Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

Napiecie lekowe u dzieci szkolnych

Tuesday, July 12th, 2016

Napięcie lękowe u dzieci szkolnych w związku z niepowodzeniami w szkole może się również wyładować w ten sposób. Niektórzy widzą w onychofagii wyraz skłon- ności do samoudręczenia, a zarazem postawy przekornej wobec dorosłych, Pewną rolę odgrywa też pęd do naśladownictwa, za czym zdaje się przemawiać zjawisko mnogiego występowania onychofagii w jednych środowiskach dziecięcych i nikłego występowania w innych. Leczenie musi być tu, skierowane na całość psychonerwi- cowej osobowości. Doraźny skutek może być czasem osiągmęty za pornocą na- kazu stałęgo noszenia rękawiczek. Natomiast niewiele pornaga maczanie dzieciom paznokci w gorzkim roztworze np. chininy lub w cuchnącym np. Tinctura Asae foetidae. Żaburzenia w związku z “glikopenią”. Henderson i Gillespie przy- pisują różne zaburzenia czynnościowe dzieci, jak bóle głowy z poprzedzającym uczu- ciem słabości i bladością twarzy, bezsenność, zwłaszcza z utrudnieniem” zasypiania, stany somnambuliczne, moczenie nocne, skłonność do omdleń, wymioty przed egza- minami, złe znoszenie jazdy tramwajem i autobusem, szczególnie zaś pavor noctur- nus – niedoborowi glukozy. Niedobór ten jest hipotetyczny (Cameron), gdyż u dzieci tych nie stwierdza się hipoglikemii. Nazwa glycopenic disorders została utworzona ex juvantibus, ponieważ wymienione zaburzenia ustępują natychmiast, jeżeli dziecko zażywa w jaktejkolwtek postaci dekstrozę w dużych ilościach, ok, 15,0 g dziennie. Dla zapobieżenia lękom nocnym ilość tę zażyć należy przed udaniem się na spo- czynek. Wymienieni autorzy tłumaczą patogenezę wymienionych zaburzeń nerwico- wych wyczerpywaniem się zapasu glikogenu w wątrobie u dzieci ruchliwych i po- budliwych. Dzieci te powinny jeść dużo cukierków i słodyczy. Prawdopodob- nie działanie lecznicze kwasu glutaminowego da się wyjaśnić w analogiczny sposób. [patrz też: , salon fryzjerski mokotów, Depilacja laserowa, dentysta Kraków ]

Rozróznienie rozmaitych tych rodzajów powiklan

Tuesday, July 12th, 2016

Rozróżnienie rozmaitych tych rodzajów powikłań w diagnostyce psychiat-: rycznej jest .szezególnie trudne. Lekarze nie mający wprawy w logice medy- -cyny bardzo często nie uwzględniają tych rozróżnień, nie zdając sobie sprawy z ich wagi teoretycznej i znaczenia w praktyce. Może dlatego będzie dobrze, jeśli na paru przykładach zobrazujemy zastosowanie w psychiatrii podanych powyżej rozróżnień pojęciowych. a. powikłanie przypadkowe (complicatio coincidentialis) zachodzi np. wówczas, gdy schizofrenik dozna urazu mózgu, po czym pojawią się u niego typowe objawy zespołu psychoorganicznego. Objawy schizofrenii wraz z nowo przybyłymi objawami psychoorganicznymi będą razem tworzyły złożony obraz kliniczny. Dla laika lub, dla niewprawnego psychiatry, zwłaszcza gdy wywiad niedostatecznie informuje o tym, co zaszło, jest rzeczą niemożliwą oddzielić w stanie psychicznym chorego zespół objawów psychoorganicznych. Czasem stwierdzenie koincydencji jest trudniejsze. Wyobraźmy sobie schi- zofrenika, który zaraził się kiłą i zapadł po latach na porażenie postępujące. Czy mamy prawo wyłączyć możliwość, że proces schizofreniczny stworzył wa- runki usposabiające do wystąpienia porażenia postępującego? Tylko z pewnym prawdopodobieństwem można się tu przychylić do zdania, że obydwa procesy chorobowe powstały niezależnie od siebie. b: powikłanie o charakterze ilościowego rozszerzania się sprawy (elargatio quantitativa) jest w psychiatrii możliwością częstą. Wyobrażmy sobie schizofrenię paranoidalną, która na samym początku wy- raża się objawami tak nikłymi, że tylko bardzo wprawny diagnosta potrafi chorobę tę rozpoznać. Badając chorego po pewnym czasie stwierdzamy dalsze objawy należące do tego samego zespołu. Poprzedni obraz kliniczny doznał rozszerzenia ilościowego, nie dołączył się doń jednak żaden nowy, jakościowo odrębny zespół chorobowy. c. Inaczej natomiast wygląda powikłanie o charakterze jakościowego rozszerzania się sprawy (elargatio qualitativa). Tutaj wprawdzie również obraz kliniczny nie wykracza poza dotychczasową “war- stwę”, jednakże wzbogaca się o nowe zespoły objawowe. Za przykład niech służy pojawienie się zespołu Korsakowa w przebiegu otępienia starczego, wsku- tek czego wytwarza się obraz prezbiofrenii. Podobnie zaklasyfikować trzeba częste przypadki powikłań różnych postaci schizofrenii innymi zespołami schi- .zofrenicznymi lub innymi. zespołami . czynnościowymi nieschizofrenicznymi. Wyobraźmy sobie przytoczony powyżej przykładowo przypadek schizofrenii paranoidalnej. U chorego pojawiają się w pewnym okresie objawy zespołu .katatonicznego, tak iż powstaje złożony obraz schizofrenii paranoidalno-Kata- tonicznej. To samo dotyczy katatonii hipokinetycznej, gdy wzbogaci się o ob- jawy zespołu kataleptycznego. [hasła pokrewne: , ubranka dla niemowląt, powiększanie piersi, Depilacja laserowa ]