Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

STRUKTURA PSYCHOZY Strukture moze posiadac

Tuesday, July 12th, 2016

STRUKTURA PSYCHOZY Strukturę może posiadać tylko •twór złożony z elementów składowych. Zło- żoność psychoz jest zjawiskiem; na które dawno zwracano uwagę. W praktyce jednak skłonni jesteśmy upraszczać złożone zjawiska dla tym łatwiejszego ich ujęcia poznawczego. Ponieważ poznanie nasze powinno być jak naj wierniej- szym odbiciem rzeczywistości, nie powinniśmy zamykać- oczu na fakt, że na- tura bynajmniej nie jest tak prosta, przeciwnie, jest nader zawiła. Jeżeli stan obecny choroby traktujemy tylko jako przekrój procesu dyna- micznego rozwijającego się w czasie, to struktura choroby w naszej wyobraźni poznawczej powstanie z zestawienia mnóstwa takich przekrojów, dokonanych w wielu punktach przebiegu procesu. Na strukturę tę złoży się nie tylko jeden czynnik etiologiczny, który dla .wygody uważamy za najważniejszy, lecz wiele różnorakich przyczyn wewnątrzustrojowych i zewnętrznych, których wpływ kształtował dynamikę rozwojową z upływem czasu. Jako przykład przytacza się zazwyczaj porażenie postępujące. W statycznym ujęciu status praesens wy- gląda bardzo prosto. Na stan obecny składa się mianowicie jedna przyczyna – jest nią krętek blady. Uwzględniając jednak dynamikę rozwojową tego pro- cesu chorobowego wziąć musimy pod uwagę mnóstwo innych, bardzo istot- nych i ubocznych przyczyn, które wspólnie kierowały rozwojem procesu aż do chwili obecnej. Nie możemy więc zamknąć oczu na warunki dziedziczno-kon- stytucyjne, które stworzyły naj starsze pcdłoże, mianowicie typologiczne, na którym zaczęły się układać pierwsze cegiełki strukturalne przyszłego procesu chorobowego. Od wrodzonej żywotności ustroju, od sposobu reagowania ośrod- kowego układu nerwowego, od warunków środowiskowych, od przypadkowych zakażeń i zatruć mogły zależeć nie tylko zakażenie się osobnika kiłą, przekro- czenie przez krętki blade bariery między krwią a płynem mózgowo-rdzenio- wym, ale również i dalszy los zakażenia kiłowego. W warunkach środowisko- wych, w których ustrój żył, mogły tkwić mnogie czynniki, które wywierały wpływ na przebieg procesu chorobowego. Dla zrozumienia całości procesu cho- robowego, ujęcia pełni jego patogenezy, dla wszechstronnego wniknięcia w dzieje dynamiki rozwojowej mamy obowiązek rozpoznać wszystkie czynniki, które odegrały rolę chorobotwórczą. Czynniki te razem, tudzież ich skutki składają się na strukturę psychozy, [patrz też: , dezynsekcja warszawa, integracja sensoryczna, olejki do włosów ]

Obecnie juz ustalil sie poglad

Tuesday, July 12th, 2016

Obecnie już ustalił się pogląd (M. Miiller), że rokowanie musi być wielo- wymiarowe, że musi uwzględniać wszytkie składniki struktury psychotycznej. Ogólnie przyjmuje się podział na czynniki etiopatogenetyczne i patoplastyczne. a. Przez czynnik etiopatogenetyczny rozumie się to wszystko, co stanowi przyczynę swoistą choroby, natury endogennej lub egzogennej. Na- leżą tu więc zakażenia i zatrucia wszelkiego pochodzenia, uszkadzające układ nerwowy ośrodkowy, samozatrucia, zaburzenia wewńątrzwydzielnicze, urazy itd. Istota wielu tych czynników nie została dotąd wykryta np. w stosunku do schi- zofrenii, cyklofrenii, padaczki samoistnej, niewątpliwie jednak w każdej z tych chorób istnieje czynnik, który może być nazwany swoistym w tym znaczeniu, że między jego obecnością a daną chorobą zachodzi związek przyczynowy. b. Za czynnik patoplastyczny uważa się to wszystko, co pośrednio, obok czynnika swoistego, współdziała w powstawaniu danego obrazu klinicz- nego, a więc konstytucję, osobnicze właściwości psychiczne chorego, wpływy środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, a także cierpienia uboczne, niezależ- ne od swoistego czynmka chorobotwórczego, odbijające się jednak na losach chorego itd. Birnbaum przytacza następujący przykład. Czynnikiem patogene- tycznym majaczenia drżennego jest zatrucie alkoholem. Natomiast za czynniki patoplastyczne poczytujemy: warunki zawodowe i nawyki życiowe chorego, jego zainteresowania i zatargi środowiskowe, także stan ogólny chorego, osła- bienie serca, duszność, podeszły wiek, stan niedożywienia, wyczerpanie. Czyn- niki patoplastyczne mogą mieć wpływ na, treść przeżyć psychotycznych; np. ko- łatanie serca i duszność nadają lękowego podbarwienia nastrojowi chorego i jego przeżyciom omamowym, nawyki i zamiłowania życiowe odbijają się na . treści zawodowej majaczenia itd. c. Ponadto odróżnia się czynniki usposabiające, chociaż nie zawsze dadzą się one ostro odgraniczyć od czynników patoplastycznych. Zalicza się tu fizjologiczne przesilenia hormonalne, jak pokwitanie, ciąża, inwolucja, następ- nie przebyte dawniej cierpienia mózgu, ogólną żywotność ustroju, wreszcie chwilowy stan wyczerpania lub niedożywienia. Wszystko to stwarza lub potę- guje dyspozycję do zapadania na choroby psychiczne. d. Wreszcie osobno wymienia się czynniki wyzwalające, którą to rolę odgrywać mogą urazy psychiczne i. inne czynniki reaktywne, także ostre choroby, zranienia, operacje bezpośrednio poprzedzające wybuch psychozy, które zdolne są chwilowo zakłócić równowagę ustroju. [więcej w: , dezynsekcja warszawa, firma sprzątająca, odżywki do rzęs ]