Na obraz kliniczny porazenia postepujacego

Na obraz kliniczny porażenia postępującego mają wpływ nie tylko krętki blade. Doniosłym zagadnieniem rozpoznawczym jest kwestia, czy chory nadu- żywał napojów wyskokowych, jakich i w jakiej ilości, jak się odżywiał; jaki prowadził tryb życia; jakie ma warunki. domowe, do jakiego typu go zaliczyć; do jakiej klasy społecznej należy i w jakim jest wieku, a także czy nie ma innych współistniejących chorób. Wszystkie te różnorodne czynniki przeista- czają, tłumaczą, często “przykrywają”, czasem pogarszają skutki podstawo- wego czynnika etiologiczno-patogenetycznego. Uboczne te, lecz nie mniej do- niosłe czynniki określamy mianem patoplastycinych. W poprzednich rozdziałach wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na zjawisko etioepigenezy. Polega ono na nawarstwianiu się w przebiegu ontogenezy coraz to nowych czynników chorobotwórczych, patogenetycznych i patoplastycznych. Skutki działania tych czynników wzbogacają stopniowo strukturę psychozy, która w ostatecznej swej postaci wykazuje budowę wielopiętrową, wielowy- miarową, wielowarstwową. Odkrycie złożoności tej struktury doprowadziło do rozbicia dawnych “atomów diagnostycznych”. Rozpoznanie etioepigenetyczne stara się ująć całość dynamiki rozwojowej procesu chorobowego, począwszy od naj starszego okresu, czyli warstwy dziedziczno-konstytucyjnej, poprzez orga- niczne podłoże procesu chorobowego, aż do zasadniczo czynnościowych nawar- stwień psychotycznych lub psychonerwicowych. Powstaje w ten sposób struk- tura trójwarstwowa złożonego procesu dynamicznego, rozgrywającego się w czasie, nakładającego się warstwami epigenetyczni e w przebiegu rozwoju osobniczego. W tworzeniu się tej dynamicznej str.uktury nie ma predestynacji, preformizmu, fatalizmu. Struktura ta ulega nieustającym przeobrażeniom pod wpływem pomyślnych lub niepomyślnych oddziaływań środowiskowych. [hasła pokrewne: , odżywka do włosów, oczyszczalnie przydomowe, trener personalny ]

Tags: , ,

Comments are closed.