Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

NERWICA NATRECTW (NEUROSIS OBSESSIllA) I

Tuesday, July 12th, 2016

NERWICA NATRĘCTW (NEUROSIS OBSESSIllA) I ZESPOŁ ANANKASTYCZNY (SYNDROMA ANANCASTICUM) Niektórzy uważają tę jednostkę nie za nerwicę, lecz za psychopatię, której wyrazem miałyby być myśli i afekty natrętne, Objawy te byłyby więc konstytu- cyjnie uwarunkowane, a nie nabyte. Ludzi tych nazwano też anankastami (z greckiego ananke – przymus) i postawiono ich w typologii obok psychopatii sensytywnej, z której wyrasta paranoia sensitiva. Rysem znamiennym tych charakterów ma być pęd do surowej etyki życiowej, z punktu widzenia której osądza się własne czyny i myśli. W sprzeczności z ideałem tej, etyki stają po- pędy, które, w postaci myśli i wyobrażeń natrętnych już od dziecka człowieka dręczą. Wyobrażenia natrętne odpierane są wewnętrznie, a ich natarczywość wywołuje lęk. W części ogólnej przedstawiliśmy wygląd kliniczny natręctw myślowych i ruchowych, nie wypowiadając się jednak ani co do podłoża psy- chopatycznego tych zjawisk chorobowych, ani co do ich stosunku do stanów lękowych, z którymi często, chociaż nie zawsze, idą w parze. W piśmiennictwie światowym bardzo często fobie omawia się jako część składową natręctw. Z faktu jednak, że dwa objawy często idą w parze, nie da się wysnuć wniosku, I że stanowią one całość. Wbrew rozpowszechnionym twierdzeniom trzeba stwier- dzić, że natręctwa myślowe niekoniecznie wyrastają na podłożu psychopatii. Psychopatów ariankastycznych psychiatrzy niemieccy (Schneider, Lange, Bost- roem) określają jako ludzi pozbawionych pewności siebie, pedantycznych, uwa- żnych, sumiennych, często surowych, czasem skąpych, bez poczucia humoru, lękliwych i życiowo słabych, przeważnie uzdolnionych, wyniosłych, także nie-• czułych i surowych wobec otoczenia, lecz bez skłonności przestępczych. Zapatrywania wiążące nerwicę natręctw bezwzględnie z psychopatią opisa- nego typu są tak rozpowszechnione, że wymagają pewnego sprostowania. Nie tylko dlatego, że nie sa zupełnie zgodne ze spostrzeżeniami klinicznymi, ale i dlatego, że kryją w sobie fatalizm i nihilizm terapeutyczny. Jeżeli nerwica natręctw jest tylko zespołem cech charakterologicznych, to widoki na jej wy- leczenie są nader skromne. Tak jednak nie jest. [przypisy: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, implanty zębów, kosmetyki naturalne ]

b. Rokowanie odcinkowe (Streckenprognose -

Tuesday, July 12th, 2016

b. Rokowanie odcinkowe (Streckenprognose – Bleulera) dotyczy tylkó danego posuwu choroby, a więc czynnościowego zespołu, który powikłał epigenetycznie podstawowy proces. Używając określenia obrazowego, mówi się czasem o rokowaniu wzdłuż przebiegu i w poprzek. W schizofrenii i cyklo- frenii rokowanie odcinkowe bywa przeważnie pomyślne, natomiast kierunkowe niepomyślne. W każdym innym cierpieniu psychicznym ten sam podział ma .zastosowanie, jeśli się rozważy strukturę etioepigenetyczną sprawy. A więc np. rokowanie w delirium tremens: odcinkowe bywa pomyślne, kierunkowe natomiast raczej niepomyślne, tzn. ostra psychoza alkoholowa ustąpi bez ubyt- ków, lecz alkoholizm przewlekły pozostanie. Rokowanie kierunkowe i odcinkowe zależy od stosunku, jaki zachodzi mię- dzy natężeniem czynników etiopatogenetycznych a znaczeniem okoliczności patoplastycznych. Te ostatnie posiadają czasem dużą doniosłość, np. wpływy środowiskowe mogą wpywać niekorzystnie na proces ,schizofreniczny jako taki, a z drugiej strony rola czynników psycholeczniczych, ogólnie dzisiaj uzna- wana, stanowi właśnie świadome rozbudowywanie czynników patoplastycz- nych celem korzystnego oddziałania na przejawy choroby. Gdy czynniki re- aktywne dołączą się do danej psychozy, mówi się o “psychogennej nadbudowie” psychozy. Czyimi ki patoplastyczne stanowią więc czynnościowy dodatek do czynników etiopatogenetycznych. Stwierdzenie to jest praktycznie doniosłe: jeżeli stawiamy rokowanie kierunkowe, to jest ono tym pewniejsze, im więcej objawów da się sprowadzić do czynników etiopatogenetycznych. Przewaga momentów patoplastycznych daje zawsze nadzieję na poprawę. Zasada po- wyższa dotyczy oczywiście rokowania w przypadku nieleczonym, tzw. roko- wania samorzutnego (prognosis spontanea), które odróżniamy od rokowania leczniczego (prognosis therapeutica), polegającego na przewidywaniu. przyszłego przebiegu choroby w razie jej właściwego leczenia. Podobnie przedstawia się ocena rokownicza przypadków, w których główną rolę w powstawaniu obja- wów chorobowych przypisać trzeba czynnikom usposabiającym lub wyzwala- jącym przy słabym natężeniu podstawowego czynnika etiopatogenetycznego. Jeżeli stwierdzimy np., że posuw w przebiegu choroby wywołany został w głów- nej mierze jakimś czynnikiem zewnętrznym, takim jak uraz cielesny lub psy- chiczny, to rokowanie przedstawia się pomyślniej niż wówczas, gdy stwier- dzimy duże natężenie czynnika etiopatogenetycznego przy braku lub przy nikłym nasileniu czynnika wyzwalającego. [podobne: , surówki bawełniane, zagęszczanie rzęs, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]