Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Ostry i burzliwy poczatek psychozy

Tuesday, July 12th, 2016

Ostry i burzliwy początek psychozy schizofrenicznej rokuję lepiej. Osta-: teczne rokowanie kierunkowe musimy jednak odroczyć do czasu, gdy po prze- minięciu ostrych objawów będzie można stwierdzić obecność lub brak obja- wów przewlekłego procesu, czyli tzw. ubytków. Zgodnie z doświadczeniem klinicznym przypadki rozpoczynającę się powolnym narastaniem objawów, a także przypadki z ostrym początkiem, które po ustąpieniu ostrej psychozy wykazują ubytki, każą rokować niepomyślnie. Duże znaczenie rokownicze mają oczywiście rozmiary ubytków stwierdzalnych po pierwszym lub po dal- szych posuwach choroby. Rokowanie jest tym gorsze, im częściej ponawiają się obostrzenia. Z obliczeń statystycznych zdaje się ogólnikowo wynikać, że spo- śród wszystkich przypadków schizofrenii bez względu na postać, włącznie z ostrymi zespołami schizofrenoidalnymi, przypada po jednej czwartej na: 1) praktyczne wyleczenie, 2) ustąpienie psychozy z lekkim ubytkiem, 3) ustą- pienie psychozy z ciężkim ubytkiein i 4) zejście z ciężkim otępieniem, schizo- frenicznym. Starzy praktycy przywiązują wagę prognostyczną do pewnych szczególnych właściwości przebiegu schizofrenii przewlekłej z posuwami. Podobno więc roz- strzygające znaczenie ma trzeci posuw: jeżeli po nim nie nastąpi nieubłagany postęp procesu psychotycznego, lecz chory uzyska dobrą remisję, to już na przyszłość nie ma się co obawiać tego rodzaju pogorszenia, choćby nawet na- dal przychodziły nawroty. Ponadto duże znaczenie ma mieć okres 3-4 lat po pierwszym posuwie. Jeżeli po upływie tego czasu nie będzie ciężkiego defektu, to już nie należy się obawiać postępującego rozpadu osobowości. Również, jeżeli w ciągu 3-4 lat po pierwszym posuwie ,nie występują nawroty, to praw- dopodobnie nie będzie ich na przyszłość. Praktyczne te zasady na ogół biorąc sprawdzają się, lecz dalekie są od dogmatów. Znaczenie rokownicze wieku da się ogólnie określić w ten sposób, że im wcześniejszy wybuch psychozy, tym gorsze rokowanie. I tu zresztą nie ma dogmatów. Właściwie więc rokowanie powinno się opierać na analizie struktury psychotycznej. Im większe natęże- nie przewlekłego procesu, tym gorsze rokowanie. Im słabiej wyrażony ten pod- stawowy proces, tym lepsze rokowanie. Gdy nie ma cech przewlekłej schizo- frenii, rokowanie jest pomyślne. [więcej w: , olejek makadamia, opieka medyczna, ortodonta ]