Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

W strukturze takich najciezszych postaci

Tuesday, July 12th, 2016

W strukturze takich najcięższych postaci nerwicy natręctw można odnaleźć z zasady pierwiastki składowe wielu “niższych” nerwic. Poza fobiami rozmai- tego gatunku, np. agorafobią, klaustrofobią, gefirofobią itd. stwierdzić można rozmaite organozy i nerwice oczekiwania. Pewną chorą ogarniał np. okresowo lęk nieutrzymania moczu i często, zanim dobiegła do ustępu, następowało od- danie moczu (enuresis diw•na). U tej samej chorej w chwilach wyjątkowo silnego lęku na jawie, ale także w czasie marzeń sennych lękowych przycho- dziło do kurczowego zaciskania pięści, aż paznokcie wpijały się w dłonie. U in- nej chorej agorafobia łączyła się z przymusem zbaozania w lewo, zwłaszcza w czasie dużego ruchu ulicznego, z przekrzywieniem całego ciała w lewą stronę, tak że chora wśród nieopisanego lęku i zawstydzenia, jakby popychana przez niezrozumiałą siłę, z trudem posuwała się tuż koło ściany lub koło ogrodzenia trawnika. W cięższych przypadkach fobofobia zatruwa życie chorym tak, że unikają wszelkich sposobności, które by mogły nastręczyć wystąpienie obja- wów. Są chorzy, którym spełnianie ceremoniału ochronnego jakby sprawiało przyjemność, nawet z zabarwieniem płciowym. Ich dążność do wyleczenia się wydaje się wówczas niezupełnie szczera. Chorzy ci zwykle miotani są ambi- tendencją, podobnie jak onaniści, którzy radziby i przyjemności się nie wyrze- kać, i zdrowie zachować. Rozpoznanie natręctw myślowych przeważnie nie nastręcza trudności, O ile tylko badanie jest dość gruntowne, a chory na tyle sam ufny, że nie dy- symuluje. Wstępnym warunkiem prawidłowego rozpoznania .jest uzyskanie pewności, że przypadek mieści się w ogóle w pojęciu czystej nerwicy. Ciężko prrzebiegające przypadki powinny zawsze budzić podejrzenie, że być może sta- nowią zespól anankastyczny na podłożu zmian organicznych. Wątpliwości roz- praszają się, gdy wykonamy pneumoencefalografię. W wielu przypadkach stwierdza się wówczas zmiany zanikowe mózgowia. [patrz też: , odzież dla dzieci, protetyka, rehabilitacja ]

II powiklanie wskutek ilosciowego rozszerzenia

Tuesday, July 12th, 2016

II powikłanie wskutek ilościowego rozszerzenia się sprawy chorobowej (elargatio quantitativo) polega na rozprzestrzenieniu się sprawy chorobowej na dalsze obszary tej samej tkanki lub na ilościowym narastaniu objawów, jednakże bez powstawania nowych jakościowych objawów. II powikłanie wskutek jakościowego rozszezrenia się sprawy (elargatio qualitativa) stwierdzamy wtedy, gdy ilościowy rozwój choroby doprowadzi do powstania nowej jakości chorobowej, np. zmiany nowotworowe mogą doprowadzić do nadżerek naczyniowych i krwotoków, może też dojść do przerzu- tów, albo np. wole może wywierać mechaniczny ucisk na górne drogi oddechowe. Między nowo powstałym zespołem objawów a. chorobą podstawową zachodzi tutaj niewątpliwy związek przyczynowy. Nowo powstały zespół staje się z kolei nowym czynnikiem etiologicznym. Powstają w ten sposób zawile łańcuchy związków przy- czynowych, które mogą się splatać z powikłaniami przypadkowymi i ilościowymi. Rozwikłanie tych współzależności przyczynowych bywa w praktyce bardzo trudnym zadaniem rozpoznawczym. IV powikłanie etioepigenetyczne (complicatio etioepigenetica). Już w grupie III można by w pewnych przypadkach mówić o nawarstwianiu się jed- nego czynnika etiologicznego na drugi, np. krwotok w przebiegu gruźlicy płuc sam staje się punktem wyjścia dalszych powikłań. O etioepigenezie w ścisłyrn, znaczeni1:l mówimy jednak wówczas, gdy jedna sprawa chorobowa staje się podlożem innej, etiologicznie różnej. Zachodzi to np. wtedy, gdy ropień gruźliczy ulegnie zakażeniu wtórnemu, gdy na owrzodzeniu toczniowym powstanie rak lub gdy pod wpływem niewielkiego urazu ulegnie złamaniu kość nadżarta zmianami nowotworowymi. Je- den czynnik etiologiczny stwarza tu warunki sprzyjające zawiązaniu się drugiego czynnika etiologicznego. Ten drugi, wtórny czynnik nie jest dalszym ciągiem ani na- .stępstwem rozszerzenia się zmian podstawowych, posiada bowiem zasadniczo własną etiologię i mógłby pojawić się na innym podłożu. Tak np. jest wiele czynników, zdolnych przez miejscowe działanie wywołać zrakowacenie tkanki., Podobnie to, co nazywamy zakażeniem wtórnym może w pewnych warunkach odgrywać rolę zaka- żenia pierwotnego. Uzasadnia to pojęcie nawarstwiania się i złożoności z warstwy . podstawowej i warstwy nadbudowanej. Struktura taka może czasem mieć jeszcze więcej członów, ogniw, warstw, pięter. Powikłania etioepigenetyczne odgrywają szcze- gólną rolę w psychiatrii. [hasła pokrewne: , proktolog, Studnie głębinowe, odzież dla dzieci ]