Ostry i burzliwy początek psychozy

Ostry i burzliwy początek psychozy schizofrenicznej rokuję lepiej. Ostateczne rokowanie kierunkowe musimy jednak odroczyć do czasu, gdy po przeminięciu ostrych objawów będzie można stwierdzić obecność lub brak objawów przewlekłego procesu, czyli tzw. ubytków. Zgodnie      z doświadczeniem klinicznym przypadki rozpoczynające się powolnym narastaniem objawów, a także przypadki z ostrym początkiem, które po ustąpieniu ostrej psychozy wykazują ubytki, każą rokować niepomyślnie. Duże znaczenie rokownicze mają oczywiście rozmiary ubytków stwierdzalnych po pierwszym lub po dalszych posuwach choroby. Rokowanie jest tym gorsze, im częściej ponawiają się obostrzenia.                Z obliczeń statystycznych zdaje się ogólnikowo wynikać, że spośród wszystkich przypadków schizofrenii bez względu na postać, włącznie        z ostrymi zespołami schizofrenoidalnymi, przypada po jednej czwartej na praktyczne wyleczenie,  ustąpienie psychozy z lekkim ubytkiem, ustąpienie psychozy z ciężkim ubytkiem  i  zejście z ciężkim otępieniem, schizofrenicznym. Starzy praktycy przywiązują wagę prognostyczną do pewnych szczególnych właściwości przebiegu schizofrenii przewlekłej z posuwami. Podobno więc rozstrzygające znaczenie ma trzeci posuw: jeżeli po nim nie nastąpi nieubłagany postęp procesu psychotycznego, lecz chory uzyska dobrą remisję, to już na przyszłość nie ma się co obawiać tego rodzaju pogorszenia, choćby nawet na- dal przychodziły nawroty. Ponadto duże znaczenie ma mieć okres 3-4 lat po pierwszym posuwie. Jeżeli po upływie tego czasu nie będzie ciężkiego defektu, to już nie należy się obawiać postępującego rozpadu osobowości. Również, jeżeli w ciągu 3-4 lat po pierwszym posuwie ,nie występują nawroty, to prawdopodobnie nie będzie ich na przyszłość. Praktyczne te zasady na ogół biorąc sprawdzają się, lecz dalekie są od dogmatów. Znaczenie rokownicze wieku da się ogólnie określić w ten sposób, że im wcześniejszy wybuch psychozy, tym gorsze rokowanie. I tu zresztą nie ma dogmatów. Właściwie więc rokowanie powinno się opierać na analizie struktury psychotycznej. Im większe natężenie przewlekłego procesu, tym gorsze rokowanie. Im słabiej wyrażony ten   podstawowy proces, tym lepsze rokowanie. Gdy nie ma cech przewlekłej schizofrenii, rokowanie jest pomyślne. [więcej w: psychoza starcza, zespół abstynencyjny leczenie domowe, przeglądarka internetowa skierowań do sanatorium ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: przeglądarka internetowa skierowań do sanatorium psychoza starcza zespół abstynencyjny leczenie domowe