Podloze neuropatyczne zdaje sie odgrywac

Podłoże neuropatyczne zdaje się odgrywać pewną rolę. Zwrócić trzeba uwagę na to, że podobne do tików zjawiska występują czasem objawowo na podłożu różnych spraw organicznych. Nie ma tu wów- czas zależności od urazów wzruszeniowych ani łatwej podatności na psycho- terapię. Tiki organiczne mogą być pochodzenia obwodowego, np. przy schorze- niach rogów przednich rdzenia (sciercsis amyotrophica) albo nerwu twarzo- wego. Tiki organiczne pochodzenia ośrodkowego określa się niekiedy nazwą mioklonii. Mówi się też czasem •0 epiLepsia partialis continua. Podobny, lecz jeszcze cięższy zespół widuje się w ostrym okresie podrażnienia kory móżdżku przez guz. Szczególnie trzeba pamiętać, że ogniska w układzie pozapiramido- wym, zwłaszcza po przebytym nagminnym zapaleniu mózgu, często pozosta- wiają objawowe tiki. Innerwacja wchodzących w grę grup mięśniowych może więc pochodzić z rozmaitych źródeł. Sprawy te wymagają jeszcze dalszych badań zarówno w stosunku do tików czynnościowych, jak i organicznych. Cza- sem widać pokrewieństwo niektórych tików z histerią, np. tam, gdzie chodzi o nerwice roszczeniowe. Tu zwykle osobowość histeryczna wprost rzuca się w oczy, czego w organicznych tikach zazwyczaj nie widać. Za przyklład sprzęgania się czynników organicznych z czynnościowymi może słu- żyć torticollis spasticus, który zasadniczo jest pochodzenia pozapiramidowego. Schal- tenbrand powziął myśl miejscowego zatrofizowania ńeuralnego muskulatury wyko- nawczej (deafferentiatio) za pomocą środków chemicznych. Schwind i Schiitz (1960) zdali sprawę z praktycznego zastosowania tej myśli. Wstrzykuje się roztwór alko- holu lub chininy w porcjach po 14-12 ml, w sumie nie więcej jak 2 ml, w różne miejsca mięśnia, w którym wskutek tego “tworzą się nacieki; dla uśmierzenia bólu dodaje się roztwór 12% nowokainy. Wchodzą w grę mm. sternocleidomastbideus i splenii. Kurcz tych mięśni staje się bolesny. Wstrzykuje się z początku codziennie lub co drugi dzień, potem raz na tydzień. Stopniowo kurcz mięśni staje się rzadszy, aż ustaje zupełnie. W podobny sposób Demostenes odzwyczaił się od tiku, który polegał na podrzucaniu ramienia w czasie wygłaszania mowy. Ćwiczenia tego ge- nialnego mówcy polegały na tym, że zawieszał on sobie nad ramieniem miecz, który go boleśnie ranił, ilekroć ramię podskoczyło. [hasła pokrewne: , Zdrowa żywność, catering dietetyczny, prawo medyczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.