Leczenie: Do niedawna byl to

Leczenie: Do niedawna był to problem niemal beznadziejny. Próbowano wszyst- kich po kolei sposobów aktywnej terapii i uzyskiwano czasem złagodzenie objawów. Czasem znaczną poprawę dawała insulinoterapia, nawet czasowe ustąpienie obja- wów. Wstrząsy elektryczne uważano od dawna za niewskazane. Neuroleptyki nie spełniły pokładanych w nich nadziei. W lżej przebiegających zespołach ariankastycz- nych można było czasem przynieść chorym znaczną ulgę za pomocą narkoterapii pólśpiączkowej. a zwłaszcza za pomocą metod “wielkiej” psychoterapii z psychoana- 1izą na czele. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku uzyskaliśmy zachęcające wyniki, poddając chorych – i to przypadki naj cięższe – hibernacji na przeciąg sze- regu dni. Metodyka sztucznego snu zimowego jest jednak technicznie bardzo uciąż- liwa i wymaga spełnienia mnóstwa szczególnie trudnych warunków. Piśmiennictwo na Zachodzie przynosi wiele doniesień o pomyślnych wynikach zabiegów psycho- chirurgicznych w rodzaju leukotomii przedczołowej, jednakże poprawę osiąga się kosztem ciężkich ubytków osobowości. W pewnych przypadkach wywołane przez zabieg operacyjny cechy charakteropatyczne górują później w obrazie klinicznym. Z tych przyczyn w Europie wschodniej i środkowej zaniechano tych zabiegów. Taki sam skutek leczniczy jak operacja może czasem przyroda wywołać samorzutnie. Braungam i Czernygewycz (1950) ogłosili przypadek ciężkiej nerwicy natręctw z mi- zofobią, w przebiegu której po 20 latach wystąpiło stwardnienie rozsiane z wybit- nym zanikiem płatów czołowych. W miarę rozwoju zespołu psychoorganicznego objawy nerwicy natręctw cofały się, aż wreszcie pozostał obraz kliniczny podobny do przypadków leukotomizowanych. Przypadek ten rzuca światło na istotę “wyle- czenia”, osiągniętego zabiegami psychochirurgicznymi. Po prostu wywołana uszko- dzeniem mózgu euforia wespół z afektywną demencją i innymi objawami zespołu psychoorgantcznego wypiera objawy ariankastyczne. Rewelacyjnym zwrotem w leczeniu zespołów anankastycznych bez względu na ich pochodzenie stały się śpiączki atropinowe. Wyniki doświadczeń klinicznych nad tą nową metodą, zastosowaną po raz pierwszy do leczenia natręctw myślowych. ogłosili w r. 1963 w czasopiśmie psychiatrycznym NRD Bilikiewicz i jego wsp, Metoda ta prawdopodobnie .zdezaktualizuje wszelkie inne sposoby leczenia natręctw myślowych, jest bowiem skuteczna, technicznie prosta, bezpieczna, nie przykra i tania. Nic dziwnego też, że obudziła na całym świecie ogromne zainteresowanie. [podobne: , Siłownie zewnętrzne, sklep kolagen, kurs sep ]

Tags: , ,

Comments are closed.