Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

W Oddziale Psychiatrii Dzieciecej Kliniki

Tuesday, July 12th, 2016

W Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Kliniki Chorób Psychicznych w Gdańsku stwierdzamy z zasady, że powierzone naszej opiece dzieci z nałogowym samogwałtem natychmiast zapominają. o tych praktykach. Wyjątek stanowią rzad- kie przypadki patologicznej masturbacji. Pojęcia tego używa się w stosunku do do- rosłych, jeżeli mimo możliwości prawidłowych stosunków . wolą uprawiać samo- gwałt. U młodzieży zachodzi masturbacja patologiczna, jeżeli jest uprawiana w po- staci nie dającego się opanować nałogu. Imieliński i Jaklewicz (1961) opisali przy- padek 12-letniej dziewczynki, która od 7 r.ż. uprawiała masturbację wielokrotnie w ciągu dnia i nocy różnymi sposobami; nie pomagały ani prośby, ani groźby, ani kary. Wiązano ją, wówczas mimo obietnic poprawy wywoływała orgazm pocierając uda o siebie. Napięcie emocjonalne wzmagało ten chorobliwy popęd. Leczenie oprócz leków sedatywnych polegało na intensywnym zaprzątaniu jej licznymi zajęciami w ciągu całego dnia, tak że chora kładła się wieczorem do łóżka do ostateczności znużona i ani chwili nie pozostawała sama, przy czym na temat masturbacji nie rozmawiano z nią. Opieka pielęgniarek nie miała też charakteru dozoru policyjnego. Pod koniec leczenia chora, która odznaczała się szczerością i pragnęła się z nałogu wyleczyć, sama powiedziała lekarzowi leczącemu, że nałóg już jej nie męczy. Nie- wątpliwie i .tutaj podstawową rolę odgrywają odruchy warunkowe. Dlatego dokładne zbadanie warunków środowiskowych, wśród których powstał nawykowy samogwałt, jest pierwszym obowiązkiem. Sprawa ma szeroki aspekt społeczny. . Jeżeli chodzi o dzieci starsze, w okresie przedpokwitaniowym, to i tutaj obowią- zują wyłuszczone powyżej zasady zapobiegawczo-lecznicze. Jednakże w razie stwier- dzonego obiektywnie samogwałtu konieczne tu jest uświadomienie dziecka. Baczyć jednak należy, aby uświadomienie to nie stało się przypadkiem szkołą samogwałtu jak to, niestety, bywa. Niekiedy bowiem podejrzenie samogwałtu jest niesłuszne. Najbliższe otoczenie wysnuwa nierzadko wnioski w tym kierunku z takich- poszlak, jak bladość dziecka, nerwowość, złe postępy w nauce, roztargnienie, brak apetytu itd. Wywiad musi dokładnie ustalić, na czym opiera się podejrzenie. Wspomniane poszlaki są nader kruche. Konieczne jest dokładne przebadanie dziecka, aby wykryć przyczynę dziwnego zachowania się dziecka i innych objawów. W razie stwierdzo- nego niewątpliwie samogwałtu, który nie ustępuje mimo odwracania uwagi dziecka, konieczna jest rozmowa z dzieckiem. Powołany jest do tego tylko lekarz i to dobrze obznajomiony z zagadnieniami psychiatrii dziecięcej i psycho-profilaktyki. Odpo- wiedzialna ta sprawa ma liczne oblicza, z których najważniejsze leży w płaszczyź .. nie psychiatryczno-społecznej. Istotnym bowiem warunkiem jest reedukacja środo- wiska, w którym przebywa dziecko. Wszystkie czynniki odpowiedzialne za zdrowie dziecka muszą być wciągnięte do współpracy. Dziecko, w którym środowisko umiało rozbudzić dążenia szlachetniejsze, któremu umiano zaszczepić poczucie estetyczne, w którym rozdmuchano zainteresowania ponad osobnicze, nie będzie szukało uciechy w samogwałcie. [hasła pokrewne: , prawo medyczne, olejek kokosowy na włosy, oczyszczalnie przydomowe ]

Rokowanie odcinkowe dotyczy przebiegu i

Tuesday, July 12th, 2016

Rokowanie odcinkowe dotyczy przebiegu i możliwości opanowania zapobie- . gawczo-leczniczego napadów padaczkowych i ich równoważników psychicz- nych. Najist tniejszą sprawą jest rokowanie kierunkowe. Nie rozstrzygnięto dotąd pytania, czy rozwój otępienia padaczkowego i zmian charakteropatycz- nych zależy od właściwości samego procesu organicznego, czy też od liczby i ciężkości napadów i ich równoważników. Niektórzy praktycy sądzą, że długo- trwałe zażywanie środków przeciwdrgawkowych przyczynia się w znacznej mierze do wytworzenia się zmian otępieniowych. Stauder wypowiedział pogląd, że zaburzenia charakterologiczne zależą od samego procesu podstawowego, podczas gdy zmiany otępienne są skutkiem obrażeń mózgu, wywołanych z bie- giem czasu przez powtarzające się napady drgawkowe oraz przez leżące u ich podstaw kurcze naczyniowe i stany niedożywienia mózgu. Gdyby pogląd ten przyjąć, należałoby źle rokować co do zmian charakteropatycznych, które wi- duje się istotnie u epileptyków nawet przy bardzo rzadkich napadach. Nato- miast znacznie więcej nadziei można by wiązać z właściwym postępowaniem leczniczo-zapobiegawczym w stosunku do napadów, -aby w ten sposób zapobiec rozwojowi otępienia. To ostatnie zalecenie wydaje się słuszne ze względów ludzkich, gdyż napady padaczkowe i ich równoważniki zdają się być większym i grozmejszym nieszczęściem niż otępienie. Rokowanie ad sanationern jest w padaczce wciąż jeszcze niepomyślne. Z dużych statystyk wynika, że chorzy na padaczkę żyją o 10-15 lat krócej. od reszty ludności. Brak jest dotąd pew- .nych sprawdzianów, aby przewidzieć w osobniczym przypadku przebieg pro- cesu padaczkowego. Przeważnie uwaza się za zły znak, jeśli proces ten ujawni .się przed 10 r. ż., ale od tej zasady bywają czasem zadziwiające wyjątki. Znane są przypadki z bardzo rzadkimi napadami (tzw. oligoepilepsia), bez otępienia i bez zaburzeń charakteru. Zazwyczaj dopiero po paroletniej obserwacji da się coś pewniejszego powiedzieć o przyszłości chorego . [hasła pokrewne: , kurs sep, olejek kokosowy na włosy, olej lniany ]