Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

Pomyslnym zjawiskiem klinicznym jest fakt,

Tuesday, July 12th, 2016

Pomyślnym zjawiskiem klinicznym jest fakt, że bez względu na postać cyklofrenii zaledwie 30% chorych narażonych. jest na więcej niż dwa posuwy (Lange). Za niepomyślny znak uważa się wszel- kie naleciałości schizofrenicznego kręgu, a także silniejszy współudział czyn- ników reaktywno-psychogennych. Niekorzystny wpływ wywierają wreszcie na przejawy cyklofrenii schorzenia somatyczne, np. infekcyjne, lecz w szczegól- nym stopniu powikłania ze strony układu krążeniowego, do których cyklo- frenicy mają skłonność. Bardzo często niepomyślny zwrot w przebiegu cyklo- frenii w wieku podeszłym przypisać trzeba powikłaniom o charakterze miaż- dżycy mózgu, które prowadzą do przerodzenia się procesu w przewlekły zespół psychoorganiczny: Rokowanie w padaczce samoistnej jest zagadnieniem wyjątkowo trudnym . Pod wpływem psychiatrii hitlerowskiej w piśmiennictwie wciąż jeszcze pokutują fatalistyczne zapatrywania na sprawę dziedziczności padaczki samoistnej. Nie uwzględnia się wciąż jeszcze nikłości dowodów, na których poglądy te opierają się. Fakt, że w niektórych rodzinach występują licznie przypadki padaczki lub innych chorób nazywanych dziedzicznymi, żadną miarą nie dowodzi dziedziczenia się cech chorobowych, jak długo czynnik etiologiczny tych chorób nie został wykryty. W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku stwier- dzono. w dwóch przypadkach pląsawicy Huntingtona silne zakażenie tokso- plazmozą; które w pewnym stopniu wyjaśnia rzekomą dziedziczność tej jed- nostki chorobowej, uchodzącej wśród mendelistów za typowy przykład dzie- dziczenia według typu dominującego. Taki sam czynnik mógłby odgrywać rolę w powstawaniu padaczki samoistnej i mógłby naśladować dziedziczenie się tej cechy chorobowej. Taką rolę poza zakażeniem intra partum toksoplazmozą mógłby odgrywać uraz porodowy, który zależny być może od dziedziczenia cech anatomicznych budowy kostnego kanału porodowego itp. Gdy w przy- szłości możliwości takie zostaną naukowo potwierdzone i ciężar zwalczania padaczki przesunie się na postępowanie zapobiegawcze (walka z toksoplazmozą, postępy położnictwa itd.), fatalizm rokowniczy wiążący się z preformizmem rnendlowskirn na pewno upadnie. [więcej w: , Balsam Johnson, kosmetyki organiczne, domowe sposoby na trądzik ]