Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

Analiza etioepigenetyczna ma ogromne znaczenie

Tuesday, July 12th, 2016

Analiza etioepigenetyczna ma ogromne znaczenie praktyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o przewidywania rokownicze. Rodzinie chorego i społeczeństwu więcej zależy na rokowaniu niż na rozpoznaniu. “Niech się ta choroba nazywa, jak chce, ale co dalej będzie z chorym?” – z takimi zapytaniami spotykamy się w praktyce. Wyobraźmy sobie schizofrenika, który w danej chwili ma objawy tespolu katatonicznego. Rodzina martwi się więcej objawami katatonii niż przewlekłym procesem, który leży na jej dnie. Lekarz, na odwrót, wie, że naj- burzliwiej przebiegający zespół katatoniczny da się usunąć, podczas gdy na przewlekły proces schizofreniczny medycyna nie znalazła dotąd skutecznego leku. Radość rodziny, gdy objawy ustępują, jest ogromna. Lekarz, przeciwnie, chwili tej oczekuje z wielkim niepokojem. Gdy stwierdzi w okresie remisji choćby najlżejsze ubytki, wie, że chodzi tu o “prawdziwą” schizofrenię i że rokowanie przy dzisiejszym stanie nauki jest niepomyślne. Rokowanie kształ- tuje się więc dwutorowo, osobno co do organicznego podłoża choroby lub jego odpowiednika (drugi okres etioepigenetyczny), a osobno co do nawarstwionego. na tym podłożu zespołu czynnościowego (trzeci okres). Dwutorowość ta w niektórych cierpieniach rozumie się przez się i nigdy nie wywołuje sprzeciwów. Gdy mamy przypadek majaczenia drżennego, stawiamy rokowanie pomyślne co do tego ostrego zespołu psychotycznego, natomiast nie- , pomyślne co do alkoholizmu przewlekłego, na którego podłożu zespół ten wyrósł. Ta sama wielotorowość rokowania w schizofrenii jest jeszcze przez. wielu poważnych autorów nie uznawana. ,W piśmiennictwie wciąż jeszcze pod mianem .schizofrenii rozumie się zarówno przewlekły proces schizofreniczny, jak i ostre zespoły kręgu schizofrenicznego. Przejawiające się w ten sposób- niezrozumienie zjawiska etioepigenezy odbija się w dotkliwy sposób właśnie na polu prognostyki. [patrz też: , masło shea, olej lniany, bielizna damska sklep internetowy ]

Od dawna juz przywiazuje sie

Tuesday, July 12th, 2016

Od dawna już przywiązuje się wagę roko- wniczą do wahań ciężaru ciała. Mianowicie bardzo często widuje się zjawisko przybierania na wadze, gdy stan maniakalny lub depresyjny, w przebiegu któ- rych dochodzi do utraty wagi, ma się ku końcowi. Przybytek wagi można stwierdzić nierzadko wówczas, gdy objawy psychiczne jeszcze utrzymują się w całej pełni. W okresie remisji można czasem przewidzieć mającą wystąpić fazę maniakalną lub depresyjną po objawach neurastenicznych (stadium neura- sthenicum) poprzedzających wybuch psychozy .. Znaczenie prognostyczne po- siadają też marzenia senne, mianowicie na wiele dni, a nawet tygodni przed wystąpieniem depresji chorzy miewają sny treści posępniczo-lękowej, naj- częściej o tematyce śmierci, chociaż na jawie w okresie tym cieszą się jeszcze jak najlepszym samopoczuciem. Dla rokowania kierunkowego w cyklofrenii brak jest pewnych punktów oparcia. Najmniej pomyślne rokowanie zdają się mieć przypadki rozpoczyna- jące się w wieku młodzieńczym fazą maniakalną. W przypadkach tych trzeba się liczyć z prawdopodobieństwem rychłych i uporczywych nawrotów. Nato- miast stany depresyjne, zarówno okresu popokwitaniowego, jak przekwitanic- wego, pozostają dość często jako jednorazowe. Jak to widzieliśmy w stosunku do schizofrenii, tak i tutaj, im dłużej trwa remisja po pierwszym posuwie, tym mniejsze prawdopodobieństwo nawrotu. Za wyjątek uważa się stare pro- cesy maniakalne, przy których z upływem lat skłonność do nawrotów często- kroć potęguje się. Jeżeli choroba zaczyna się od okresu depresyjnego, to jest to znak na ogół pomyślny. Niemniej 70-80% przypadków (Lundquist) o prze-: biegu naprzemiennym zaczyna się od okresu depresyjnego. M. .Muller ustala więc następujące zasady: jeżeli sprawa zaczyna się od manii, musi się ocze- kiwać dalszych nawrotów, i to szczególnie maniakalnych, rzadziej naprzemien- nych. Jeżeli, sprawa zaczyna się od depresji, to można liczyć na jednorazowość zachorowania, co najwyżej powtórzenia się posuwu pod postacią melancholii inwolucyjnej. Jeżeli jednak po pierwszej depresji przychodzą dalsze posuwy, to raczej trzeba się liczyć z możliwością przebiegu naprzemiennego. Na ogól przebieg naprzemienny uważa się za znacznie mniej pomyślny niż przebieg z nawrotami jednoimiennych okresów. [podobne: , Prywatne przedszkole Kraków, bielizna damska sklep internetowy, olejki do włosów ]