Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Napiecie lekowe u dzieci szkolnych

Tuesday, July 12th, 2016

Napięcie lękowe u dzieci szkolnych w związku z niepowodzeniami w szkole może się również wyładować w ten sposób. Niektórzy widzą w onychofagii wyraz skłon- ności do samoudręczenia, a zarazem postawy przekornej wobec dorosłych, Pewną rolę odgrywa też pęd do naśladownictwa, za czym zdaje się przemawiać zjawisko mnogiego występowania onychofagii w jednych środowiskach dziecięcych i nikłego występowania w innych. Leczenie musi być tu, skierowane na całość psychonerwi- cowej osobowości. Doraźny skutek może być czasem osiągmęty za pornocą na- kazu stałęgo noszenia rękawiczek. Natomiast niewiele pornaga maczanie dzieciom paznokci w gorzkim roztworze np. chininy lub w cuchnącym np. Tinctura Asae foetidae. Żaburzenia w związku z “glikopenią”. Henderson i Gillespie przy- pisują różne zaburzenia czynnościowe dzieci, jak bóle głowy z poprzedzającym uczu- ciem słabości i bladością twarzy, bezsenność, zwłaszcza z utrudnieniem” zasypiania, stany somnambuliczne, moczenie nocne, skłonność do omdleń, wymioty przed egza- minami, złe znoszenie jazdy tramwajem i autobusem, szczególnie zaś pavor noctur- nus – niedoborowi glukozy. Niedobór ten jest hipotetyczny (Cameron), gdyż u dzieci tych nie stwierdza się hipoglikemii. Nazwa glycopenic disorders została utworzona ex juvantibus, ponieważ wymienione zaburzenia ustępują natychmiast, jeżeli dziecko zażywa w jaktejkolwtek postaci dekstrozę w dużych ilościach, ok, 15,0 g dziennie. Dla zapobieżenia lękom nocnym ilość tę zażyć należy przed udaniem się na spo- czynek. Wymienieni autorzy tłumaczą patogenezę wymienionych zaburzeń nerwico- wych wyczerpywaniem się zapasu glikogenu w wątrobie u dzieci ruchliwych i po- budliwych. Dzieci te powinny jeść dużo cukierków i słodyczy. Prawdopodob- nie działanie lecznicze kwasu glutaminowego da się wyjaśnić w analogiczny sposób. [patrz też: , salon fryzjerski mokotów, Depilacja laserowa, dentysta Kraków ]

PRZEBIEG CHOROB PSYCHICZNYCH I PODSTAWY

Tuesday, July 12th, 2016

PRZEBIEG CHOROB PSYCHICZNYCH I PODSTAWY PROGNOSTYKI Przebieg bywa rozmaity. Ostre choroby psychiczne miewają nagły począ- tek, przebiegają burzliwie i przeważnie równie szybko się kończą. Nie każda jednak ostro rozpoczynająca się choroba psychiczna musi pozostać ostrą na zawsze, gdyż sprawa z upływem czasu może się okazać przewlekła. Bywają też i podostre typy przebiegu. Choroby przewlekle rozpoczynają się przeważ- nie stopniowo, niepostrzeżenie, i trwają w ciągu wielu lat, przeważnie aż do śmierci. W przypadkach tych trudno orzec, kiedy proces chorobowy czynny przechodzi w stan ubytkowy, stanowiący trwałe kalectwo, stan inwalidztwa umysłowego. Proces przewlekły i ostre epizody psychotyczne mogą się ze sobą w rozmaity sposób sprzęgać w jeden łączny proces chorobowy, jak to widzie- liśmy z rozważań nad strukturą psychozy. Zjawisko to ma doniosły wpływ na nasze sądy rokownicze, jak to poniżej wykażemy. Ogól sądzi często, -że choroby psychiczne trwają znacznie dłużej niż soma- tyczne. Pochodzi to stąd, że przewlekło choroby psychiczne zwykły rzucać się w oczy otoczeniu, że przeważnie powodują długotrwałe przebywanie chorego w zakładzie zamkniętym i że często upośledzają zdatność chorego do harmo- nijnego współżycia z otoczeniem. Zapomina się przy tym, że przewlekłe cho- roby somatyczne, np. gruźlica, cierpienia rdzeriia kręgowego, reumatyzm, cho- roby przemiany materii itd. trwają równie długo, jeżeli nie dłużej. Nowoczesne lecznictwo skróciło znacznie przeciętny czas trwania chorób psychicznych. Mimo to w wielu przypadkach czas trwania choroby psychicznej liczyć trzeba na miesiące i lata. Często trudno jest wytłumaczyć laikowi, że dla uzyskania po- prawy trzeba niekiedy dłuższego czasu. Zdarza się, że krewni w obawie, aby pobyt wśród psychicznie chorych nie zaszkodził choremu, przedwcześnie prze- rywają leczenie ku jego szkodzie. Z drugiej strony nie podobna zaprzeczyć że czasem wyrwanie chorego z pewnego środowiska, także ze środowiska szpi- talnego, wywiera korzystny wpływ na przebieg. i czas trwania choroby psy- chicznej. [przypisy: , odżywki do rzęs, olejowanie włosów, dentysta Kraków ]