Posts Tagged ‘krem neutrogena’

W dawnych zapatrywaniach na strukture

Tuesday, July 12th, 2016

W dawnych zapatrywaniach na strukturę psychozy panowała pewna jedno- stronność. Wyrażała się ona głównie tym, że uznawano zasadniczo jeden czyn- nik etiologiczno-patogenetyczny, mianowicie ten, który się najbardziej rzucał w oczy, który zdawał sig być bezpośrednim powodem wystąpienia psychozy. Jednostronność ta była wynikiem zrozumialej dążności do uproszczenia pro- blemu, dla tym łatwiejszego zrozumienia. Na przykład delirium tremens uchodziło za cierpienie monoetiologiczne. W oczach dawnych nozografów alkohol był jedynym czynnikiem chorobotwór- czym. Znalazło to odbicie w mianownictwie psychiatrycznym. Każde bowiem mianownictwo musi z natury rzeczy dążyć do wypowiedzenia: bogatej treści rozpoznawczej jednym krótkim mianem Ale takie krótkie miano – trzeba to pamiętać – jest tylko skrótem, nagłówkiem. Posługiwanie się nim żadną miarą nie powinno wpływać na nasze poglądy co do przedmiotu poznania, który by- najmniej nie jest tak prosty jak jego miano. Analizując przytoczony przykład zauważymy, że istotnie miano delirium alcoholicum nie wyczerpuje zagad- nienia etiologii i patogenezy tej .jednostki . chorobowej. Wiemy np., że maja- czenie drżenne wybucha często dopiero wówczas, gdy do nadużywania wódki dołączy się jakiś inny czynnik chorobotwórczy: przypadkowa choroba gorącz- kowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie płuc, uraz czaszki lub na- wet .tylko złamanie kości odnóża itd. Poza tymi współcześnie działającymi czynnikami odgrywają rolę i inne, bez których może .albo w ogóle nie przy- szłoby do wybuchu psychozy, albo jej obraz kliniczny inaczej by wyglądał. Nie jest np ..bez znaczenia wrodzona żywotność ustroju, a zwłaszczavośrodkowego układu nerwowego: Pawłow pierwszy zwrócił uwagę na różny sposób reago- wania zwierząt doświadczalnych zależnie od tego, z jakim typem układu ner- wowego ma badacz do czynienia. Ważny jest więc typ osobnika, ale ważne też. jest stadium rozwojowe, w którym działa chorobotwórczy bodziec, a WIęc wiek chorego.• Także płeć odgrywa niemałą rolę. Ogromne znaczenie może mieć chwilowy stan ustroju: wyczerpanie nadmierną pracą, głodzenie, długo- trwała bezsenność, -wpływy zewnętrzne natury cieplnej, klimatycznej, atmosfe- rycznej, może i kosmicznej. Urazy psychiczne dawne i współczesne biorą rów- nież żywy udział w kształtowaniu struktury psychozy. Jeżeli zaś sięgniemy do . jeszcze głębszych przyczyn, to musimy uwzględnić w szerokiej. mierze wa- runki środowiskowe, w których chory rozwijał się i w których obecnie żyje. Warunki te popychały do pijaństwa, uniemożliwiały mu opanowanie nałogu. Życie rodzinne chorego, środowisko obyczajowe, które go otaczało, warunki społeczne, które go wychowywały – wszystko to znajdy je pośrednie odbicie w tym co nazywamy status praesens. [więcej w: , pieczenie w miejscach intymnych, okulista, krem neutrogena ]

Wyczerpujacy uklad nozograficzny nie moze

Tuesday, July 12th, 2016

Wyczerpujący układ nozograficzny nie może pomijać ponadto zagadnień typologicznych. Typ prawidłowy i typ psychopatyczny należą również do rzeczywistości klinicznej i lekarsko-społecznej, z którą się styka psychiatra w swojej codziennej pracy. Do jego częstych zadań należy różnicowanie między typami charakteropatycznymi, które należą do spraw psychoorganicznych, a typami prawidłowymi lub psychopatycznymi. Tę ostatnią grupę bierzemy w znaczeniu odchyleń od przeciętności, czyli prawidłowych wariantów cha- rakterologicznych. I tutaj zresztą w miarę doskonalenia się techniki diagno- stycznej coraz rzadziej rozpoznaje się psychopatię, a coraz częściej organiczną charakteropatię. Niemniej jednak pozostaje pewna grupa charakterologicznych odchyleń od przeciętności, w której nie da się dowieść organicznego tła, gdzie więc chodzi o typy nieprzeciętne albo wskutek wpływów środowiskowo-wy- chowawczych, albo z przyczyn wrodzonych. Typy prawidłowe i psychopatyczne domagają się również miejsca w układzie klasyfikacyjnym, ponieważ chodzi tu o ludzi, spośród których rekrutują się przyszli .psychotycy. Jeżeli rozpoznanie kliniczne ma być kompletne, musi ono uwzględniać ten najwcześniejszy okres (warstwę) w rozwoju psychozy, chociażby nawet nie doszło później do zmian: organicznych mózgu i do dalszych nawarstwień. Za uwzględnianiem w diagnostyce psychiatrycznej wszystkich tych trzech warstw strukturalnych (okresów) przemawiają nie tylko względy teoretyczne, ale i praktyczne, np. wzgląd na rokowanie. Czynnościowe zespoły psycho- tyczne są rokowniczo korzystne, sprawy psychoorganiczne przeważnie opie- .rają się naszym nowoczesnym sposobom leczniczym, a jeżeli nawet ulegną poprawie, to niemal zawsze pozostawiają trwale stany ubytkowe natury otę- pieniowej lub charakteropatycznej. Jeżeli zaś chodzi o wrodzone typy ukła- dów nerwowych prawidłowych lub psychopatycznych, to niestety nie mamy dotąd środków zdolnych człowieka typologicznie przemienić, zwłaszcza na lepsze. Pominąć tu trzeba zabiegi psychochirurgiczne, za pomocą których można zmienić osobowość człowieka, ale tylko na gorsze. Pozostają długo- dystansowe sposoby pedagogiczne, którymi można wywierać wpływ kształ- tujący na wrodzone lub wcześnie nabyte cechy osobowości. Metody te leżą oczywiście daleko poza zasięgiem psychiatrii klinicznej. . [patrz też: , olejek do włosów, krem neutrogena, sklep kolagen ]