Posts Tagged ‘olejek arganowy’

Przyczyny. Analiza materialu chorych, opracowanego

Tuesday, July 12th, 2016

Przyczyny. Analiza materiału chorych, opracowanego nowoczesnymi spo- sobami klinicznymi, nie pozostawia wątpliwości, że ciężko przebiegające przy- padki bardzo często rozgrywają się na podłożu organicznym. W szeregu przy- padków własnych stwierdzono rozległe zaniki kory mózgowej, powstałe z nie- wyświetlonych przyczyn. W jednym rzędzie z tymi przypadkami trzeba posta- wić zespoły. anankastyczne, widywane w stanach postencefalitycznych, w prze- biegu schizofrenii itd. W przypadkach tych mamy chyba prawd mówić o na- warstwieniu epigenetycznym. Zrracznie na wartości straciły opisy przypadków z dawnego piśmiennictwa pochodzącego z okresu, gdy nie stosowano jeszcze pneumoencefalografii i innych sposobów zmierzających do wykrycia tła or- ganicznego. Nawet jednak w przypadkach niewątpliwie organicznego pocho- dzenia mamy prawo mówić o “nerwicy”, nie mając oczywiście na myśli ner- wicy czystej, tj. na tle- reaktywnym. Czynnościowy charakter zespołu anan- kastycznego nie ulega wątpliwości. Wystarczy wskazać na wyzwalającą lub pogarszającą rolę ciężkich urazów psychicznych. Zresztą przyczyny organiczne można podejrzewać hipotetycznie również w przypadkach, w których dzisiej- .szymi sposobami. nie udaje się nic uchwytnego wykryć. Nierzadko stwierdza się, że pokwitanie zbiega się z początkowymi objawami cierpienia zarówno, gdy chodzi o postacie poronne (np. skrupulatyzm), jak i o pełny proces. W tym ostatnim przypadku częstym zjawiskiem jest przemijanie od wielu lat obja- wów, które wystąpiły w okresie pokwitania. Czasem przekwitanie odgrywa także rolę wyzwalającą lub pogarszającą. Po okresie przekwitania nadzieje na wyleczenie są z zasady ujemne. Natomiast u młodych ludzi często sprawa ustę- puje samorzutnie albo w wyniku leczenia. Poza tymi zjawiskami muszą się kryć jakieś przyczyny, których dotychczas nie udało się wyświetlić. Z punktu widzenia anatomopatologicznego też o etiologii nic się na razie nie da powie- dzieć. Po leukotomii i topektomu widuje się istotne poprawy, co prawda uzy- skane zbyt wysokim kosztem. W tych przypadkach zabieg operacyjny nie usuwa natręctw myślowych, lecz tylko przykre uczucia, z jakimi natręctwa dotąd się wiązały. Rzecz przedstawia się więc podobnie jak przy psychechirurgicznym usuwaniu bólu. [więcej w: , olej do włosów, odwrócona osmoza, olejek arganowy ]