Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Okres, czyli warstwa dziedziczno-konstytucyjna wy- tycza,

Tuesday, July 12th, 2016

Okres, czyli warstwa dziedziczno-konstytucyjna wy- tycza, tylko ogólny kierunek rozwojowy osobowości ludzkiej. Dziedziczne, wy- znaczniki urzeczywistniają w nieustającej walce z wpływami środowiskowymi tkwiącą w nich moc prospektywną ustroju psychofizycznego. Wynikiem tych zmagań jest osobowość przeciętna lub psychopatyczna, której struktura nigdy nie zastyga w ustalonej statycznie postaci.. Środowisko wewnątrztkankowe i zewnątrzustrojowe nieustannie przekształca, przeistacza, psuje i naprawia, rozluźnia i wzmacnia, hamuje i pobudza wiązania tej struktury Podstawowy czynnik chorobotwórczy trafia zawsze na jakąś strukturę osobowości psyche- fizycznej. Tkwić w niej mogą mnogie i wielokierunkowe dyspozycje. Słaby, niezrównoważony, pobudliwy układ nerwowy inaczej przyjmie działający nań czynnik chorobotwórczy niż silny, zrównoważony, niepobudliwy. W typie układu nerwowego zawarte są więc widoki na klęskę lub zwycięstwo w walce ustroju żywego z działającymi nań czynnikami chorobotwórczymi. Widoki, lecz nie prze- znaczenie, a jeżeli przeznaczenie, to zmienne, zależne od mnóstwa wyliczonych powyżej okoliczności patoplastycznych. II Okres, czyli warstwa etioepigeetyczna powstaje z chwilą, gdy ustrój w walce tej ulegnie i dozwoli czynnikowi chorobotwórczemu, jed- nemu lub kilku, na trwalsze usadowienie się i zapoczątkowanie procesu cho- robowego. W obrębie tej warstwy organicznej może również zachodzić zło- żoność. Porażenie postępujące może współistnieć z alkoholizem przewlekłym, podłoże schizofreniczne może się splatać z podłożem cyklofrenicznym, znane są przypadki sprzężenia padaczki samoistnej ze schizofrenią, czynniki reaktywne mogą działać na każdego organicznie chorego itd. Podloże organiczne usposabia z kolei do pojawienia się nawarstwień zasadniczo czynnościowych. III okes, czyli warstwa etiopigenetyczna nie ma przeważ- nie jak poprzednia charakteru przewlekłego. Powstaje ona wówczas, gdy na podłożu drugiej warstwy powstanie epizodyczny, tylko w rzadszych przypad- kach ulegający przewleczeniu, zespól psychotyczny lub psychonerwicowy. I te zespoły, zasadniczo czynnościowe, bywają złożone, jak to na wielu przykła- dach widzieliśmy. [podobne: , Zdrowa żywność, kosmetyki organiczne, olejowanie włosów ]

Pomyslnym zjawiskiem klinicznym jest fakt,

Tuesday, July 12th, 2016

Pomyślnym zjawiskiem klinicznym jest fakt, że bez względu na postać cyklofrenii zaledwie 30% chorych narażonych. jest na więcej niż dwa posuwy (Lange). Za niepomyślny znak uważa się wszel- kie naleciałości schizofrenicznego kręgu, a także silniejszy współudział czyn- ników reaktywno-psychogennych. Niekorzystny wpływ wywierają wreszcie na przejawy cyklofrenii schorzenia somatyczne, np. infekcyjne, lecz w szczegól- nym stopniu powikłania ze strony układu krążeniowego, do których cyklo- frenicy mają skłonność. Bardzo często niepomyślny zwrot w przebiegu cyklo- frenii w wieku podeszłym przypisać trzeba powikłaniom o charakterze miaż- dżycy mózgu, które prowadzą do przerodzenia się procesu w przewlekły zespół psychoorganiczny: Rokowanie w padaczce samoistnej jest zagadnieniem wyjątkowo trudnym . Pod wpływem psychiatrii hitlerowskiej w piśmiennictwie wciąż jeszcze pokutują fatalistyczne zapatrywania na sprawę dziedziczności padaczki samoistnej. Nie uwzględnia się wciąż jeszcze nikłości dowodów, na których poglądy te opierają się. Fakt, że w niektórych rodzinach występują licznie przypadki padaczki lub innych chorób nazywanych dziedzicznymi, żadną miarą nie dowodzi dziedziczenia się cech chorobowych, jak długo czynnik etiologiczny tych chorób nie został wykryty. W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku stwier- dzono. w dwóch przypadkach pląsawicy Huntingtona silne zakażenie tokso- plazmozą; które w pewnym stopniu wyjaśnia rzekomą dziedziczność tej jed- nostki chorobowej, uchodzącej wśród mendelistów za typowy przykład dzie- dziczenia według typu dominującego. Taki sam czynnik mógłby odgrywać rolę w powstawaniu padaczki samoistnej i mógłby naśladować dziedziczenie się tej cechy chorobowej. Taką rolę poza zakażeniem intra partum toksoplazmozą mógłby odgrywać uraz porodowy, który zależny być może od dziedziczenia cech anatomicznych budowy kostnego kanału porodowego itp. Gdy w przy- szłości możliwości takie zostaną naukowo potwierdzone i ciężar zwalczania padaczki przesunie się na postępowanie zapobiegawcze (walka z toksoplazmozą, postępy położnictwa itd.), fatalizm rokowniczy wiążący się z preformizmem rnendlowskirn na pewno upadnie. [więcej w: , Balsam Johnson, kosmetyki organiczne, domowe sposoby na trądzik ]