Posts Tagged ‘olejki do włosów’

STRUKTURA PSYCHOZY Strukture moze posiadac

Tuesday, July 12th, 2016

STRUKTURA PSYCHOZY Strukturę może posiadać tylko •twór złożony z elementów składowych. Zło- żoność psychoz jest zjawiskiem; na które dawno zwracano uwagę. W praktyce jednak skłonni jesteśmy upraszczać złożone zjawiska dla tym łatwiejszego ich ujęcia poznawczego. Ponieważ poznanie nasze powinno być jak naj wierniej- szym odbiciem rzeczywistości, nie powinniśmy zamykać- oczu na fakt, że na- tura bynajmniej nie jest tak prosta, przeciwnie, jest nader zawiła. Jeżeli stan obecny choroby traktujemy tylko jako przekrój procesu dyna- micznego rozwijającego się w czasie, to struktura choroby w naszej wyobraźni poznawczej powstanie z zestawienia mnóstwa takich przekrojów, dokonanych w wielu punktach przebiegu procesu. Na strukturę tę złoży się nie tylko jeden czynnik etiologiczny, który dla .wygody uważamy za najważniejszy, lecz wiele różnorakich przyczyn wewnątrzustrojowych i zewnętrznych, których wpływ kształtował dynamikę rozwojową z upływem czasu. Jako przykład przytacza się zazwyczaj porażenie postępujące. W statycznym ujęciu status praesens wy- gląda bardzo prosto. Na stan obecny składa się mianowicie jedna przyczyna – jest nią krętek blady. Uwzględniając jednak dynamikę rozwojową tego pro- cesu chorobowego wziąć musimy pod uwagę mnóstwo innych, bardzo istot- nych i ubocznych przyczyn, które wspólnie kierowały rozwojem procesu aż do chwili obecnej. Nie możemy więc zamknąć oczu na warunki dziedziczno-kon- stytucyjne, które stworzyły naj starsze pcdłoże, mianowicie typologiczne, na którym zaczęły się układać pierwsze cegiełki strukturalne przyszłego procesu chorobowego. Od wrodzonej żywotności ustroju, od sposobu reagowania ośrod- kowego układu nerwowego, od warunków środowiskowych, od przypadkowych zakażeń i zatruć mogły zależeć nie tylko zakażenie się osobnika kiłą, przekro- czenie przez krętki blade bariery między krwią a płynem mózgowo-rdzenio- wym, ale również i dalszy los zakażenia kiłowego. W warunkach środowisko- wych, w których ustrój żył, mogły tkwić mnogie czynniki, które wywierały wpływ na przebieg procesu chorobowego. Dla zrozumienia całości procesu cho- robowego, ujęcia pełni jego patogenezy, dla wszechstronnego wniknięcia w dzieje dynamiki rozwojowej mamy obowiązek rozpoznać wszystkie czynniki, które odegrały rolę chorobotwórczą. Czynniki te razem, tudzież ich skutki składają się na strukturę psychozy, [patrz też: , dezynsekcja warszawa, integracja sensoryczna, olejki do włosów ]

Na temat nozografii etioepigenetycznej toczyly

Tuesday, July 12th, 2016

Na temat nozografii etioepigenetycznej tocżyły się w swoim czasie żywe dyskusje. Istotą nieporozumień bywają czasem porównawcze okreś- lenia w rodzaju: struktura, warstwa, nawarstwianie się, epigeneza itd. Jest rze- czą w nauce przyjętą, że używa się przestrzennych, graficznych określeń dla zobrazowania stosunków czasowych. Za pomocą prostej, krzywej, odcinków itd. przedstawiamy upływ czasu. Krzywa gorączkowa obrazuje graficznie, przestrzennie, strukturalnie wydarzenie rozgrywające się w czasie. Jeżęli okresy przebiegu choroby przedstawimy graficznie, to powstanie następujący obraz strukturalny: Prosta I uzmysławia trwale podłoże typologiczne prawidłowe lub konstytu- cyjnie obciążone, które trwa w ciągu calego życia. Krzywa II oznacza prze- wlekły proces chorobowy psychoorganiczny, który rozpoczął się w .pewnym okresie życia osobniczego i trwa różnie długo, nawet do końca życia. Mówiąc językiem graficzno-przestrzennym, powstały dwie warstwy, a mówiąc “języ- kiem dynamiczno-czasowym, powstały dwa okresy: przedchorobowy, czyli pre- psychotyczny, reprezentowany przez początkowy odcinek prostej I, oraz okres zaburzeń psychoorganicznych, reprezentowany przez podwójną krzywą I-II, ponieważ chory z zespołem psychoorganicznym nie przestał mieć pewnych cech typologicznych prepsychotycznych. Wreszcie dwukrotnie (lub wielokrot- nie) powtarzająca się prosta III oznacza okresy, gdy zaburzenia psychoorga- niczne powikłane są epizodami psychotycznymi czynnościowymi. Znowu używa- jąc języka graficzno-przestrzennego będziemy mówili o III warstwie, gdyż chory ten nie przestał zdradzać objawów psychoorganicznych z 11 warstwy i nie stracił cech typologicznych przynależnych do I warstwy. Zarazem też retrospektywnie możemy. mówić o okresach: pierwszym, gdy chory był jeszcze człowiekiem zdrowym lub gdy zdradzał tylko cechy psychopatyczne, o drugim, odkąd zapadł on na proces psychoorganiczny, i o trzecim, odkąd wystąpiły objawy zespołu psychotycznego czynnościowego. Możemy więc używać określe- nia okres lub warstwa jako synonimów, zależnych od przestrzennego lub dy- namicznego sposobu ujmowania opisu choroby, czyli pracy nozograficznej. W taki sam sposób możemy graficznie przedstawić somatyczńe zjawiska kli- .niczne . [więcej w: , odzież bhp, firma sprzątająca, olejki do włosów ]