Posts Tagged ‘okulista’

W dawnych zapatrywaniach na strukture

Tuesday, July 12th, 2016

W dawnych zapatrywaniach na strukturę psychozy panowała pewna jedno- stronność. Wyrażała się ona głównie tym, że uznawano zasadniczo jeden czyn- nik etiologiczno-patogenetyczny, mianowicie ten, który się najbardziej rzucał w oczy, który zdawał sig być bezpośrednim powodem wystąpienia psychozy. Jednostronność ta była wynikiem zrozumialej dążności do uproszczenia pro- blemu, dla tym łatwiejszego zrozumienia. Na przykład delirium tremens uchodziło za cierpienie monoetiologiczne. W oczach dawnych nozografów alkohol był jedynym czynnikiem chorobotwór- czym. Znalazło to odbicie w mianownictwie psychiatrycznym. Każde bowiem mianownictwo musi z natury rzeczy dążyć do wypowiedzenia: bogatej treści rozpoznawczej jednym krótkim mianem Ale takie krótkie miano – trzeba to pamiętać – jest tylko skrótem, nagłówkiem. Posługiwanie się nim żadną miarą nie powinno wpływać na nasze poglądy co do przedmiotu poznania, który by- najmniej nie jest tak prosty jak jego miano. Analizując przytoczony przykład zauważymy, że istotnie miano delirium alcoholicum nie wyczerpuje zagad- nienia etiologii i patogenezy tej .jednostki . chorobowej. Wiemy np., że maja- czenie drżenne wybucha często dopiero wówczas, gdy do nadużywania wódki dołączy się jakiś inny czynnik chorobotwórczy: przypadkowa choroba gorącz- kowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie płuc, uraz czaszki lub na- wet .tylko złamanie kości odnóża itd. Poza tymi współcześnie działającymi czynnikami odgrywają rolę i inne, bez których może .albo w ogóle nie przy- szłoby do wybuchu psychozy, albo jej obraz kliniczny inaczej by wyglądał. Nie jest np ..bez znaczenia wrodzona żywotność ustroju, a zwłaszczavośrodkowego układu nerwowego: Pawłow pierwszy zwrócił uwagę na różny sposób reago- wania zwierząt doświadczalnych zależnie od tego, z jakim typem układu ner- wowego ma badacz do czynienia. Ważny jest więc typ osobnika, ale ważne też. jest stadium rozwojowe, w którym działa chorobotwórczy bodziec, a WIęc wiek chorego.• Także płeć odgrywa niemałą rolę. Ogromne znaczenie może mieć chwilowy stan ustroju: wyczerpanie nadmierną pracą, głodzenie, długo- trwała bezsenność, -wpływy zewnętrzne natury cieplnej, klimatycznej, atmosfe- rycznej, może i kosmicznej. Urazy psychiczne dawne i współczesne biorą rów- nież żywy udział w kształtowaniu struktury psychozy. Jeżeli zaś sięgniemy do . jeszcze głębszych przyczyn, to musimy uwzględnić w szerokiej. mierze wa- runki środowiskowe, w których chory rozwijał się i w których obecnie żyje. Warunki te popychały do pijaństwa, uniemożliwiały mu opanowanie nałogu. Życie rodzinne chorego, środowisko obyczajowe, które go otaczało, warunki społeczne, które go wychowywały – wszystko to znajdy je pośrednie odbicie w tym co nazywamy status praesens. [więcej w: , pieczenie w miejscach intymnych, okulista, krem neutrogena ]

Szeroka publicznosc wie juz dzisiaj,

Tuesday, July 12th, 2016

Szeroka publiczność wie już dzisiaj, jak groźną chorobą jest schizofrenia. Jeżeli, lekarz w przypadku zespołu katatonicznego, który wyrósł nie na podłożu swoistym, lecz spowodowany został jakimś innym scho- rzeniem, rozpoznaje schizofrenię, to krzywdzi chorego: wyciskając na jego czole piętno schizofrenika. Ośmiesza się też, jeżeli łagodny ten zespół ustąpi bez. śladu po przeminięciu podstawowego cierpienia lub nawet przy dalszym jego. istnieniu, lecz po celowo przeprowadzonym leczeniu. W każdym przypadku. tego typu rozpoznanie musi być. sformułowane bardzo ostrożnie. Jeżeli nie, widać podłoża, z którego wyrósł ostry zespół np. z kręgu schizofrenicznego, wystarczy na razie ograniczyć rozpoznanie wyłącznie do trzeciego okresu etio- epigenetycznego. Rozpoznanie będzie więc brzmiało na razie ;,zespól katato-• niczny”. Jeżeli .w przebiegu obserwacji nie uda się wykryć podłoża z zakresu. drugiego okresu etioepigenetycznego, należy wstrzymać się z ostatecznym roz- poznaniem. Wyjaśni się ono dopiero po ustąpieniu ostrych objawów .. Jeżeli psychoza przeminie bez pozostawienia ubytków, rozpoznanie powinno brzmieć: w naj gorszym razie np. “zespół katatoniczny nie ustalonego pochodzenia”. Schizofrenię mamy prawo rozpoznać dopiero wówczas, gdy w okresie remisji. stwierdzać się będzie nadal objawy przewlekłej schizofrenii. Tylko bowiem schizofrenia przewlekła Jest schizofrenią “prawdziwą”. Przy tak ostrożnym formułowaniu rozpoznania ostrożne będą też wypowiedzi lekarza co do roko- wania. Lepiej jest powiedzieć “nie wiem”, niż udawać że się wie. Umiejętność rokowania zależy, jak z powyższego widać, od biegłości w diag- nostyce etioepigenetycznej. [więcej w: , korekcja wzroku, tusz do rzęs, okulista ]