Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Moment oczekiwania mozna odnalezc w

Tuesday, July 12th, 2016

Moment oczekiwania można odnaleźć w wielu innych psychonerwicach. Na przykład rozmaite nerwice ruchowe, a także nerwice płciowe występują wy- raźnie na tym tle. Oetre odgraniczenie nerwic oczeklwanta, jal w ogóle nerwic- lękowych, od innych nie jest łatwe. Tak np. nerwice, oczekiwania rozwijają. się wolniej niż nerwice pourazowe, chociaż i tu, i tam można mówić o roli urazu. Odgraniczenie od histerii bywa łatwiejsze. Tak np. między obawą cho- dzeniaw nerwicy oczekiwania, np. po przejściu jakiejś bolesnej sprawy cho- robowej aparatu ruchowego, a histeryczną astazją-abazją ma zachodzić ta róż- nica, że w tej pierwszej możliwe są jeszcze próby chodzenia, podczas gdy histe- ryk w ogóle nie jest zdolny podjąć próby chodzenia. Rozróżnienie to dalekie jest od ścisłości i w praktyce go nie stosujemy. Natomiast ściślejsza jest ta różnica, że nerwice oczekiwania są jednoobjawowe, tak że po ustąpieniu tęgo jednego objawu człowiek powraca do zupełnego .zdrowia, podczas gdy w hi- sterii występuje przerzucanie się z jednego objawu w drugi przy współistnieniu: całego tła chorobowego. Nerwice oczekiwania nie leczone przeważnie trwają beznadziejnie długo. Jednakże rokowanie przy energicznym leczeniu bywa pomyślne. Co do jąkania najlepsze wyniki osiąga się przy ćwiczeniach mięśni oddechowych, tak aby mowa nie była wybuchowa, pośpieszna. Ćwiczenia te polegają np. na wsuwa- niu między zgłoski, na których zwykle następuje zacięcie się: jakiejś spółgłoski nie zwartej, np. ch lub m. Przerwa w mówieniu powoduje uśmierzenie lęku przez zyskanie na czasie. Z biegiem tych prób wzrasta samopoczucie chorego,. co wywiera korzystny wpływ na napięcie lękowe. [przypisy: , Kabiny Sanitarne, magnez i witamina b6, fizjoterapia ]

W prawidlowych warunkach fizjologiczne zjawiska

Tuesday, July 12th, 2016

W prawidłowych warunkach fizjologiczne zjawiska paralalii i agramatyzmu ustępują stopniowo dzięki dostosowywaniu się mowy dziecka do mowy do- rosłych. Czasem jednak dziecięcy szczebiot może się utrzymywać zbyt długo, chociaż nie mamy prawa mówić o stanie chorobowym. Dzieje się to wówczas, gdy dorośli w rozmowie z dziećmi używają sposobów wymowy lub form gra- matycznych zapożyczonych ze szczebiotu dziecięcego. O anomalii mowy i wy- mowy mamy prawo mówić tylko wówczas, gdy właściwości te utrzymują się na stałe mimo wysilków otoczenia, zmierzających do naprostowania tych wad. a. Wady wymowy (dysarthria litteralis sive paralalia) są więc zasadniczo wadami rozwojowymi, a więc utrzymywaniem się rozwoju mowy na poziorrue dziecięcym. Chodzi tu albo o wypadanie pewnych głosek, najczęściej spółgłosek, albo o zastępo- wanie ich innymi. W szczebiocie dziecięcym jest to rzecz częsta, dziecko mówi np. zamiast “zegarek – egaek”, zamiast “babcia – apcia”, albo też zamiast “koń – toń” itd. Utrwalenie się tych właściwości wymowy spotkać można bardzo często u nie- uorozwtniętycn umysłowo, ale nierzadko 1 u dzieci prawidźowo rozwiniętych pod względem umysłowym. Za pochodzeniem środowiskowym (a nie za skłonnością dzie- dziczną) zdaje się przemawiać fakt, że tego rodzaju wady wymowy nierzadko wy- stępują u kilku członków tej samej rodziny. Są różne postacie wad wyrnowy. Do naj częstszych i praktycznie najważniejszych należą: Seplenienie (sigmatismus, sigmaxismus) polega na wadliwym wymawianiu spółgłoski S i innych spółgłosek syczących. Są różne postacie szeplenienia, np. sig- matismus interdentalis (zwany też sigmatismus dentalis lub sumuitistruis simplex) powstaje przez to, że koniuszek języka przy wymawianiu spółgłoski S dostaje się między zęby, przylegając najczęściej do górnych siekaczy, ale czasem i do dolnych. Przez parasigmatismus rozumiemy wymawianie w miejsce S innych spółgłosek, np. D, T, rzadziej F, PF, N i in. Reranie, rotacyzm (rhotacismus) jest to wadliwe wymawianie spółgłoski R. Jeżeli w miejsce R pojawia się inny dźwięk, np. L, W, DL, itd., to mówimy o para- rotacyzmie .(pararhotacismus). Gammacyzm (gammacismus) polega na wadliwym wymawianiu spółgłosek G lub K, w miejsce których słychać coś w rodzaju D lub P. Lambdacyzm (lambdacismus) jest to zasadniczo wadliwa wymowa litery L. Niektórzy używają jednak tego określenia w przypadkach gdy R wymawiane jest jako L. [hasła pokrewne: , foteliki dla dzieci, fizjoterapia, rehabilitacja ]