Obecnie stoi sie na stanowisku,

Obecnie stoi się na stanowisku, że zmianom organicznym zawsze towarzyszą zaburzenia czynnościowe. Od -roz- miarów tego składnika czynnościowego zależy rokowanie i przebieg sprawy pod wpływem leczenia. Praktyczną doniosłość tych zapatrywań wykazał Śnież- niewski na przykładzie otępienia padaczkowego, które może ulec w pewnych przypadkach klinicznej poprawie. Poprawę tę można wytłumaczyć tylko cof- nięciem się składnika neurodynamicznego, który jest odwracalny. Poniżej zamieszczamy schematy graficzne (wg Morgenthalera), obrazujące typowe przebiegi choroby psychicznej. Nie wyczerpują one oczywiście wszyst- kich możliwości, lecz wystarczają do uzmysłowienia sobie najczęściej spoty- kanych postaci przebiegów, wziętych oczywiście jako życiowa całość. Z punktu widzenia strukturalnego całość taka rozbija się na części składowe, gdyż od- różnić musimy organiczne podłoże od neurodynamiczno-czynnościowych epi- zodów psychotycznych. Aby oprzeć rokowanie na ściślejszych podstawach, trzeba koniecznie podane powyżej schematycznie wypadkowe rozbić na składniki epigenetyczne. Roko- wanie musi być stawiane dwukierunkowo. Inaczej przedstawia się ono w sto- sunku do podłoża organicznego, a inaczej w stosunku do nawarstwień czyn- nościowych. Weżmy np. dla przykładu schizofrenię przewlekłą przebiegającą w posuwach. Pojęcie to oznacza nagłe obostrzenie w przebiegu przewlekłego procesu. Obostrzenie to może samorzutnie lub dzięki leczeniu przeminąć, nie przemija jednak przewlekłe podłoże, które ma cechy procesu organicznego, cho- ciaż nie zdradza się wszystkimi objawami wchodzącymi w zakres pojęcia ze- społu psychoorganicznego. Obostrzenie przewlekłego procesu, np. pod postacią zespołu hebefrenicznego, katatonicznego lub paranoidalnego, da się więc -usu- nąć, rokowanie jest więc w danym przypadku pomyślne co do ostrego zespołu psychotycznego, lecz niepomyślne co do przewlekłego podłoża. Po przeminięciu ostrej psychozy nie dochodzi bowiem do stanu bezobjawowego, a więc do re- misji całkowitej, oznaczającej zdrowie. Po każdym posuwie pozostają ubytki, stanowiące przewlekły pomost między ostrymi epizodami. W cyklofrenii nie mówimy o posuwach, lecz raczej o fazach choroby. Nie mamy nigdy pewnych dowodów, że znamienne dla tej choroby okresy bezobjawowe są naprawdę remisjami, a nie intermisjami. Doświadczenie kliniczne mówi nam, że chodzi tutaj raczej o.Interrnisję, tzn. że w okresie bezobjawowym toczy się jakiś prze- wlekły proces, warunkujący okresowe nawroty. Hipotetyczny ten proces jest natury organicznej. [patrz też: , przedłużanie rzęs, firma sprzątająca, odżywka do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.