Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

Na temat nozografii etioepigenetycznej toczyly

Tuesday, July 12th, 2016

Na temat nozografii etioepigenetycznej tocżyły się w swoim czasie żywe dyskusje. Istotą nieporozumień bywają czasem porównawcze okreś- lenia w rodzaju: struktura, warstwa, nawarstwianie się, epigeneza itd. Jest rze- czą w nauce przyjętą, że używa się przestrzennych, graficznych określeń dla zobrazowania stosunków czasowych. Za pomocą prostej, krzywej, odcinków itd. przedstawiamy upływ czasu. Krzywa gorączkowa obrazuje graficznie, przestrzennie, strukturalnie wydarzenie rozgrywające się w czasie. Jeżęli okresy przebiegu choroby przedstawimy graficznie, to powstanie następujący obraz strukturalny: Prosta I uzmysławia trwale podłoże typologiczne prawidłowe lub konstytu- cyjnie obciążone, które trwa w ciągu calego życia. Krzywa II oznacza prze- wlekły proces chorobowy psychoorganiczny, który rozpoczął się w .pewnym okresie życia osobniczego i trwa różnie długo, nawet do końca życia. Mówiąc językiem graficzno-przestrzennym, powstały dwie warstwy, a mówiąc “języ- kiem dynamiczno-czasowym, powstały dwa okresy: przedchorobowy, czyli pre- psychotyczny, reprezentowany przez początkowy odcinek prostej I, oraz okres zaburzeń psychoorganicznych, reprezentowany przez podwójną krzywą I-II, ponieważ chory z zespołem psychoorganicznym nie przestał mieć pewnych cech typologicznych prepsychotycznych. Wreszcie dwukrotnie (lub wielokrot- nie) powtarzająca się prosta III oznacza okresy, gdy zaburzenia psychoorga- niczne powikłane są epizodami psychotycznymi czynnościowymi. Znowu używa- jąc języka graficzno-przestrzennego będziemy mówili o III warstwie, gdyż chory ten nie przestał zdradzać objawów psychoorganicznych z 11 warstwy i nie stracił cech typologicznych przynależnych do I warstwy. Zarazem też retrospektywnie możemy. mówić o okresach: pierwszym, gdy chory był jeszcze człowiekiem zdrowym lub gdy zdradzał tylko cechy psychopatyczne, o drugim, odkąd zapadł on na proces psychoorganiczny, i o trzecim, odkąd wystąpiły objawy zespołu psychotycznego czynnościowego. Możemy więc używać określe- nia okres lub warstwa jako synonimów, zależnych od przestrzennego lub dy- namicznego sposobu ujmowania opisu choroby, czyli pracy nozograficznej. W taki sam sposób możemy graficznie przedstawić somatyczńe zjawiska kli- .niczne . [więcej w: , odzież bhp, firma sprzątająca, olejki do włosów ]

Obecnie stoi sie na stanowisku,

Tuesday, July 12th, 2016

Obecnie stoi się na stanowisku, że zmianom organicznym zawsze towarzyszą zaburzenia czynnościowe. Od -roz- miarów tego składnika czynnościowego zależy rokowanie i przebieg sprawy pod wpływem leczenia. Praktyczną doniosłość tych zapatrywań wykazał Śnież- niewski na przykładzie otępienia padaczkowego, które może ulec w pewnych przypadkach klinicznej poprawie. Poprawę tę można wytłumaczyć tylko cof- nięciem się składnika neurodynamicznego, który jest odwracalny. Poniżej zamieszczamy schematy graficzne (wg Morgenthalera), obrazujące typowe przebiegi choroby psychicznej. Nie wyczerpują one oczywiście wszyst- kich możliwości, lecz wystarczają do uzmysłowienia sobie najczęściej spoty- kanych postaci przebiegów, wziętych oczywiście jako życiowa całość. Z punktu widzenia strukturalnego całość taka rozbija się na części składowe, gdyż od- różnić musimy organiczne podłoże od neurodynamiczno-czynnościowych epi- zodów psychotycznych. Aby oprzeć rokowanie na ściślejszych podstawach, trzeba koniecznie podane powyżej schematycznie wypadkowe rozbić na składniki epigenetyczne. Roko- wanie musi być stawiane dwukierunkowo. Inaczej przedstawia się ono w sto- sunku do podłoża organicznego, a inaczej w stosunku do nawarstwień czyn- nościowych. Weżmy np. dla przykładu schizofrenię przewlekłą przebiegającą w posuwach. Pojęcie to oznacza nagłe obostrzenie w przebiegu przewlekłego procesu. Obostrzenie to może samorzutnie lub dzięki leczeniu przeminąć, nie przemija jednak przewlekłe podłoże, które ma cechy procesu organicznego, cho- ciaż nie zdradza się wszystkimi objawami wchodzącymi w zakres pojęcia ze- społu psychoorganicznego. Obostrzenie przewlekłego procesu, np. pod postacią zespołu hebefrenicznego, katatonicznego lub paranoidalnego, da się więc -usu- nąć, rokowanie jest więc w danym przypadku pomyślne co do ostrego zespołu psychotycznego, lecz niepomyślne co do przewlekłego podłoża. Po przeminięciu ostrej psychozy nie dochodzi bowiem do stanu bezobjawowego, a więc do re- misji całkowitej, oznaczającej zdrowie. Po każdym posuwie pozostają ubytki, stanowiące przewlekły pomost między ostrymi epizodami. W cyklofrenii nie mówimy o posuwach, lecz raczej o fazach choroby. Nie mamy nigdy pewnych dowodów, że znamienne dla tej choroby okresy bezobjawowe są naprawdę remisjami, a nie intermisjami. Doświadczenie kliniczne mówi nam, że chodzi tutaj raczej o.Interrnisję, tzn. że w okresie bezobjawowym toczy się jakiś prze- wlekły proces, warunkujący okresowe nawroty. Hipotetyczny ten proces jest natury organicznej. [patrz też: , przedłużanie rzęs, firma sprzątająca, odżywka do włosów ]