Posts Tagged ‘filtry do wody’

Wiazanie sprawy z konstytucja neuropatyczna

Tuesday, July 12th, 2016

Wiązanie sprawy z konstytucją neuropatyczną lub psychopatyczną nie wy- daje się uzasadnione, chociaż pewna dyspozycja niewątpliwie ma znaczenie, Rozstrzygająca rola przypada jednak wpływom środowiskowym, które prowa-, dzą do wytworzenia się wadliwych odruchów warunkowych, Wskazują na to osobnicze różnice, które zachodzą między sytuacjami warunkowymi powodu- jącymi wystąpienie jąkania. Czasem jąkanie sprzężone jest z innymi objawami psychonerwicowymi, np. z moczeniem nocnym, z fobiami itd. Początek jąkania przypada najczęściej na 3-4 r. Ż., czasem rozpoczyna się znacznie później, na- wet w okresie pokwitania. Nerwica ta jest częstsza u chłopców niż u dziew- cząt. Czasem w piśmie jąkały można odnaleźć odchylenia od stanu prawid- łowego, analogiczne do jąkania. Występuje ono czasem tylko w obecności ro- dziców, przełożonych, ludzi starszych, kiedy indziej znowu tylko przy głośnym czytaniu, lub właśnie przy swobodnym przemawianiu, czasem tylko przy roz- mowie półgłosem lub przy rozmowie z obcymi. Odmiany jąkania zależą w du- żej mierze od stopnia zaniedbania przypadku, np. chory, ratując się bezwied- nie, wprowadza różne powikłania zasadniczego cierpienia, o którym mówiliśmy na wstępie. W pewnych przypadkach mowa staje się szybsza, wybuchowa, za- mazana, co określamy nazwą battarismus. Moment psychiczny lęku i napięcia afektywnego związanego z oczekrwa- niem odgrywa zasadniczą rolę, upośledzając automatyzmy ruchowe, dzięki któ- rym myśl ubiera się samoczynnie w szatę słowną. Wiadomo, że uwaga raczej przeszkadza niż pomaga w prawidłowym przebiegu czynności zautomatyzowa- nych. Jąkała, zamiast całą uwagę skupić na wątku myślowym, zajmuje się w czasie mówienia, na skutek dotychczasowych przykrych niepowodzeń, prze- biegiem samego aktu ruchowego mowy. Ulega więc upośledzeniu aparat wyko- nawczy drugiego układu sygnalizacyjnego. Leczenie za pomocą gimnastyki mięśni oddechowych jest też skuteczne, co dowodzi, że strona ruchowa od- grywa tutaj bardzo ważną rolę. Lęk oczekiwania mógłby więc być tylko zja- wiskiem wtórnym lub wikłającym. [podobne: , implanty zębów, filtry do wody, catering dietetyczny ]

Obgryzanie paznokci jest okresleniem znacznie

Tuesday, July 12th, 2016

Obgryzanie paznokci jest określeniem znacznie trafniejszym niż nazwa onychophagia., która dosłownie oznacza pożeranie paznokci. Nie zawsze chodzi na- wet o gryzienie paznokci, najczęściej nawyk obrywania paznokci zębami. W naj- cięższych przypadkach paznokcie są obgryzienie niemal doszczętnie, i to na wszyst- kich. palcach rąk. W lżejszych przypadkach tylko na niektórych palcach, zwykle tych samych albo nawet tylko jednego palca. Czasem otoczenie nawet nie zauważy tego nawyku albo nie przywiązuje doń większej wagi. Natomiast może się rzucać w oczy nadmierna pobudliwość i nerwowość dziecka, także moczenie mimowolne -, W czasie badania• wśród wielu objawów wykrywa się i ślady obgryzania paznokci. Sprawa rozpoczyna się najczęściej między 4 i 8 r.ż. (Bovet za Tramerem). U doro- słych i u psychicznie chorych spotyka się ją rzadko, Na ogól jest to nawyk częsty, chociaż obliczenia statystyczne dają wyniki niezrozumiale rozbieżne. Okazało się, że nerwowość nauczyciela nie ma żadnego związku z częstością występowania obgry- zania paznokci u dzieci szkolnych. Słusznie podkreśla się, że nie istnieje “typ Dny- chofaga”, Przeważnie chodzi tu o dzieci prawidłowo inteligentne, lecz raczej słabo- wite, pobudliwe, niespokojne, od do nastroju chwiejne i impulsywne. Wchodzą tu w grę te same warunki powstawania i da się zauważyć te same przejawy ogólno- . nerwowe sprawy przy moczeniu mimowolnym, Z zasady można zauważyć, że silne wzruszenia po prostu jakby się wyładowywały w zaciekłym obgryzaniu pa- znokci, to wyładowanie ruchowe, jak zauważa Tramer, jest połączone z pewnym uczuciem ulgi, uspokojenia, niemal eurorii. Można by doznawane w ten sposób odprężenie porównać z przeżyciem euforyzującym, jakiego doznają palacze tytoniu, gdy w chwili zdenerwowania zapalczywie szukają ukojenia w papierosie. Inteli- gentni onychofadzy, którzy boleją nad tym nawykiem, a jednak nie mogą się go pozbyć, podają zajmujące opisy przeżyć doznawanych w czasie obgryzania paznokci, Łapią się Dni na tym, że bezwiednie dążą do wygładzenia resztki paznokcia, odsta- jących nierówności czy zadzierek. Wytwarza się przy tym rodzaj natręctwa rucho- wego, Jeżeli się opierają temu natręctwu, to odczuwają przykrość, podczas gdy ule- ganie mu sprawia im dziwne zadowolenie, Nawyk ten mDże ulegać jakby automaty- zacji. Mówi się nawet o tiku obgryzania paznokci (Nagelbeiss-Tic). Stany depresyjne sprzyjają również zaostrzaniu się nawyku obgryzania paznokci, prawdopodobnie wskutek tego, że lęk jest tu Istotnym objawem, do którego uśmierzenia chory dąży. [patrz też: , filtry do wody, salon fryzjerski mokotów, klimatyzacja precyzyjna ]