Posts Tagged ‘gabinet psychologiczny’

Kierunek rozwoju osobliwości ludzkiej

Tuesday, February 20th, 2018

Okres, czyli warstwa dziedzicznokonstytucyjna wytycza, tylko ogólny kierunek rozwojowy osobowości ludzkiej. Dziedziczne, wyznaczniki urzeczywistniają w nieustającej walce z wpływami środowiskowymi tkwiącą w nich moc prospektywną ustroju psychofizycznego. Wynikiem tych zmagań jest osobowość przeciętna lub psychopatyczna, której struktura nigdy nie zastyga w ustalonej statycznie postaci.. Środowisko wewnątrztkankowe i zewnątrzustrojowe nieustannie przekształca, przeistacza, psuje i naprawia, rozluźnia i wzmacnia, hamuje i pobudza wiązania tej struktury Podstawowy czynnik chorobotwórczy trafia zawsze na jakąś strukturę osobowości psychofizycznej. Tkwić w niej mogą mnogie i wielokierunkowe dyspozycje. Słaby, niezrównoważony, pobudliwy układ nerwowy inaczej przyjmie działający nań czynnik chorobotwórczy niż silny, zrównoważony, niepobudliwy. W typie układu nerwowego zawarte są więc widoki na klęskę lub zwycięstwo w walce ustroju żywego z działającymi nań czynnikami chorobotwórczymi. Widoki, lecz nie przeznaczenie, a jeżeli przeznaczenie, to zmienne, zależne od mnóstwa wyliczonych powyżej okoliczności patoplastycznych. II Okres, czyli warstwa etioepigeetyczna powstaje z chwilą, gdy ustrój w walce tej ulegnie i dozwoli czynnikowi chorobotwórczemu, jednemu lub kilku, na trwalsze usadowienie się i zapoczątkowanie procesu chorobowego.       W obrębie tej warstwy organicznej może również zachodzić złożoność. Porażenie postępujące może współistnieć z alkoholizem przewlekłym, podłoże schizofreniczne może się splatać z podłożem cyklofrenicznym, znane są przypadki sprzężenia padaczki samoistnej ze schizofrenią, czynniki reaktywne mogą działać na każdego organicznie chorego itd. Podłoże organiczne usposabia z kolei do pojawienia się nawarstwień zasadniczo czynnościowych. III okres, czyli warstwa etiopigenetyczna nie ma przeważ- nie jak poprzednia charakteru przewlekłego. Powstaje ona wówczas, gdy na podłożu drugiej warstwy powstanie epizodyczny, tylko w rzadszych przypadkach ulegający przewleczeniu, zespól psychotyczny lub psychonerwicowy. I te zespoły, zasadniczo czynnościowe, bywają złożone, jak to na wielu przykładach widzieliśmy. [podobne: gabinet psychologiczny, gdynia psycholog, badania psychologiczne ]

Patogeneza przypadków klinicznych

Monday, February 19th, 2018

Wiemy z doświadczenia klinicznego, że warunkiem ich pojawienia się jest obecność podłoża organicznego. Można by powiedzieć, że III piętro tej struktury możliwe jest tylko pod warunkiem, że istnieje II piętro. Zresztą i drugie piętro nie jest do pomyślenia bez pierwszego. Składniki pierwszej warstwy biorą udział w istotnej mierze w kształtowaniu obrazu klinicznego, gdyż osobowość chorego, chociażby doznała najdalej idących zaburzeń, jest zawsze dalszym ciągiem osobowości przedchorobowej. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, aby warstwa dziedzicznokonstytucyjna wyznaczała nieodwołalnie jakość zespołu psychotycznego lub psychonerwicowego. W klinice widzimy często schizoidów, którzy pod wpływem jakiegoś organicznego schorzenia ośrodkowego układu nerwowego zapadają to na delirium, to na stan maniakalny, to na sprawę reaktywną. Zależy to w wysokiej mierze od warunków, wśród których przebiega etioepigeneza. Warunki te zdolne są zmienić ,przeznaczenie, tkwiące w warstwie dziedzicznokonstytucyjnej. Łatwo zrozumieć przy tak ogromnej różnorodności składników niezwykle bogatą i złożoną strukturę całości choroby. W żadnej dziedzinie medycyny nie spotykamy tak zawiłych obrazów klinicznych i tak wielokierunkowych możliwości strukturalnych. Zadaniem diagnostyki etioepigenetycznej jest wyśledzenie w ich dynamicznym związku tych wszystkich czynników etiologicznych, patogenetycznych i patoplastycznych, które w łączności z odczynami żywego ustroju składają się na strukturę psychozy jako złożonego procesu, Łańcuch przyczyn i skutków bywa jednak w życiu czasem jeszcze zawilszy. Wyobraźmy sobie melancholika, który z zamachu samobójczego wyszedł z urazem czaszki i z następowymi zaburzeniami charakteropatycznymi. Pod wpływem tych zaburzeń osobnik ten popada w alkoholizm przewlekły, który z kolei doprowadza do majaczenia drżennego. Łańcuch etioepigenetyczny zawraca tu kilkakrotnie z warstwy drugiej do trzeciej, z trzeciej do drugiej i wreszcie z drugiej ponownie do trzeciej. Jeżeli w statycznym ujęciu obraz kliniczny złożonego procesu chorobowego jest trudny do przeniknięcia, to cóż dopiero, gdy genezę tego procesu staramy się prześledzić na przestrzeni dziejów życia osobniczego, aby wykryć wszystkie łańcuchy przyczyn i skutków, z których z upływem czasu powstała przebogata złożoność choroby psychicznej. [hasła pokrewne:  gabinet psychologiczny, gdynia psycholog, badania psychologiczne ]