Dla przykladu przytoczymy zaburzenia psychiczne,.

Dla przykładu przytoczymy zaburzenia psychiczne,. wywołane przez alkoholizm. W starszym piśmiennictwie wylicza się jednym tchem: alkoholizm przewlekły, delirium tremens,zespół Korsakowa, haluci- nosis acuta, obłęd zazdrości itd. Tymczasem rokowanie różni się zasadniczo zależnie od tego, czy chodzi o zespoły organiczne, czy czynnościowe. Do zespo- łów organicznych, z którymi wiąże się rokowanie niepomyślne, zaliczyć trzeba: dementia alcoholica, characteropathia alcoholica, zespół Korsakowa. Natomiast. do zespołów zasadniczo czynnościowych, rokowniczo pomyślnych, należą: de- lirium tremens, haUudnosis acuta, paranoia alcoholica, upojenie patologiczne- i inne zamroczenia. W niektórych jednostkach chorobowych rozróżnienie war- stwy organicznej od czynnościowej posiada bardzo istotne znaczenie i to za- równo z uwagi na właściwe leczenie, jak i dla rokowania. Dla przykładu przy- toczymy porażenie postępujące. Zachodzi istotna różnica między tym, co po- winno się nazywać naprawdę mania paralytica a zespołem Korsakowa na tle porażenia postępującego. Zespół maniakalny jest natury czynnościowej, a więc: jest odwracalny, podczas gdy zespół Korsakowa jest wyrazem procesu orga- nicznego, i to w okresie,gdy powstały w mózgu szczególnie ciężkie spustosze- nia. Gdyby ktoś próbowal leczyć porażenny zespół Korsakowa metodami aktywnymi, to popełniłby błąd sztuki, gdyż wstrząsy, np. elektryczne” nic po- móc nie mogą na zmiany zanikowe mózgu, mogą tylko zaszkodzić. Inaczej się rzecz ma natomiast. w stosunku do nawarstwionego zespołu maniakalnego. Tutaj z powodzeniem stosujemy np. leczenie largaktylem, nie czekając na wy- nik leczenia zimnicą. Dzięki temu sprowadzamyznaczne uspokojenie chorego, wpływające korzystnie na krążenie, które będzie bardzo obciążone, gdy chory zacznie gorączkować. Precyzyjność sposobów rozpoznawczych ma tu doniosłe znaczenie. Trzeba koniecznie umieć rozróżnić stan maniakalny od euforii oraz konfabulacje na tle organicznych luk pamięciowych od konfabulacyj nie pod- barwionych przechwałek chorego z nawarstwionym zespołem maniakalnym. Tylko tę ostatnią postać porażenia postępującego opatrujemy mianem mania paralytica. W starszym piśmiennictwie nazwa ta, jak wiadomo, obejmuje rów- nież i zespół Korsakowa porażenny. [hasła pokrewne: , odżywka do rzęs, poradnia psychologiczna kielce, zagęszczanie rzęs ]

Tags: , ,

Comments are closed.