Miedzy psychiatrami i przedstawicielami innych

Między psychiatrami i przedstawicielami innych specjamości lekarskich za- chodzą czasem różnice zdań co do znaczenia pojęć “ostry” i „przewlekły”, na co zwrócił uwagę Bleuler. Czasem istotnie trudno zrozumieć, dlaczego np. utrzy- mującą się wiele lat melancholię psychiatra nazwie psychozą ostrą. W rzeczy samej vi psychiatrIi “ostry” nabrało tego samego znaczenia co; “przemijający”, “czynnościowy”, “odwracalny”, podczas gdy “chroniczny” oznacza tyle co “nie- uleczalny”. Stwierdzenie to idzie oczywiście zbyt daleko. Porażenie postępujące jest cierpieniem niewątpliwie przewlekłym, lecz w pomyślnych warunkach, mianowicie przy wczesnym rozpoznaniu i właściwym leczeniu, może być ule- czalne. Z drugiej strony niektóre cierpienia niewątpliwie czynnościowe, a więc niby “ostre” (np. niektóre zespoły paranoiczne, które tęoretycznie są odwra- calne), w praktyce jednak, jeśli się ich nie leczy, okazują się przewlekłymi. Dalszy postęp sposobów leczniczych być może jeszcze bardziej zaostrzy względ- ność naszych dzisiejszych rozróżnień pojęciowych. Podnieść tu trzeba niedoceniony wkład psychiatrii pawłowowskiej w .oma- wianą problematykę. Śnieżniewski rozróżnia trzy okresy w rozwoju procesów organicznych: I okres zaburzeń neurodynamicznych, II okres zmian destruk- tywnych i III okres kompensacyjny. Wyrazem klinicznym pierwszego okresu jest np. stadium neurasthenic-wrn porażenia postępującego lub innych. procesów psychoorganicznych, a także schizofrenii.Leczenie podjęte w tym pierwszym okresie może mieć widoki powodzenia. Okres drugi rokuje niepomyślnie. W okresie trzecim możliwa jest tylko rehabilitacja, a więc wyrównanie trwa- łych ubytków za pomocą urządzeń kompensacyjnych ustroju. W psychiatrii radzieckiej skrystalizował się stopniowo nowy pogląd na zagadnienie granicy między sprawami czynnościowymi a organicznymi. Granica ta nie jest tak ostra i bezwzględna, jak to przypuszczano. [patrz też: , magnez i witamina b6, Szkoła tańca Poznań, dentysta Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.