Posts Tagged ‘kurs sep’

Demostenes wyleczyl sie i stal

Tuesday, July 12th, 2016

Demostenes wyleczył się i stał się właś- ciwym twórcą metody odruchowowarunkowego leczenia tików. Zresztą genialny ten mąż wyleczył się i z jąkania; starał się przekrzyczeć ryk fal morskich, trzymając w ustach kamień. Geniusz. to wytrwałość samoopanowania. Neurolodzy patrzą na kręcz raczej jako na cierpienie uwarunkowane organicznie, co wynika z używanych przez nich nazw torticollis spasmodicus sive dystonicus, albo retrocollis na oznacze- nie tyłozgięcia głowy, lub spasmus nutans na oznaczenie rytmicznego pochylania głowy ku przodowi. Jeżeli psychoterapia i inne zabiegi zachowawcze nie dadzą wy- niku, myśleć należy raczej o przewadze czynnika organicznego i zalecić leczenie chirurgiczne. Polega ono na przecięciu odpowiednich korzonków nerwowych i to obustronnie celem wyłączenia antagonistów. 2. Osobne miejsce zajmuje rzadkie cierpienie opisane przez Friedreicha pod nazwą myospasia impulsiva. Przynależność do tików zdaje się polegać na mimowolnych, uogólnionych do wszystkich prawie mięśni od pasa w gór,ę, skurczach mięśniowych, które występują pod wpływem nagłych wzruszeń w postaci silnego drżenia i po kilkunastu sekundach, czasem trochę później, przemijają. Po przeminięciu ich, w ciągu pewnego czasu chory przestaje reagować na te same bodźce, po kilkunastu minutach staje się na nie znowu wrażliwy, lecz z początku drżenia te są słabsze i trwają krócej. Gdy chory jest “wypoczęty”, napad trwa znacznie dłużej. Gdy liczba bodźców wzruszeniowych jest duża, może takich napadów wystąpić nawet kilkadzie- siąt dziennie. W ciszy i spokoju nie ma ich. Badanie neurologiczne nic szczególnego nie wykrywa. Rzadka ta jednostka oporna jest na leczenie, mimo że tło czynnościowe zdaje się nie ulegać wątpliwości. W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycz- nej w Gdańsku widzieliśmy jeden taki -przypadek. Przypadek ten demonstrował Wi- told Hołówko w Gdańskim Towarzystwie Lekarskim w r. 1950. [podobne: , magnez i witamina b6, kurs sep, Szkoła tańca Poznań ]

Leczenie: Do niedawna byl to

Tuesday, July 12th, 2016

Leczenie: Do niedawna był to problem niemal beznadziejny. Próbowano wszyst- kich po kolei sposobów aktywnej terapii i uzyskiwano czasem złagodzenie objawów. Czasem znaczną poprawę dawała insulinoterapia, nawet czasowe ustąpienie obja- wów. Wstrząsy elektryczne uważano od dawna za niewskazane. Neuroleptyki nie spełniły pokładanych w nich nadziei. W lżej przebiegających zespołach ariankastycz- nych można było czasem przynieść chorym znaczną ulgę za pomocą narkoterapii pólśpiączkowej. a zwłaszcza za pomocą metod “wielkiej” psychoterapii z psychoana- 1izą na czele. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku uzyskaliśmy zachęcające wyniki, poddając chorych – i to przypadki naj cięższe – hibernacji na przeciąg sze- regu dni. Metodyka sztucznego snu zimowego jest jednak technicznie bardzo uciąż- liwa i wymaga spełnienia mnóstwa szczególnie trudnych warunków. Piśmiennictwo na Zachodzie przynosi wiele doniesień o pomyślnych wynikach zabiegów psycho- chirurgicznych w rodzaju leukotomii przedczołowej, jednakże poprawę osiąga się kosztem ciężkich ubytków osobowości. W pewnych przypadkach wywołane przez zabieg operacyjny cechy charakteropatyczne górują później w obrazie klinicznym. Z tych przyczyn w Europie wschodniej i środkowej zaniechano tych zabiegów. Taki sam skutek leczniczy jak operacja może czasem przyroda wywołać samorzutnie. Braungam i Czernygewycz (1950) ogłosili przypadek ciężkiej nerwicy natręctw z mi- zofobią, w przebiegu której po 20 latach wystąpiło stwardnienie rozsiane z wybit- nym zanikiem płatów czołowych. W miarę rozwoju zespołu psychoorganicznego objawy nerwicy natręctw cofały się, aż wreszcie pozostał obraz kliniczny podobny do przypadków leukotomizowanych. Przypadek ten rzuca światło na istotę “wyle- czenia”, osiągniętego zabiegami psychochirurgicznymi. Po prostu wywołana uszko- dzeniem mózgu euforia wespół z afektywną demencją i innymi objawami zespołu psychoorgantcznego wypiera objawy ariankastyczne. Rewelacyjnym zwrotem w leczeniu zespołów anankastycznych bez względu na ich pochodzenie stały się śpiączki atropinowe. Wyniki doświadczeń klinicznych nad tą nową metodą, zastosowaną po raz pierwszy do leczenia natręctw myślowych. ogłosili w r. 1963 w czasopiśmie psychiatrycznym NRD Bilikiewicz i jego wsp, Metoda ta prawdopodobnie .zdezaktualizuje wszelkie inne sposoby leczenia natręctw myślowych, jest bowiem skuteczna, technicznie prosta, bezpieczna, nie przykra i tania. Nic dziwnego też, że obudziła na całym świecie ogromne zainteresowanie. [podobne: , Siłownie zewnętrzne, sklep kolagen, kurs sep ]