Posts Tagged ‘olej lniany’

Analiza etioepigenetyczna ma ogromne znaczenie

Tuesday, July 12th, 2016

Analiza etioepigenetyczna ma ogromne znaczenie praktyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o przewidywania rokownicze. Rodzinie chorego i społeczeństwu więcej zależy na rokowaniu niż na rozpoznaniu. “Niech się ta choroba nazywa, jak chce, ale co dalej będzie z chorym?” – z takimi zapytaniami spotykamy się w praktyce. Wyobraźmy sobie schizofrenika, który w danej chwili ma objawy tespolu katatonicznego. Rodzina martwi się więcej objawami katatonii niż przewlekłym procesem, który leży na jej dnie. Lekarz, na odwrót, wie, że naj- burzliwiej przebiegający zespół katatoniczny da się usunąć, podczas gdy na przewlekły proces schizofreniczny medycyna nie znalazła dotąd skutecznego leku. Radość rodziny, gdy objawy ustępują, jest ogromna. Lekarz, przeciwnie, chwili tej oczekuje z wielkim niepokojem. Gdy stwierdzi w okresie remisji choćby najlżejsze ubytki, wie, że chodzi tu o “prawdziwą” schizofrenię i że rokowanie przy dzisiejszym stanie nauki jest niepomyślne. Rokowanie kształ- tuje się więc dwutorowo, osobno co do organicznego podłoża choroby lub jego odpowiednika (drugi okres etioepigenetyczny), a osobno co do nawarstwionego. na tym podłożu zespołu czynnościowego (trzeci okres). Dwutorowość ta w niektórych cierpieniach rozumie się przez się i nigdy nie wywołuje sprzeciwów. Gdy mamy przypadek majaczenia drżennego, stawiamy rokowanie pomyślne co do tego ostrego zespołu psychotycznego, natomiast nie- , pomyślne co do alkoholizmu przewlekłego, na którego podłożu zespół ten wyrósł. Ta sama wielotorowość rokowania w schizofrenii jest jeszcze przez. wielu poważnych autorów nie uznawana. ,W piśmiennictwie wciąż jeszcze pod mianem .schizofrenii rozumie się zarówno przewlekły proces schizofreniczny, jak i ostre zespoły kręgu schizofrenicznego. Przejawiające się w ten sposób- niezrozumienie zjawiska etioepigenezy odbija się w dotkliwy sposób właśnie na polu prognostyki. [patrz też: , masło shea, olej lniany, bielizna damska sklep internetowy ]

Rokowanie odcinkowe dotyczy przebiegu i

Tuesday, July 12th, 2016

Rokowanie odcinkowe dotyczy przebiegu i możliwości opanowania zapobie- . gawczo-leczniczego napadów padaczkowych i ich równoważników psychicz- nych. Najist tniejszą sprawą jest rokowanie kierunkowe. Nie rozstrzygnięto dotąd pytania, czy rozwój otępienia padaczkowego i zmian charakteropatycz- nych zależy od właściwości samego procesu organicznego, czy też od liczby i ciężkości napadów i ich równoważników. Niektórzy praktycy sądzą, że długo- trwałe zażywanie środków przeciwdrgawkowych przyczynia się w znacznej mierze do wytworzenia się zmian otępieniowych. Stauder wypowiedział pogląd, że zaburzenia charakterologiczne zależą od samego procesu podstawowego, podczas gdy zmiany otępienne są skutkiem obrażeń mózgu, wywołanych z bie- giem czasu przez powtarzające się napady drgawkowe oraz przez leżące u ich podstaw kurcze naczyniowe i stany niedożywienia mózgu. Gdyby pogląd ten przyjąć, należałoby źle rokować co do zmian charakteropatycznych, które wi- duje się istotnie u epileptyków nawet przy bardzo rzadkich napadach. Nato- miast znacznie więcej nadziei można by wiązać z właściwym postępowaniem leczniczo-zapobiegawczym w stosunku do napadów, -aby w ten sposób zapobiec rozwojowi otępienia. To ostatnie zalecenie wydaje się słuszne ze względów ludzkich, gdyż napady padaczkowe i ich równoważniki zdają się być większym i grozmejszym nieszczęściem niż otępienie. Rokowanie ad sanationern jest w padaczce wciąż jeszcze niepomyślne. Z dużych statystyk wynika, że chorzy na padaczkę żyją o 10-15 lat krócej. od reszty ludności. Brak jest dotąd pew- .nych sprawdzianów, aby przewidzieć w osobniczym przypadku przebieg pro- cesu padaczkowego. Przeważnie uwaza się za zły znak, jeśli proces ten ujawni .się przed 10 r. ż., ale od tej zasady bywają czasem zadziwiające wyjątki. Znane są przypadki z bardzo rzadkimi napadami (tzw. oligoepilepsia), bez otępienia i bez zaburzeń charakteru. Zazwyczaj dopiero po paroletniej obserwacji da się coś pewniejszego powiedzieć o przyszłości chorego . [hasła pokrewne: , kurs sep, olejek kokosowy na włosy, olej lniany ]