Posts Tagged ‘odzież bhp’

Na temat nozografii etioepigenetycznej toczyly

Tuesday, July 12th, 2016

Na temat nozografii etioepigenetycznej tocżyły się w swoim czasie żywe dyskusje. Istotą nieporozumień bywają czasem porównawcze okreś- lenia w rodzaju: struktura, warstwa, nawarstwianie się, epigeneza itd. Jest rze- czą w nauce przyjętą, że używa się przestrzennych, graficznych określeń dla zobrazowania stosunków czasowych. Za pomocą prostej, krzywej, odcinków itd. przedstawiamy upływ czasu. Krzywa gorączkowa obrazuje graficznie, przestrzennie, strukturalnie wydarzenie rozgrywające się w czasie. Jeżęli okresy przebiegu choroby przedstawimy graficznie, to powstanie następujący obraz strukturalny: Prosta I uzmysławia trwale podłoże typologiczne prawidłowe lub konstytu- cyjnie obciążone, które trwa w ciągu calego życia. Krzywa II oznacza prze- wlekły proces chorobowy psychoorganiczny, który rozpoczął się w .pewnym okresie życia osobniczego i trwa różnie długo, nawet do końca życia. Mówiąc językiem graficzno-przestrzennym, powstały dwie warstwy, a mówiąc “języ- kiem dynamiczno-czasowym, powstały dwa okresy: przedchorobowy, czyli pre- psychotyczny, reprezentowany przez początkowy odcinek prostej I, oraz okres zaburzeń psychoorganicznych, reprezentowany przez podwójną krzywą I-II, ponieważ chory z zespołem psychoorganicznym nie przestał mieć pewnych cech typologicznych prepsychotycznych. Wreszcie dwukrotnie (lub wielokrot- nie) powtarzająca się prosta III oznacza okresy, gdy zaburzenia psychoorga- niczne powikłane są epizodami psychotycznymi czynnościowymi. Znowu używa- jąc języka graficzno-przestrzennego będziemy mówili o III warstwie, gdyż chory ten nie przestał zdradzać objawów psychoorganicznych z 11 warstwy i nie stracił cech typologicznych przynależnych do I warstwy. Zarazem też retrospektywnie możemy. mówić o okresach: pierwszym, gdy chory był jeszcze człowiekiem zdrowym lub gdy zdradzał tylko cechy psychopatyczne, o drugim, odkąd zapadł on na proces psychoorganiczny, i o trzecim, odkąd wystąpiły objawy zespołu psychotycznego czynnościowego. Możemy więc używać określe- nia okres lub warstwa jako synonimów, zależnych od przestrzennego lub dy- namicznego sposobu ujmowania opisu choroby, czyli pracy nozograficznej. W taki sam sposób możemy graficznie przedstawić somatyczńe zjawiska kli- .niczne . [więcej w: , odzież bhp, firma sprzątająca, olejki do włosów ]