Posts Tagged ‘implanty zębów’

Wiazanie sprawy z konstytucja neuropatyczna

Tuesday, July 12th, 2016

Wiązanie sprawy z konstytucją neuropatyczną lub psychopatyczną nie wy- daje się uzasadnione, chociaż pewna dyspozycja niewątpliwie ma znaczenie, Rozstrzygająca rola przypada jednak wpływom środowiskowym, które prowa-, dzą do wytworzenia się wadliwych odruchów warunkowych, Wskazują na to osobnicze różnice, które zachodzą między sytuacjami warunkowymi powodu- jącymi wystąpienie jąkania. Czasem jąkanie sprzężone jest z innymi objawami psychonerwicowymi, np. z moczeniem nocnym, z fobiami itd. Początek jąkania przypada najczęściej na 3-4 r. Ż., czasem rozpoczyna się znacznie później, na- wet w okresie pokwitania. Nerwica ta jest częstsza u chłopców niż u dziew- cząt. Czasem w piśmie jąkały można odnaleźć odchylenia od stanu prawid- łowego, analogiczne do jąkania. Występuje ono czasem tylko w obecności ro- dziców, przełożonych, ludzi starszych, kiedy indziej znowu tylko przy głośnym czytaniu, lub właśnie przy swobodnym przemawianiu, czasem tylko przy roz- mowie półgłosem lub przy rozmowie z obcymi. Odmiany jąkania zależą w du- żej mierze od stopnia zaniedbania przypadku, np. chory, ratując się bezwied- nie, wprowadza różne powikłania zasadniczego cierpienia, o którym mówiliśmy na wstępie. W pewnych przypadkach mowa staje się szybsza, wybuchowa, za- mazana, co określamy nazwą battarismus. Moment psychiczny lęku i napięcia afektywnego związanego z oczekrwa- niem odgrywa zasadniczą rolę, upośledzając automatyzmy ruchowe, dzięki któ- rym myśl ubiera się samoczynnie w szatę słowną. Wiadomo, że uwaga raczej przeszkadza niż pomaga w prawidłowym przebiegu czynności zautomatyzowa- nych. Jąkała, zamiast całą uwagę skupić na wątku myślowym, zajmuje się w czasie mówienia, na skutek dotychczasowych przykrych niepowodzeń, prze- biegiem samego aktu ruchowego mowy. Ulega więc upośledzeniu aparat wyko- nawczy drugiego układu sygnalizacyjnego. Leczenie za pomocą gimnastyki mięśni oddechowych jest też skuteczne, co dowodzi, że strona ruchowa od- grywa tutaj bardzo ważną rolę. Lęk oczekiwania mógłby więc być tylko zja- wiskiem wtórnym lub wikłającym. [podobne: , implanty zębów, filtry do wody, catering dietetyczny ]

NERWICA NATRECTW (NEUROSIS OBSESSIllA) I

Tuesday, July 12th, 2016

NERWICA NATRĘCTW (NEUROSIS OBSESSIllA) I ZESPOŁ ANANKASTYCZNY (SYNDROMA ANANCASTICUM) Niektórzy uważają tę jednostkę nie za nerwicę, lecz za psychopatię, której wyrazem miałyby być myśli i afekty natrętne, Objawy te byłyby więc konstytu- cyjnie uwarunkowane, a nie nabyte. Ludzi tych nazwano też anankastami (z greckiego ananke – przymus) i postawiono ich w typologii obok psychopatii sensytywnej, z której wyrasta paranoia sensitiva. Rysem znamiennym tych charakterów ma być pęd do surowej etyki życiowej, z punktu widzenia której osądza się własne czyny i myśli. W sprzeczności z ideałem tej, etyki stają po- pędy, które, w postaci myśli i wyobrażeń natrętnych już od dziecka człowieka dręczą. Wyobrażenia natrętne odpierane są wewnętrznie, a ich natarczywość wywołuje lęk. W części ogólnej przedstawiliśmy wygląd kliniczny natręctw myślowych i ruchowych, nie wypowiadając się jednak ani co do podłoża psy- chopatycznego tych zjawisk chorobowych, ani co do ich stosunku do stanów lękowych, z którymi często, chociaż nie zawsze, idą w parze. W piśmiennictwie światowym bardzo często fobie omawia się jako część składową natręctw. Z faktu jednak, że dwa objawy często idą w parze, nie da się wysnuć wniosku, I że stanowią one całość. Wbrew rozpowszechnionym twierdzeniom trzeba stwier- dzić, że natręctwa myślowe niekoniecznie wyrastają na podłożu psychopatii. Psychopatów ariankastycznych psychiatrzy niemieccy (Schneider, Lange, Bost- roem) określają jako ludzi pozbawionych pewności siebie, pedantycznych, uwa- żnych, sumiennych, często surowych, czasem skąpych, bez poczucia humoru, lękliwych i życiowo słabych, przeważnie uzdolnionych, wyniosłych, także nie-• czułych i surowych wobec otoczenia, lecz bez skłonności przestępczych. Zapatrywania wiążące nerwicę natręctw bezwzględnie z psychopatią opisa- nego typu są tak rozpowszechnione, że wymagają pewnego sprostowania. Nie tylko dlatego, że nie sa zupełnie zgodne ze spostrzeżeniami klinicznymi, ale i dlatego, że kryją w sobie fatalizm i nihilizm terapeutyczny. Jeżeli nerwica natręctw jest tylko zespołem cech charakterologicznych, to widoki na jej wy- leczenie są nader skromne. Tak jednak nie jest. [przypisy: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, implanty zębów, kosmetyki naturalne ]