Posts Tagged ‘olejek do włosów’

Wyczerpujacy uklad nozograficzny nie moze

Tuesday, July 12th, 2016

Wyczerpujący układ nozograficzny nie może pomijać ponadto zagadnień typologicznych. Typ prawidłowy i typ psychopatyczny należą również do rzeczywistości klinicznej i lekarsko-społecznej, z którą się styka psychiatra w swojej codziennej pracy. Do jego częstych zadań należy różnicowanie między typami charakteropatycznymi, które należą do spraw psychoorganicznych, a typami prawidłowymi lub psychopatycznymi. Tę ostatnią grupę bierzemy w znaczeniu odchyleń od przeciętności, czyli prawidłowych wariantów cha- rakterologicznych. I tutaj zresztą w miarę doskonalenia się techniki diagno- stycznej coraz rzadziej rozpoznaje się psychopatię, a coraz częściej organiczną charakteropatię. Niemniej jednak pozostaje pewna grupa charakterologicznych odchyleń od przeciętności, w której nie da się dowieść organicznego tła, gdzie więc chodzi o typy nieprzeciętne albo wskutek wpływów środowiskowo-wy- chowawczych, albo z przyczyn wrodzonych. Typy prawidłowe i psychopatyczne domagają się również miejsca w układzie klasyfikacyjnym, ponieważ chodzi tu o ludzi, spośród których rekrutują się przyszli .psychotycy. Jeżeli rozpoznanie kliniczne ma być kompletne, musi ono uwzględniać ten najwcześniejszy okres (warstwę) w rozwoju psychozy, chociażby nawet nie doszło później do zmian: organicznych mózgu i do dalszych nawarstwień. Za uwzględnianiem w diagnostyce psychiatrycznej wszystkich tych trzech warstw strukturalnych (okresów) przemawiają nie tylko względy teoretyczne, ale i praktyczne, np. wzgląd na rokowanie. Czynnościowe zespoły psycho- tyczne są rokowniczo korzystne, sprawy psychoorganiczne przeważnie opie- .rają się naszym nowoczesnym sposobom leczniczym, a jeżeli nawet ulegną poprawie, to niemal zawsze pozostawiają trwale stany ubytkowe natury otę- pieniowej lub charakteropatycznej. Jeżeli zaś chodzi o wrodzone typy ukła- dów nerwowych prawidłowych lub psychopatycznych, to niestety nie mamy dotąd środków zdolnych człowieka typologicznie przemienić, zwłaszcza na lepsze. Pominąć tu trzeba zabiegi psychochirurgiczne, za pomocą których można zmienić osobowość człowieka, ale tylko na gorsze. Pozostają długo- dystansowe sposoby pedagogiczne, którymi można wywierać wpływ kształ- tujący na wrodzone lub wcześnie nabyte cechy osobowości. Metody te leżą oczywiście daleko poza zasięgiem psychiatrii klinicznej. . [patrz też: , olejek do włosów, krem neutrogena, sklep kolagen ]