Posts Tagged ‘olej do włosów’

Przyczyny. Analiza materialu chorych, opracowanego

Tuesday, July 12th, 2016

Przyczyny. Analiza materiału chorych, opracowanego nowoczesnymi spo- sobami klinicznymi, nie pozostawia wątpliwości, że ciężko przebiegające przy- padki bardzo często rozgrywają się na podłożu organicznym. W szeregu przy- padków własnych stwierdzono rozległe zaniki kory mózgowej, powstałe z nie- wyświetlonych przyczyn. W jednym rzędzie z tymi przypadkami trzeba posta- wić zespoły. anankastyczne, widywane w stanach postencefalitycznych, w prze- biegu schizofrenii itd. W przypadkach tych mamy chyba prawd mówić o na- warstwieniu epigenetycznym. Zrracznie na wartości straciły opisy przypadków z dawnego piśmiennictwa pochodzącego z okresu, gdy nie stosowano jeszcze pneumoencefalografii i innych sposobów zmierzających do wykrycia tła or- ganicznego. Nawet jednak w przypadkach niewątpliwie organicznego pocho- dzenia mamy prawo mówić o “nerwicy”, nie mając oczywiście na myśli ner- wicy czystej, tj. na tle- reaktywnym. Czynnościowy charakter zespołu anan- kastycznego nie ulega wątpliwości. Wystarczy wskazać na wyzwalającą lub pogarszającą rolę ciężkich urazów psychicznych. Zresztą przyczyny organiczne można podejrzewać hipotetycznie również w przypadkach, w których dzisiej- .szymi sposobami. nie udaje się nic uchwytnego wykryć. Nierzadko stwierdza się, że pokwitanie zbiega się z początkowymi objawami cierpienia zarówno, gdy chodzi o postacie poronne (np. skrupulatyzm), jak i o pełny proces. W tym ostatnim przypadku częstym zjawiskiem jest przemijanie od wielu lat obja- wów, które wystąpiły w okresie pokwitania. Czasem przekwitanie odgrywa także rolę wyzwalającą lub pogarszającą. Po okresie przekwitania nadzieje na wyleczenie są z zasady ujemne. Natomiast u młodych ludzi często sprawa ustę- puje samorzutnie albo w wyniku leczenia. Poza tymi zjawiskami muszą się kryć jakieś przyczyny, których dotychczas nie udało się wyświetlić. Z punktu widzenia anatomopatologicznego też o etiologii nic się na razie nie da powie- dzieć. Po leukotomii i topektomu widuje się istotne poprawy, co prawda uzy- skane zbyt wysokim kosztem. W tych przypadkach zabieg operacyjny nie usuwa natręctw myślowych, lecz tylko przykre uczucia, z jakimi natręctwa dotąd się wiązały. Rzecz przedstawia się więc podobnie jak przy psychechirurgicznym usuwaniu bólu. [więcej w: , olej do włosów, odwrócona osmoza, olejek arganowy ]

Prognostyka jest dziedzina psychiatrii bardzo

Tuesday, July 12th, 2016

Prognostyka jest dziedziną psychiatrii bardzo trudną, wymagającą dużej biegłościs diagnostycznej i cierpliwego nakładu pracy celem zorientowania się w znaczeniu różnych objawów. Nie zawsze np. docenia się udział czynników psychogenno-reaktywnych, które wikłają podstawową sprawę. Ich wykrycie ma duże znaczenie rokownicze, gdyż są one dostępne oddziaływaniom psyche- leczniczym. Za tego rodzaju powikłania uważać trzeba wiele skarg hipochon- drycznych schizofrenika, także zjawiska anankastyczne (natręctwa) i objawy histeryczne. Może tu chodzić o wtórną przeróbkę omamów czuciowo-ustrojo- wych, stanów lękowych lub utraty poczucia rzeczywistości (dereizm). Autyzm może się pogłębiać lub poprawiać, zależnie od niekorzystnych lub pomyślnych, wpływów środowiskowych. Również na treść urojeń i ich interisywność ma wpływ to, co się dzieje w otoczeniu schizofrenika. Jeżeli dobrze zanalizujemy wpływy środowiskowe, to przeważnie wykryjemy ich udział w powstawaniu takich zjawisk, jak niespołeczne zachowanie się chorego, jego skłonności pie- niacze, agresywność, skłonność do zanieczyszczania się, przekora itd. W źle zorganizowanych oddziałach psychiatrycznych zjawiska te można przypisać ujemnemu wpływowi jednych chorych na drugich. Można też zauważyć nie- rzadko po ustąpieniu ostrej psychozy schizofrenicznej zjawisko utrwalania się pewnych objawów, np. stereotypii ruchów i postawy, grymasów, dziwactw językowych, puerylizmu. Dlatego też zaraz po ustąpieniu ostrej psychozy sta- ramy się wyrwać chorego z dotychczasowego środowiska i poddać korzystnym wpływom psycholeczniczym. Nie potrzeba dodawać. że właśnie takie wtórne naleciałości psychogenno-reaktywne są najpomyślniejsze rokowniczo. [podobne: , deratyzacja warszawa, olej do włosów, olejek arganowy do włosów ]