Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Podloze neuropatyczne zdaje sie odgrywac

Tuesday, July 12th, 2016

Podłoże neuropatyczne zdaje się odgrywać pewną rolę. Zwrócić trzeba uwagę na to, że podobne do tików zjawiska występują czasem objawowo na podłożu różnych spraw organicznych. Nie ma tu wów- czas zależności od urazów wzruszeniowych ani łatwej podatności na psycho- terapię. Tiki organiczne mogą być pochodzenia obwodowego, np. przy schorze- niach rogów przednich rdzenia (sciercsis amyotrophica) albo nerwu twarzo- wego. Tiki organiczne pochodzenia ośrodkowego określa się niekiedy nazwą mioklonii. Mówi się też czasem •0 epiLepsia partialis continua. Podobny, lecz jeszcze cięższy zespół widuje się w ostrym okresie podrażnienia kory móżdżku przez guz. Szczególnie trzeba pamiętać, że ogniska w układzie pozapiramido- wym, zwłaszcza po przebytym nagminnym zapaleniu mózgu, często pozosta- wiają objawowe tiki. Innerwacja wchodzących w grę grup mięśniowych może więc pochodzić z rozmaitych źródeł. Sprawy te wymagają jeszcze dalszych badań zarówno w stosunku do tików czynnościowych, jak i organicznych. Cza- sem widać pokrewieństwo niektórych tików z histerią, np. tam, gdzie chodzi o nerwice roszczeniowe. Tu zwykle osobowość histeryczna wprost rzuca się w oczy, czego w organicznych tikach zazwyczaj nie widać. Za przyklład sprzęgania się czynników organicznych z czynnościowymi może słu- żyć torticollis spasticus, który zasadniczo jest pochodzenia pozapiramidowego. Schal- tenbrand powziął myśl miejscowego zatrofizowania ńeuralnego muskulatury wyko- nawczej (deafferentiatio) za pomocą środków chemicznych. Schwind i Schiitz (1960) zdali sprawę z praktycznego zastosowania tej myśli. Wstrzykuje się roztwór alko- holu lub chininy w porcjach po 14-12 ml, w sumie nie więcej jak 2 ml, w różne miejsca mięśnia, w którym wskutek tego “tworzą się nacieki; dla uśmierzenia bólu dodaje się roztwór 12% nowokainy. Wchodzą w grę mm. sternocleidomastbideus i splenii. Kurcz tych mięśni staje się bolesny. Wstrzykuje się z początku codziennie lub co drugi dzień, potem raz na tydzień. Stopniowo kurcz mięśni staje się rzadszy, aż ustaje zupełnie. W podobny sposób Demostenes odzwyczaił się od tiku, który polegał na podrzucaniu ramienia w czasie wygłaszania mowy. Ćwiczenia tego ge- nialnego mówcy polegały na tym, że zawieszał on sobie nad ramieniem miecz, który go boleśnie ranił, ilekroć ramię podskoczyło. [hasła pokrewne: , Zdrowa żywność, catering dietetyczny, prawo medyczne ]

Wiazanie sprawy z konstytucja neuropatyczna

Tuesday, July 12th, 2016

Wiązanie sprawy z konstytucją neuropatyczną lub psychopatyczną nie wy- daje się uzasadnione, chociaż pewna dyspozycja niewątpliwie ma znaczenie, Rozstrzygająca rola przypada jednak wpływom środowiskowym, które prowa-, dzą do wytworzenia się wadliwych odruchów warunkowych, Wskazują na to osobnicze różnice, które zachodzą między sytuacjami warunkowymi powodu- jącymi wystąpienie jąkania. Czasem jąkanie sprzężone jest z innymi objawami psychonerwicowymi, np. z moczeniem nocnym, z fobiami itd. Początek jąkania przypada najczęściej na 3-4 r. Ż., czasem rozpoczyna się znacznie później, na- wet w okresie pokwitania. Nerwica ta jest częstsza u chłopców niż u dziew- cząt. Czasem w piśmie jąkały można odnaleźć odchylenia od stanu prawid- łowego, analogiczne do jąkania. Występuje ono czasem tylko w obecności ro- dziców, przełożonych, ludzi starszych, kiedy indziej znowu tylko przy głośnym czytaniu, lub właśnie przy swobodnym przemawianiu, czasem tylko przy roz- mowie półgłosem lub przy rozmowie z obcymi. Odmiany jąkania zależą w du- żej mierze od stopnia zaniedbania przypadku, np. chory, ratując się bezwied- nie, wprowadza różne powikłania zasadniczego cierpienia, o którym mówiliśmy na wstępie. W pewnych przypadkach mowa staje się szybsza, wybuchowa, za- mazana, co określamy nazwą battarismus. Moment psychiczny lęku i napięcia afektywnego związanego z oczekrwa- niem odgrywa zasadniczą rolę, upośledzając automatyzmy ruchowe, dzięki któ- rym myśl ubiera się samoczynnie w szatę słowną. Wiadomo, że uwaga raczej przeszkadza niż pomaga w prawidłowym przebiegu czynności zautomatyzowa- nych. Jąkała, zamiast całą uwagę skupić na wątku myślowym, zajmuje się w czasie mówienia, na skutek dotychczasowych przykrych niepowodzeń, prze- biegiem samego aktu ruchowego mowy. Ulega więc upośledzeniu aparat wyko- nawczy drugiego układu sygnalizacyjnego. Leczenie za pomocą gimnastyki mięśni oddechowych jest też skuteczne, co dowodzi, że strona ruchowa od- grywa tutaj bardzo ważną rolę. Lęk oczekiwania mógłby więc być tylko zja- wiskiem wtórnym lub wikłającym. [podobne: , implanty zębów, filtry do wody, catering dietetyczny ]