Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

PRZEBIEG CHOROB PSYCHICZNYCH I PODSTAWY

Tuesday, July 12th, 2016

PRZEBIEG CHOROB PSYCHICZNYCH I PODSTAWY PROGNOSTYKI Przebieg bywa rozmaity. Ostre choroby psychiczne miewają nagły począ- tek, przebiegają burzliwie i przeważnie równie szybko się kończą. Nie każda jednak ostro rozpoczynająca się choroba psychiczna musi pozostać ostrą na zawsze, gdyż sprawa z upływem czasu może się okazać przewlekła. Bywają też i podostre typy przebiegu. Choroby przewlekle rozpoczynają się przeważ- nie stopniowo, niepostrzeżenie, i trwają w ciągu wielu lat, przeważnie aż do śmierci. W przypadkach tych trudno orzec, kiedy proces chorobowy czynny przechodzi w stan ubytkowy, stanowiący trwałe kalectwo, stan inwalidztwa umysłowego. Proces przewlekły i ostre epizody psychotyczne mogą się ze sobą w rozmaity sposób sprzęgać w jeden łączny proces chorobowy, jak to widzie- liśmy z rozważań nad strukturą psychozy. Zjawisko to ma doniosły wpływ na nasze sądy rokownicze, jak to poniżej wykażemy. Ogól sądzi często, -że choroby psychiczne trwają znacznie dłużej niż soma- tyczne. Pochodzi to stąd, że przewlekło choroby psychiczne zwykły rzucać się w oczy otoczeniu, że przeważnie powodują długotrwałe przebywanie chorego w zakładzie zamkniętym i że często upośledzają zdatność chorego do harmo- nijnego współżycia z otoczeniem. Zapomina się przy tym, że przewlekłe cho- roby somatyczne, np. gruźlica, cierpienia rdzeriia kręgowego, reumatyzm, cho- roby przemiany materii itd. trwają równie długo, jeżeli nie dłużej. Nowoczesne lecznictwo skróciło znacznie przeciętny czas trwania chorób psychicznych. Mimo to w wielu przypadkach czas trwania choroby psychicznej liczyć trzeba na miesiące i lata. Często trudno jest wytłumaczyć laikowi, że dla uzyskania po- prawy trzeba niekiedy dłuższego czasu. Zdarza się, że krewni w obawie, aby pobyt wśród psychicznie chorych nie zaszkodził choremu, przedwcześnie prze- rywają leczenie ku jego szkodzie. Z drugiej strony nie podobna zaprzeczyć że czasem wyrwanie chorego z pewnego środowiska, także ze środowiska szpi- talnego, wywiera korzystny wpływ na przebieg. i czas trwania choroby psy- chicznej. [przypisy: , odżywki do rzęs, olejowanie włosów, dentysta Kraków ]

Obecnie juz ustalil sie poglad

Tuesday, July 12th, 2016

Obecnie już ustalił się pogląd (M. Miiller), że rokowanie musi być wielo- wymiarowe, że musi uwzględniać wszytkie składniki struktury psychotycznej. Ogólnie przyjmuje się podział na czynniki etiopatogenetyczne i patoplastyczne. a. Przez czynnik etiopatogenetyczny rozumie się to wszystko, co stanowi przyczynę swoistą choroby, natury endogennej lub egzogennej. Na- leżą tu więc zakażenia i zatrucia wszelkiego pochodzenia, uszkadzające układ nerwowy ośrodkowy, samozatrucia, zaburzenia wewńątrzwydzielnicze, urazy itd. Istota wielu tych czynników nie została dotąd wykryta np. w stosunku do schi- zofrenii, cyklofrenii, padaczki samoistnej, niewątpliwie jednak w każdej z tych chorób istnieje czynnik, który może być nazwany swoistym w tym znaczeniu, że między jego obecnością a daną chorobą zachodzi związek przyczynowy. b. Za czynnik patoplastyczny uważa się to wszystko, co pośrednio, obok czynnika swoistego, współdziała w powstawaniu danego obrazu klinicz- nego, a więc konstytucję, osobnicze właściwości psychiczne chorego, wpływy środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, a także cierpienia uboczne, niezależ- ne od swoistego czynmka chorobotwórczego, odbijające się jednak na losach chorego itd. Birnbaum przytacza następujący przykład. Czynnikiem patogene- tycznym majaczenia drżennego jest zatrucie alkoholem. Natomiast za czynniki patoplastyczne poczytujemy: warunki zawodowe i nawyki życiowe chorego, jego zainteresowania i zatargi środowiskowe, także stan ogólny chorego, osła- bienie serca, duszność, podeszły wiek, stan niedożywienia, wyczerpanie. Czyn- niki patoplastyczne mogą mieć wpływ na, treść przeżyć psychotycznych; np. ko- łatanie serca i duszność nadają lękowego podbarwienia nastrojowi chorego i jego przeżyciom omamowym, nawyki i zamiłowania życiowe odbijają się na . treści zawodowej majaczenia itd. c. Ponadto odróżnia się czynniki usposabiające, chociaż nie zawsze dadzą się one ostro odgraniczyć od czynników patoplastycznych. Zalicza się tu fizjologiczne przesilenia hormonalne, jak pokwitanie, ciąża, inwolucja, następ- nie przebyte dawniej cierpienia mózgu, ogólną żywotność ustroju, wreszcie chwilowy stan wyczerpania lub niedożywienia. Wszystko to stwarza lub potę- guje dyspozycję do zapadania na choroby psychiczne. d. Wreszcie osobno wymienia się czynniki wyzwalające, którą to rolę odgrywać mogą urazy psychiczne i. inne czynniki reaktywne, także ostre choroby, zranienia, operacje bezpośrednio poprzedzające wybuch psychozy, które zdolne są chwilowo zakłócić równowagę ustroju. [więcej w: , dezynsekcja warszawa, firma sprzątająca, odżywki do rzęs ]