Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Dzisiejszy stan nauki uprawnia nas

Tuesday, July 12th, 2016

Dzisiejszy stan nauki uprawnia nas do bezwzględnego odrzucenia tzw. teorii polimorficznej, wywodzącej się historycznie od Esquirola, Morela i Lombroso, lecz znajdującej wyznawców i dzisiaj, zwłaszcza w Ameryce. W myśl tej teorii choroby psychiczne i• stany ubytkowe byłyby tylko różnorodnymi przejawami ogólnej dążności pewnych rodów do zwyrodnienia. Prawa Mendla oddano na usługi tej teorii. Głosi ona, że zwyrodnienie to (degeneratio) potęguje się z po- kolenia na pokolenie, tak że pojawiają się coraz cięższe stany upośledzenia czynności umysłowych i uczuciowych, aż wreszcie zwyrodniały taki ród ginie. Fatalistyczne te teorie znane są dzisiaj pod takimi nazwami jak “anticipa.tion” lub “antedating”, .Gloszą one w postaci niby naukowej tę samą .tezę stopnio- wego zwyrodnienia dotkniętych chorobami dziedzicznymi rodów. Ostatecznym wynikiem tego zwyrodnienia miałyby być głównie wrodzony niedorozwój umy- słowy, padaczka lub schizofrenia. Na materiale statystycznym starano się udo- wodnić, że w każdym następnym pokoleniu wymienione choroby miałyby się ujawniać w coraz młodszym wieku .i przebiegać coraz ciężej. Teorie te pozo- stają w wyraźnej sprzeczności z doświadczeniem klinicznym i z bezstronnymi statystykami, doznały też z wielu stron druzgocącej krytyki . . Zwrócono też uwagę na rolę płci w przenoszeniu chorób psychicznych. Mia- nowicie znacznie częściej kobiety bywają przenosicielkami psychoz niż męż- czyźni. Mott wykazał, że przypadki przeniesienia psychozy z ojca na syna mają się do przypadków przeniesienia psychozy z matki na córkę jak 39,3% do 60,7%. U Gowersa na materiale dotyczącym padaczki stosunek ten wyniósł 37% do 63%. Myerson stwierdził, że częściej występuje przeniesienie z matki na córkę niż z ojca na córkę, natomiast przeniesienie z matki na syna i z ojca na syna było zjawiskiem jednakowo częstym. Prawdopodobnie nie chodzi tu tylko o przypadek. Niektórzy przypuszczają, że miesiączka, połóg i menopauza odgrywają jakąś rolę w tej przewadze dziedziczenia za pośrednictwem kobiet. Niewątpliwie duże znaczenie mają tu warunki środowiskowe, które w krajach kapitalistycznych w wyższym stopniu odbijają się na kobiecie niż na mężczyź- nie, dość wspomnieć prześladowania, na jakie narażone jest nieślubne macie- rzyństwo. Dla wyjaśnienia tych zjawisk potrzebne będą jeszcze dalsze bada- nia. Najwięcej światła mogą tu rzucić badania takich czynników, jak zakaże- nie toksoplazmozą w czasie porodu, uraz porodowy w obszernym tego słowa pojęciu, a więc z włączeniem roli niedotlenienia, które to czynniki mogą irni- . tować dziedziczność. Ponieważ urazy porodowe i zakażenia intra partum lub intra Lactationem dotyczą wpływu matki na. powstawanie pewnych cierpień u potomstwa, dawałoby to wytłumaczenie wzmiankowego powyżej zjawiska przewagi dziedziczenia za pośrednictwem kobiet. [patrz też: , olejek arganowy do włosów, przedłużanie rzęs, olejek makadamia ]

Ostry i burzliwy poczatek psychozy

Tuesday, July 12th, 2016

Ostry i burzliwy początek psychozy schizofrenicznej rokuję lepiej. Osta-: teczne rokowanie kierunkowe musimy jednak odroczyć do czasu, gdy po prze- minięciu ostrych objawów będzie można stwierdzić obecność lub brak obja- wów przewlekłego procesu, czyli tzw. ubytków. Zgodnie z doświadczeniem klinicznym przypadki rozpoczynającę się powolnym narastaniem objawów, a także przypadki z ostrym początkiem, które po ustąpieniu ostrej psychozy wykazują ubytki, każą rokować niepomyślnie. Duże znaczenie rokownicze mają oczywiście rozmiary ubytków stwierdzalnych po pierwszym lub po dal- szych posuwach choroby. Rokowanie jest tym gorsze, im częściej ponawiają się obostrzenia. Z obliczeń statystycznych zdaje się ogólnikowo wynikać, że spo- śród wszystkich przypadków schizofrenii bez względu na postać, włącznie z ostrymi zespołami schizofrenoidalnymi, przypada po jednej czwartej na: 1) praktyczne wyleczenie, 2) ustąpienie psychozy z lekkim ubytkiem, 3) ustą- pienie psychozy z ciężkim ubytkiein i 4) zejście z ciężkim otępieniem, schizo- frenicznym. Starzy praktycy przywiązują wagę prognostyczną do pewnych szczególnych właściwości przebiegu schizofrenii przewlekłej z posuwami. Podobno więc roz- strzygające znaczenie ma trzeci posuw: jeżeli po nim nie nastąpi nieubłagany postęp procesu psychotycznego, lecz chory uzyska dobrą remisję, to już na przyszłość nie ma się co obawiać tego rodzaju pogorszenia, choćby nawet na- dal przychodziły nawroty. Ponadto duże znaczenie ma mieć okres 3-4 lat po pierwszym posuwie. Jeżeli po upływie tego czasu nie będzie ciężkiego defektu, to już nie należy się obawiać postępującego rozpadu osobowości. Również, jeżeli w ciągu 3-4 lat po pierwszym posuwie ,nie występują nawroty, to praw- dopodobnie nie będzie ich na przyszłość. Praktyczne te zasady na ogół biorąc sprawdzają się, lecz dalekie są od dogmatów. Znaczenie rokownicze wieku da się ogólnie określić w ten sposób, że im wcześniejszy wybuch psychozy, tym gorsze rokowanie. I tu zresztą nie ma dogmatów. Właściwie więc rokowanie powinno się opierać na analizie struktury psychotycznej. Im większe natęże- nie przewlekłego procesu, tym gorsze rokowanie. Im słabiej wyrażony ten pod- stawowy proces, tym lepsze rokowanie. Gdy nie ma cech przewlekłej schizo- frenii, rokowanie jest pomyślne. [więcej w: , olejek makadamia, opieka medyczna, ortodonta ]