Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

STRUKTURA PSYCHOZY Strukture moze posiadac

Tuesday, July 12th, 2016

STRUKTURA PSYCHOZY Strukturę może posiadać tylko •twór złożony z elementów składowych. Zło- żoność psychoz jest zjawiskiem; na które dawno zwracano uwagę. W praktyce jednak skłonni jesteśmy upraszczać złożone zjawiska dla tym łatwiejszego ich ujęcia poznawczego. Ponieważ poznanie nasze powinno być jak naj wierniej- szym odbiciem rzeczywistości, nie powinniśmy zamykać- oczu na fakt, że na- tura bynajmniej nie jest tak prosta, przeciwnie, jest nader zawiła. Jeżeli stan obecny choroby traktujemy tylko jako przekrój procesu dyna- micznego rozwijającego się w czasie, to struktura choroby w naszej wyobraźni poznawczej powstanie z zestawienia mnóstwa takich przekrojów, dokonanych w wielu punktach przebiegu procesu. Na strukturę tę złoży się nie tylko jeden czynnik etiologiczny, który dla .wygody uważamy za najważniejszy, lecz wiele różnorakich przyczyn wewnątrzustrojowych i zewnętrznych, których wpływ kształtował dynamikę rozwojową z upływem czasu. Jako przykład przytacza się zazwyczaj porażenie postępujące. W statycznym ujęciu status praesens wy- gląda bardzo prosto. Na stan obecny składa się mianowicie jedna przyczyna – jest nią krętek blady. Uwzględniając jednak dynamikę rozwojową tego pro- cesu chorobowego wziąć musimy pod uwagę mnóstwo innych, bardzo istot- nych i ubocznych przyczyn, które wspólnie kierowały rozwojem procesu aż do chwili obecnej. Nie możemy więc zamknąć oczu na warunki dziedziczno-kon- stytucyjne, które stworzyły naj starsze pcdłoże, mianowicie typologiczne, na którym zaczęły się układać pierwsze cegiełki strukturalne przyszłego procesu chorobowego. Od wrodzonej żywotności ustroju, od sposobu reagowania ośrod- kowego układu nerwowego, od warunków środowiskowych, od przypadkowych zakażeń i zatruć mogły zależeć nie tylko zakażenie się osobnika kiłą, przekro- czenie przez krętki blade bariery między krwią a płynem mózgowo-rdzenio- wym, ale również i dalszy los zakażenia kiłowego. W warunkach środowisko- wych, w których ustrój żył, mogły tkwić mnogie czynniki, które wywierały wpływ na przebieg procesu chorobowego. Dla zrozumienia całości procesu cho- robowego, ujęcia pełni jego patogenezy, dla wszechstronnego wniknięcia w dzieje dynamiki rozwojowej mamy obowiązek rozpoznać wszystkie czynniki, które odegrały rolę chorobotwórczą. Czynniki te razem, tudzież ich skutki składają się na strukturę psychozy, [patrz też: , dezynsekcja warszawa, integracja sensoryczna, olejki do włosów ]

Nie znamy dotad, w szczególach

Tuesday, July 12th, 2016

Nie znamy dotąd, w szczegółach patogenezy tych zespołów. Wiemy z doświadczenia klinicznego, że warunkiem ich pojawienia się jest obecność podłoża organicznego. Można by powiedzieć, że III piętro tej struk- tury możliwe jest tylko pod warunkiem, że• istnieje II piętro. Zresztą i drugie piętro nie jest do pomyślenia bez pierwszego. Składniki pierwszej warstwy biorą udział w istotnej mierze w kształtowaniu obrazu klinicznego, gdyż oso- bowość chorego, chociażby doznała naj dalej idących zaburzeń, jest zawsze dal- szym ciągiem osobowości przedchorobowej. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, aby warstwa dziedziczno-konstytucyjna wyznaczała nieodwołalnie ja- kość zespołu psychotycznego lub psychonerwicowego. W klinice widzimy często schizoidów, którzy pod wpływem jakiegoś organicznego schorzenia ośrodko- wego układu nerwowego zapadają to na delirium, to na stan maniakalny, to na sprawę reaktywną. Zależy to w wysokiej mierze od warunków, wśród których przebiega etioepigeneza. Warunki te zdolne są zmienić ,przeznacze- nie”, tkwiące w warstwie dziedziczno-konstytucyjnej. Łatwo zrozumieć przy tak ogromnej różnorodności składników niezwykle bo- gatą i złożoną strukturę całości choroby. W żadnej. dziedzinie medycyny nie spotykamy tak zawiłych obrazów klinicznych i tak wielokierunkowych moż- liwości strukturalnych. Zadaniem diagnostyki etioepigenetycznej jest wyśle- dzenie w ich dynamicznym związku tych wszystkich czynników etiologicz- nych, patogenetycznych i patoplastycznych, które w łączności z odczynami ży- wego ustroju składają się na strukturę psychozy jako złożonego procesu, Łań- cuch przyczyn i skutków bywa jednak w życiu czasem jeszcze zawilszy. Wy- obraźmy sobie melancholika, który z zamachu samobójczego wyszedł z urazem czaszki i z następowymi zaburzeniami charakteropatycznymi. Pod wpływem tych zaburzeń osobnik ten popada w alkoholizm przewlekły, który z kolei doprowadza do majaczenia drżennego. Łańcuch etioepigenetyczny zawraca tu kilkakrotnie z warstwy drugiej do trzeciej, z trzeciej do drugiej i wreszcie z drugiej ponownie do trzeciej. Jeżeli w statycznym ujęciu obraz kliniczny zło- żonego procesu chorobowego jest trudny do przeniknięcia, to cóż dopiero, gdy genezę tego procesu staramy się prześledzić na przestrzeni dziejów życia osob- niczego, aby wykryć wszystkie łańcuchy przyczyn i skutków, z których z upły- wem czasu powstała przebogata złożoność choroby psychicznej. [hasła pokrewne: , protetyka, foteliki dla dzieci, integracja sensoryczna ]