Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Trudnosci rozpoznawcze moga nastreczac i

Tuesday, July 12th, 2016

Trudności rozpoznawcze mogą nastręczać i przypadki poronne, które poprawiają się samorzutnie na krótszy lub dłuższy czas, po czym może przyjść tym cięższy nawrót. Czasem taka poronnie przebiegająca nerwica natręctw, np. pod postacią przemijają- cego okresu skrupulatyzmu, może ustąpić całkowicie. Ciężkie urazy psychiczne mogą powodować nawrót lub pogorszenie. Różnicowanie między omawianym cierpieniem a schizofrenią może być czasem źródłem wielu trudności i pomy- łek. Pamiętać trzeba, że czasem proces schizofreniczny może się zaczynać od długotrwałego okresu natręctw myślowych. Na ten temat prowadzi się niekiedy dość jałowe dyskusje, czy nerwica natręctw może przeistoczyć się w schizo- frenię. W przypadkach takich na pewno chodzi o pomyłkę rozpoznawczą, o którą zresztą nietrudno. Różnicując musimy ocenić, czy chory posiada rzeczywiście pełne poczucie choroby psychicznej, czy jego afekt istotnie nie jest uszkodzony, czy uczuciowość wyższa nie pozostawia niż co życzenia, czy nie ma przypad- kiem urojeń i czy struktura osobowości pozostaje nie naruszona, bez objawów rozszczepiennych. W prawdziwej nerwicy natręctw chorzy sami niekiedy stwier- dzają, że ich charakter zmienił się bardzo istotnie. Te zmiany charakterolo- giczne, wobec których chory zachowuje pełny krytycyzm, nie mają nic wspól- nego z psychopatią, do której niektórzy autorzy starają się całą chorobę nie-. słusznie sprowadzić. Zmiany te są bowiem wynikiem cierpienia psychicznego, które utrudnia lub uniemożliwia pełne wyżycie się osobowości chorego. Celem przekonania się, jaki jest stosunek nerwicy natręctw do schizofrenii, Ch. Muller (1953) zbadał katamnestycznie 57 chorych z nerwicą natręctw prze- ciętnie w 25 lat po leczeniu i stwierdził, że tylko u 9 chorych wystąpiła w póź- niejszych latach psychoza (15%). U 7 chorych chodziło o schizofrenię, u 2 o cy- klofrenię. Autor ten zauważył, że schizofrenia przebiegała szczególnie ciężko tam, gdzie raza natręctw trwała krótko, a objawy schizofreniczne wystąpiły wczesme. Dla nas jest to dowód, że w przypadkach tych chodziło o objawowe natręctwa, stanowiące wstęp do procesu schizofrenicznego. Nie wolno zapo- minać, że diagnostyka psychiatryczna 25 lat temu nie rozporządzała jeszcze dzisiejszą precyzją. Prawdopodobnie w przypadkach tych w. fazie natręctw można było dojrzeć rozpoczynający się już obraz procesu schizofrenicznego, chociaż objawy te były trudno dostrzegalne, jak zwykle w przypadkach schi- zofrenii prostej. Nerwica natręctw jest więc niewątpliwie jednostką nozolo- gicznie odrębną. [więcej w: , olejek arganowy do włosów, artykuły fryzjerskie, rehabiliacja ]

Padaczka przeszla jako jednostka nozologiezna

Tuesday, July 12th, 2016

Padaczka przeszła jako jednostka nozologiezna takie same dzieje. Pojęcie padaczki samoistnej skur- czyło się na rzecz padaczki objaowej wywołanej przez rozmaite czyn- niki etiologiczne. Nie mamy obecnie pewności, czy istnieje taka jednostka nozologiozna jak epilepsia genuina. Niektórym to poczucie pewności daje wiara w jej istnienie. W grupie chorób psychoorganicznych jest więcej takich rzeko- mych jednostek nozologicznych, które pozostawiamy jako klasy w systematyce tylko silą tradycji, zdając sobie sprawę z ich tymczasowości. Może w przyszłości znajdzie ktoś swoisty czynnik etiologiczny odpowiedzialny za powstanie jedno- stek w rodzaju oligofrenii dziedzicznej i padaczki samoistnej. W chwili obecnej nadzieje takie raczej coraz bardziej słabną. N ajwięcej trudności teoretycznych i praktycznych nastręcza schizofrenia słusznie już przez Bleulera nazwana grupą schizofrenii. Zarówno spraw- dzian etiologiczny, jak anatomopatologiczny zawodzi tu całkowicie. Ani prze- wlekły proces schizofreniczny, którego organiczny charakter zdaje się nie bu- dzić wątpliwości, ani czynnościowe psychozy schizofreniczne nie pozostawiają po sobie zmian widocznych gołym okiem lub mikroskopowo, które by pozwa-: lały na rozpoznanie pośmiertne. Ostre psychozy typu schizofrenicznego mogą występować na podłożu etiologicznym rozmaitym. Ta ostatnia grupa psychoz, chociaż ze stanowiska kryterium psychopatologicznego musiałaby się znaleźć w jednej klasie z wszystkimi innymi postaciami schizofrenii, ze stąnowiska kryterium etiologicznego musi być porozdzielana między różne inne klasy za- leżnie od podłoża. Dlaczegóż by wówczas w jednej klasie miały się znaleźć obok siebie schizofrenia katatoniczna i np. osłupienie katatoniczne, które wystąpiło w przebiegu choroby zakaźnej? Z mnóstwa takich przykładów można wysnuć tylko jeden wniosek: choroby psychoorganiczne wymagają odrębnej klasyfi- kacji, a psychozy-czynnościowe odrębnej. [więcej w: , artykuły fryzjerskie, okulista, oczyszczalnie przydomowe ]