Nerwica natrectw niekoniecznie wiaze sie

Nerwica natręctw niekoniecznie wiąże się z typem psychopatycznym nie- pewnym życiowo. Widujemy cierpienie to u wielu ludzi, którzy przed zacho- rowaniem albo w ogóle nie mieli cech psychopatycznych, albo mieli inne niż te, które opisano w piśmiennictwie za przewodem psychiatrów niemieckich. b. Nerwica natręctw jesb niewątpliwie chorobą albo zespołem chorobowym, gdyż ma swój początek, przeważnie bardzo wyraźnie w czasie odgraniczony, swój przebieg i swoje zejście. Jest więc albo procesem, albo zespołem czyn- nościowym o wyraźnej jakości patologicznej. c. Wskazywaliśmy już w części ogólnej, że natręctwa myślowe mogą wystę- pować objawowo w przebiegu pewnych organicznych chorób mózgu, np. w sta- nach po zapaleniu mózgu, na tle zmian starczych, a także jako zwiastun schi- zofrenii, czasem też w przebiegu schizofrenii i cyklofrenii. W przypadkach tych są one wyraźnie objawem chorobowym, a bynajmniej nie cechą charak- terologiczną. Zarówno ci chorzy, jak i chorzy z “prawdziwą” nerwicą natręctw mają wybitne poczucie choroby i żądają od lekarza usunięcia tych przykrych dolegliwości, a nawet jeśli tego nie czynią, to zdają sobie sprawę z chorobli-• wości tych zjawisk. d. Natręctwa myślowe, zwłaszcza w postaciach poronnych tego cierpienia; ustępują często trwale lub na jakiś czas samorzutnie, albo pod wpływem le- czenia. e. Wymowę w tym kierunku posiada częste sprzęganie się nerwicy natręctw z fobiami, co do których nikt nie zaprzeczy, że są jakością patologiczną, a nie tylko cechą charakterologiczną. Te właśnie przypadki nerwicy natręctw, które w obrazie klinicznym wykazują sprzężenie z fobią, skłoniły niektórych auto- rów do uważania fobii za część składową pojęcia nerwicy natręctw. f. Kto widział naocznie ciężką nerwicę natręctw, zwłaszcza tę jej postać, w której górują natręctwa ruchowe, ten wie, że to jest choroba, i to bardzo -ciężka, która częstokroć wyłącza osobnika dotąd uspołecznionego z więzów społecznych. Psychopatę można by uspołecznić dyscypliną wychowawczą lub administracyjną. Metody te w stosunku do chorych na ciężką nerwicę natręctw zawodzą. [więcej w: , sklep kolagen, bielizna nocna, Kabiny Sanitarne ]

Tags: , ,

Comments are closed.