Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

W psychopatologii niemieckiej odróznia sie

Tuesday, July 12th, 2016

W psychopatologii niemieckiej odróżnia się ściśle pojęcie procesu od pojęcia roz- woju (Entwicklung). Zagadnieniu temu poświęcono ogromne piśmiennictwo (Hiijner, 1963). Rozważania te dotyczą podłoża zaburzeń psychicznych, które w pewnych przy- padkach wykazuje podobieństwo do somatycznych procesów chorobowych. Te ostatnie określone są w czasie, mają więc swój początek, przebieg i zakończenie. Zakończenie może polegać na wyzdrowieniu, śmierci lub zaleczentu-z defektem. Na wzór tych cie- lesnych zjawisk stworzono pojęcie procesu psychicznego, który toczy” się w tkance mózgowej, chociaż dualiści przeciwstawiają ostro procesy cielesne procesom psy- chicznym. Patologiczne rozwoje natomiast dotyczą psychologicznie zrozumiałych po- wikłań życiowych” które mogą się cofnąć bez ubytku, chociaż czasem trwają długo naśladując procesy. Rozróżnienie to moim zdaniem nie jest potrzebne. Dyskusję nad podłożem lepiej odłożyć do czasu, gdy nauka zgłębi bez reszty naturę owego pod- łoża. Dopóki się to nie stało, lepiej zaniechać spekulatywnych dociekań i trzymać się faktów naocznych. W starszym piśmiennictwie wiele miejsca poświęcano pojęciu “jasnych okresów” (lucida intervalla): Spory na ten temat przebrzmiały już dzisiaj, ale zdarza się cza- sem .biegłym-psychiatrom, że wychowany na dawnym piśmiennictwie sędzia zadaje pytanie, czy w danym przypadku – zwykle chodzi o orzecznictwo cywilne – chory umysłowo może działał w stanie lucidum intervallum. Wyobrażano sobie, że w prze- biegu psychozy może wystąpić przerwa, remisja lub intermisja, w czasie której chory byłby w stanie bezobjawowym, a tym samym byłby zdolny do działań prawnych. Prawo rzymskie liczyło się z tą możliwością i przyznawało chorym umysłowo w cza- sie lucidum intervallum pełną zdolność do działań prawnych, również do zawierania małżeństwa. W okresach pełnej jasności umysłowej (intervalla perfectisima) wła- dza kuratora ulegała tylko zawieszeniu, aby nie potrzeba go było powtórnie mia- nować w razie nawrotu psychozy. Twórca psychopatologii sądowej Paweł Zacchias poświęcił tym zagadnieniom duży rozdział swych Questiones medicolegales (1621). [patrz też: , dieta i odchudzanie, klimatyzacja precyzyjna, protetyka ]