptotymik lub epileptoid na histerię, histeroid na schizofrenię itd. Powstają w ten sposób różnorakie po- wiązania między klasami “warstwy” pierwszej, dziedziczno-konstytucyjnej, i drugiej, psychoorganicznej. Jeżeli tak często rzekomo stwierdza się, że np. -ostra psychoza schizofreniczna wyrasta z podłoża osobowości schizoidnej, to pochodzi to tylko z -trudności retrospektywnego rozpoznania. W przypadkach tych bowiem rzekoma schizoidia była wieloletnim okresem schizofrenii prostej . nie zauważonej dotąd, której obraz kliniczny wzbogacił się w pewnym okre- sie o ostrą psychozę swoistego kręgu. Im dokładniej zbieramy wywiady co -do osobowości prępsychotycznej chorego, tym łatwiej udaje nam się zjawisko to potwierdzić. Gdyby sprawdziły się marzenia psychiatrów, aby każdy oby- watel prowadził od dziecka książkę zdrowia psychicznego, to trafności- tej zasady można .by w każdym konkretnym przypadku dowieść. [więcej w: , artykuły fryzjerskie, Siłownie zewnętrzne, olejek cbd ]

Tags: , ,

Comments are closed.