II powiklanie wskutek ilosciowego rozszerzenia

II powikłanie wskutek ilościowego rozszerzenia się sprawy chorobowej (elargatio quantitativo) polega na rozprzestrzenieniu się sprawy chorobowej na dalsze obszary tej samej tkanki lub na ilościowym narastaniu objawów, jednakże bez powstawania nowych jakościowych objawów. II powikłanie wskutek jakościowego rozszezrenia się sprawy (elargatio qualitativa) stwierdzamy wtedy, gdy ilościowy rozwój choroby doprowadzi do powstania nowej jakości chorobowej, np. zmiany nowotworowe mogą doprowadzić do nadżerek naczyniowych i krwotoków, może też dojść do przerzu- tów, albo np. wole może wywierać mechaniczny ucisk na górne drogi oddechowe. Między nowo powstałym zespołem objawów a. chorobą podstawową zachodzi tutaj niewątpliwy związek przyczynowy. Nowo powstały zespół staje się z kolei nowym czynnikiem etiologicznym. Powstają w ten sposób zawile łańcuchy związków przy- czynowych, które mogą się splatać z powikłaniami przypadkowymi i ilościowymi. Rozwikłanie tych współzależności przyczynowych bywa w praktyce bardzo trudnym zadaniem rozpoznawczym. IV powikłanie etioepigenetyczne (complicatio etioepigenetica). Już w grupie III można by w pewnych przypadkach mówić o nawarstwianiu się jed- nego czynnika etiologicznego na drugi, np. krwotok w przebiegu gruźlicy płuc sam staje się punktem wyjścia dalszych powikłań. O etioepigenezie w ścisłyrn, znaczeni1:l mówimy jednak wówczas, gdy jedna sprawa chorobowa staje się podlożem innej, etiologicznie różnej. Zachodzi to np. wtedy, gdy ropień gruźliczy ulegnie zakażeniu wtórnemu, gdy na owrzodzeniu toczniowym powstanie rak lub gdy pod wpływem niewielkiego urazu ulegnie złamaniu kość nadżarta zmianami nowotworowymi. Je- den czynnik etiologiczny stwarza tu warunki sprzyjające zawiązaniu się drugiego czynnika etiologicznego. Ten drugi, wtórny czynnik nie jest dalszym ciągiem ani na- .stępstwem rozszerzenia się zmian podstawowych, posiada bowiem zasadniczo własną etiologię i mógłby pojawić się na innym podłożu. Tak np. jest wiele czynników, zdolnych przez miejscowe działanie wywołać zrakowacenie tkanki., Podobnie to, co nazywamy zakażeniem wtórnym może w pewnych warunkach odgrywać rolę zaka- żenia pierwotnego. Uzasadnia to pojęcie nawarstwiania się i złożoności z warstwy . podstawowej i warstwy nadbudowanej. Struktura taka może czasem mieć jeszcze więcej członów, ogniw, warstw, pięter. Powikłania etioepigenetyczne odgrywają szcze- gólną rolę w psychiatrii. [hasła pokrewne: , proktolog, Studnie głębinowe, odzież dla dzieci ]

Tags: , ,

Comments are closed.