Posts Tagged ‘olejek cbd’

Obraz kliniczny i przebieg. W

Tuesday, July 12th, 2016

Obraz kliniczny i przebieg. W wywiadach chorych spotykamy przeważnie, ale nie zawsze, wybitnie zaznaczone cechy myślenia magicznego. Nie trzeba jednak zapominać, że zjawiska te należą do rzędu prawidłowych cech psychiki archaicznej, czyli prelogicznej, i każdy człowiek może sobie w pewnym stopniu przypomnieć z lat dziecięcych takie fakty. W wywiadach ludzi chorych na nerwicę natręctw spotykamy ich szczególnie dużo i w postaci bardzo wybitnej. Chorzy, szczególnie z okresu przedpokwitaniowego i później- .szego, przypominają sobie myśli, które już wówczas miały charakter natręt- nych, np. o kimś z członków rodziny, z zasady o kimś bardzo kochanym, że powimen umrzeć, że W podróży samochód powmień doznać katastrofy itd. Myśli te z wyraźną przekorą godzą W świadome przekonania, zasady moralne i przyjęte obyczaje. Myśl taka napełnia lękiem, lecz im więcej jest odpychana, tym natrętniej powraca. Szczególnie w okresie pokwitania wyobrażenia płciowe i świętokradcze oraz myśli bluźniercze miewają u tych ludzi charakter natrętny. Natrętne wątpliwości z odpowiednimi natręctwami ruchowymi są w tym wieku rzadsze, Skrupulatyzm religijny i jego odpowiedniki u niekatolików są częste. Zjawiska te wyrastają na podłożu natrętnego poczucia winy i natrętnych wy- rzutów sumienia, które dręczą osobnika, chociaż rozum mówi mu, że problem jest niedorzecznością. Aby się uspokoić, trzeba wykonać pewne czynności upew- niające, np. zapytać kogoś poważnego, czy na pewno w danym działaniu nie było nic złego, nic niebezpiecznego dla zdrowia własnego lub cudzego, nic nie- moralnego. Usłyszane słowa uspokajają chwilowo, lecz niedorzeczne problemy powracają z tym większą siłą na nowo. Niektóre z nich bywają pozbawione wszelkiego sensu, np. co by było, gdybym się urodził psem, a nie człowiekiem, ile może być odbić własnej postaci w dwóch naprzeciwległych zwierciadłach, czy nieskończoność dodawania” dwójek równa się nieskończoności dodawania trójek itd. Popęd do dociekań może dotyczyć dogmatów religijnych, matema- tyki, metafizyki. Przeciwstawienie się temu popędowi połączone jest z niepo- kojem, który uśmierza się tylko, jeśli się jemu ulegnie. Niepokój ten staje się źródłem zabobonnych czynności ochronnych, które wykonywane są przy peł- nym zdawaniu sobie sprawy z niedorzeczności zagadnienia. Dla uśmierzenia niepokoju, najczęściej dla świętego spokoju, osobnik wykonuje natręctwa ru- chowe, np. typu arytmomanii, porządkowania przedmiotów według określonej zasady, wyboru drogi na prawo, a nie na lewo itd. [podobne: , trądzik, olejek cbd, magnez i witamina b6 ]

Ustalajac rokowanie w psychiatrii, musimy

Tuesday, July 12th, 2016

Ustalając rokowanie w psychiatrii, musimy zawsze uwzględniać roz- ległe różnorakie czynniki, a więc obarczenie dziedziczne, konstytucję, wczesne i późniejsze wpływy środowiskowe, osobowość prepsychotyczną, przeżycia we- wnętrzne chorego, przypadkowe warunki życiowe, dotychczasowy przebieg cierpięnia.itd. Zasadniczą rolę w prognostyce odgrywa oczywiście czynnik etio- patogenetyczny, nawet jeśli jego istoty nie znamy, znamy bowiem przejawy kliniczne jego obecności w ustroju. Jak już wskazywaliśmy powyżej, w każ- dym przypadku rokowanie ustalamy osobno co do organicznego podłoża cho- roby psychicznej i co do nawarstwionego zespołu psychotycznego czynnościo- wego. Podział ten na ogół pokrywa się z przyjętym w piśmiennictwie podzia- łem na: a. Rokowanie kierunkowe (Richtungsprognose – Bleulera), przez które rozumie się przewidywanie co do przebiegu choroby w jej ogólnej dąż- ności w dalszym życiu chorego. Przewidywania nasze opierają się na klinicz- nej znajomości charakteru czynnika chorobotwórczego i jego osobniczego natę- żenia w dotychczasowym ujawnianiu się. Dla przykładu możemy przytoczyć takie procesy chorobowe, jak alkoholizm przewlekły, porażenie postępujące, otępienie miażdżycowe i starcze; wymienione procesy, gdyby ich nie leczyć, zmierzają w kierunku organicznego otępienia. Czynnik etiopatogenetyczny schi- zofrenii i padaczki samoistnej rozstrzyga w kierunku przewlekłości procesu, jednakże stan zejściowy różni się znacznie w obu tych sprawach. W cyklo- frenii rokowanie kierunkowe zależy od nasilenia podłoża swoistego, które jest natury przewlekłej i warunkuje pojawianie się nawrotów psychotycznych częstszych lub rzadszych, bardziej lub mniej ciężkich . [więcej w: , integracja sensoryczna, olejek cbd, filtry do wody ]