Padaczka przeszla jako jednostka nozologiezna

Padaczka przeszła jako jednostka nozologiezna takie same dzieje. Pojęcie padaczki samoistnej skur- czyło się na rzecz padaczki objaowej wywołanej przez rozmaite czyn- niki etiologiczne. Nie mamy obecnie pewności, czy istnieje taka jednostka nozologiozna jak epilepsia genuina. Niektórym to poczucie pewności daje wiara w jej istnienie. W grupie chorób psychoorganicznych jest więcej takich rzeko- mych jednostek nozologicznych, które pozostawiamy jako klasy w systematyce tylko silą tradycji, zdając sobie sprawę z ich tymczasowości. Może w przyszłości znajdzie ktoś swoisty czynnik etiologiczny odpowiedzialny za powstanie jedno- stek w rodzaju oligofrenii dziedzicznej i padaczki samoistnej. W chwili obecnej nadzieje takie raczej coraz bardziej słabną. N ajwięcej trudności teoretycznych i praktycznych nastręcza schizofrenia słusznie już przez Bleulera nazwana grupą schizofrenii. Zarówno spraw- dzian etiologiczny, jak anatomopatologiczny zawodzi tu całkowicie. Ani prze- wlekły proces schizofreniczny, którego organiczny charakter zdaje się nie bu- dzić wątpliwości, ani czynnościowe psychozy schizofreniczne nie pozostawiają po sobie zmian widocznych gołym okiem lub mikroskopowo, które by pozwa-: lały na rozpoznanie pośmiertne. Ostre psychozy typu schizofrenicznego mogą występować na podłożu etiologicznym rozmaitym. Ta ostatnia grupa psychoz, chociaż ze stanowiska kryterium psychopatologicznego musiałaby się znaleźć w jednej klasie z wszystkimi innymi postaciami schizofrenii, ze stąnowiska kryterium etiologicznego musi być porozdzielana między różne inne klasy za- leżnie od podłoża. Dlaczegóż by wówczas w jednej klasie miały się znaleźć obok siebie schizofrenia katatoniczna i np. osłupienie katatoniczne, które wystąpiło w przebiegu choroby zakaźnej? Z mnóstwa takich przykładów można wysnuć tylko jeden wniosek: choroby psychoorganiczne wymagają odrębnej klasyfi- kacji, a psychozy-czynnościowe odrębnej. [więcej w: , artykuły fryzjerskie, okulista, oczyszczalnie przydomowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.