Na temat stosunku fobii do

Na temat stosunku fobii do natręctw są dotąd jeszcze zdania podzielone. Nie- którzy (Kraepelin, Pierre Janet, Bleuler, Aschaffenburg) sądzą, że zjawisk tych. nie da się od siebie oddzielić. Inni uważają, jednak fobię za samodzielną jed- nostkę nozograficzną (Bumke, Kehrer, Kronfeld, Friedman, Binder). Osobiście skłaniam się do tej ostatniej koncepcji. Petrilowitsch (1955) zestawił argu- menty, przemawiające za odrębnością fobii od zjawisk anankastycznych. W róż- nicowaniu należy brać pod uwagę następujące sprawdziany: 1. Fobie biorą początek z uczuć “obiekcyjnych” (Objekti,onsgefiihle) w tym znaczeniu, że chodzi tutaj o lęk przed jakimś wydarzeniem zewnętrznym, czyli o lęk pierwotny, podczas gdy lęk anankasty ma charakter wtórny, jest to bo- wiem lęk przed stłumieniem jakiegoś wewnętrznego wydarzenia. 2. Lęk w• nerwicy lękowej, zgodnie z samorzutnością jego powstawania, do- tyczy zawsze tylko własnej osoby. 3. Fobia ma charakter wydarzenia zjawiska czysto wzruszeniowego, nie wią- żącego się w żaden sposób ze sferą sumienia, jak w natręctwach myślowych. 4. W fobii nie ma przeżycia przymusu i wewnętrznej potrzeby – w przeci- wieństwie do natręctw myślowych. 5. Fobia ma charakter “jednorazowego” tzn. nie pociąga za sobą aktyw- nych środków ochronnych, jak to się dzieje w natręctwach myślowych, gdzie powstają perseweracyjne ceremoniały zapobiegawczo-ochronne. Nie dość ostre rozgraniczenie obu kategorii zjawisk pochodzi prawdopodob- nie stąd, że bardzo często widuje się je równocześnie u tego samego chorego. Z drugiej strony jednak każdy psychiatra zna wiele przypadków albo czystej fobii, albo czystych natręctw myślowych. [więcej w: , magnez i witamina b6, logopeda warszawa, catering dietetyczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.