Kretschmerowski fatalizm sprawil, ze w.

Kretschmerowski fatalizm sprawił, że w. prognostyce wciąż jeszcze pokutuje przekonanie. o wielkim znaczeniu budowy ciała i prepsychotycznego charak- teru. W świetle bezstronnych spostrzeżeń klinicznych zapatrywania te są bez- podstawne. Kretschmeryści nadal jeszcze twierdzą, że pykniczno-syntoniczne cechy poprawiają rokowanie, podczas gdy leptosomiczno-schizotymiczne po- garszają je. Na przykład jeżeli stwierdzimy u schizofrenika pykniczną budowę ciała i dowiemy się, że przed wybuchem psychozy miał on syntoniczne cechy charakterologiczne, to rokowanie będzie pomyślniejsze niż wówczas, gdy schi- zofrenik ten będzie leptosomikiem o schizotymicznych cechach osobowości prepsychotycznej. Podobnie też niesłusznie sądzi się, że leptosomiczna budowa ciała w przypadku cyklofrenii lub wybuch psychozy cyklofrenicznej u schizo- tymika są momentami rokowniczo niepomyślnymi. Natomiast nawet na Za- chodzie stwierdza się dzisiaj zmianę zapatrywań na rolę obarczenia dziedzicz, nego w kształtowaniu się rokowania. M, Bleuler dochodzi: do wniosku, że cięż- kie obarczenie dziedziczne me jest złym znakiem rokowniczym, przeciwnie, co dzień stwierdzamy, że łagodnie przebiegające przypadki schizofrenii wy- kazują znacznie większe obciążenie dziedziczne niż przypadki kończące się ciężkim otępieniem. Istotnie, zupełnie nie obciążone dziedzicznie schizofrenie bardzo często przebiegają szczególnie ciężko. Stwierdzenie w wywiadzie cięż- .Iciego jednorodnego obciążenia dziedzicznego uprawnia więc raczej do pew- nego optymizmu. Jeśli chodzi o schizofrenię, to w rokowaniu opieramy się głównie na ocenie dotychczasowego przebiegu psychozy, zwłaszcza jej początku. Od dawna, już uważano burzliwy wybuch psychozy schizofrenicznej za znak pomyślny. Na podstawie spostrzeżeń klinicznych uważa się, że mniej więcej w połowie przypadków z nagłym, burzliwym przebiegiem można liczyć na zupełne wy- zdrowienie. Z punktu widzenia etioepigenetyzmu zjawisko to straciło na tajem- niczości, ponieważ ostre psychozy schizofreniczne wyleczone bez ubytków nie powstają na podłożu przewlekłej schizofrenii, lecz na podłożu innych spraw organicznych. Przypadki te nie powinny być w statystykach zaliczane do schi- zofrenii. [hasła pokrewne: , odżywka do rzęs, trener personalny, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.