Posts Tagged ‘ortodonta’

Czestosc samogwaltu u danego osobnika

Tuesday, July 12th, 2016

Częstość samogwałtu u danego osobnika bywa różna. Bywają dzieci, które wie- . Iokrotnie w ciągu dnia uprawiają samogwałt, innym zdarza się to od czasu do czasu, z przerwami trwającymi wiele miesięcy. Zależy to od warunków zewnętrznych, w których dziecko przebywa, od sposobności, od kultury środowiska, od uwodzi- cielskiego wpływu innych dzieci. Przeważa zdanie, że samogwałt jest u obojga płci zjawiskiem jednakowo częstym. U chłopców polega on na pocieraniu prącia ręką, u dziewcząt na drażnieniu palcem łechtaczki, radzi ej okolicy pochwy lub na pośred- nim drażnieniu narządów płciowych przez zaciskanie ud, albo przez ruchy pociera- nia uda o udo. Używanie do celów masturbacyjnych przedmiotów zastępujących prącie jest u dzieci wielką rzadkością i zdarza się raczej tylko w przypadkach uwie- dzenia przez osoby dorosłe. Samogwałt wzajemny dwojga dzieci tej samej płci, znacz- nie częstszy u chłopców niż u dziewcząt, bynajmniej nie dowodzi skłonności homo- seksualnych. Te same wydarzenia w okresie pokwitania są już bardziej podejrzane w kierunku homoseksualizmu, chociaż bynajmniej jeszcze nie stanowią pod tym względem dowodu. Rozstrzygający jest sam popęd homo- lub heteroseksualny. U dzieci skłonności biseksualne uchodzą za zjawisko prawidłowe, jednakże powi- nien przeważać popęd do płci przeciwnej. Przeważnie popędy homoseksualne w okre- sie przedpokwitaniowym, zwłaszcza u dziewcząt, nie przekraczają granicy marzyciel- stwa erotycznego (Dryjski). Zwalczanie samogwałtu odbywa się zazwyczaj w(sposób niewłaściwy, który często podsyca ten nawyk. Zakazy i kary nie prowadzą do celu. Samogwałt nabiera wów- czas smaku owocu zakazanego i jest uprawiany nadal po kryjomu. Nacisk powinien być położony na stronę zapobiegawczą zagadnienia. Te same zasady zresztą są sku- teczne również jako postępowanie lecznicze, zwłaszcza u małych dzieci. Z małymi dziećmi, gdy się zauważy tego rodzaju praktyki, w ogóle na ten temat nie powinno się rozmawiać. Całe usiłowanie musi iść w kierunku odwrócenia uwagi dziecka w innym kierunku. Dziecko powinno być stale pod dyskretnym dozorem, który jed- nakże nie powinien mieć cech dozoru policyjnego. Z wieczora dziecko powinno iść do łóżka, gdy zdradza już wyraźne oznaki senności. Dzięki temu natychmiast za- sypia. Od maleńkości nie powinno spać razem z dorosłymi. Należy dziecko wcześnie rano budzić i skłonić do natychmiastowego wstawania. W dzień spać nie powinno. Dzięki temu dziecko wieczorem wcześnie poczuje senność. Spodnie i majteczki po- .winny być luźne. Trzeba liczyć się, zwłaszcza u dziewcząt, z możliwością owsików i innych swędzących epruw sromw, ponrewaś .;lrapanie się proVaTsdzi bardzo często do odkrycia tej dziedziny. Sprawy te wymagają niezwłocznego leczenia. W ciągu dnia dziecko powinno być stale czymś zajęte: pobyt w przedszkolu, zabawy z rówieś- nikami, zajęcia wychowawcze z dorosłymi, przechadzki i wycieczki pod okiem do- rosłych, nauka itd. Zawstydzanie dziecka jest zabronione, moralizowanie na temat grzechu nieczystości jest niewskazane, a straszenie okropnymi skutkami samogwałtu jest wysoce szkodliwe, gdyż staje się na długą metę niebezpiecznym czynnikiem lękotwórczym i nerwicotwórczym. Zmiana środowiska okazuje się z zasady środ- kiem zbawiennym. [podobne: , ortodonta, pierścionek zaręczynowy, powiększanie piersi ]

Kurcze zawodowe, nerwice zajeciowe. Chodzi

Tuesday, July 12th, 2016

Kurcze zawodowe, nerwice zajęciowe. Chodzi tu o zabu- rzenia czynności mięśniowych potrzebnych do wykonywania pewnego zawodu. Najbardziej znany jest kurcz pisarski (spasmus scriptorius, graphospasmits) występujący najczęściej u urzędników. Niektórzy podają, że u kobiet nerwica ta ma być częstsza niż u mężczyzn, czego osobiście nie potwierdziłem. Podobne zaburzenia występują u pianistów, skrzypków, flecistów, telegrafistów, maszy- nistek i w ogóle wszędzie tam, gdzie zawodowo trzeba używać palców rąk. Chorzy opisują swoje cierpienia np. przy kurczu pisarskim jako narastające w miarę pisania przykre uczucie napięcia w mięśniach przedramienia. Bo- lesny ten kurcz wzmaga się po paru minutach do takich rozmiarów, że chory musi zaniechać pisania. Inne ruchy tejże samej ręki, wymagające jeszcze więk- szego i dłużej trwającego wysiłku, nie doznają przeszkód, np. przy kurczu pi- sarskim możliwa jest gra na fortepianie lub szycie albo też kurcz pianisty nie wyklucza możliwości pisania ręką itd. Nerwica ta godzi więc w jeden tylko rodzaj zajęcia, często zmuszając chorego do zmiany zawodu. Badanie neurolo- giczne daje zazwyczaj wyniki ujemne chociaż czasem zauważyć można, że prawa ręka jest szczuplejsza niż lewa. W przypadkach tych może jednak nie- kiedy chodzić o leworęczność. Przy głębokim ucisku mięśni przedramienia niektórzy chorzy skarżą się na lekką bolesność. Neurolodzy przypuszczają, że mogłoby tu chodzić o nie dające się wykryć podłoże organiczne sprawy, ana- logiczne do objawów przeforsowania u sportowców, u których określona grupa mięśni może popadać w bolesny skurcz, np. u pływaków. Prawdziwy kurcz pisarski jest zdaje się zjawiskiem rzadszym, niż się na ogół sądzi. Istnieje bowiem kurcz pisarski rzekomy natury histerycznej. Zamiast kurczu widzi się wówczas przesadne, czynnościowe drżenie zamiarowe, uniemożliwiające cho- remu wykonanie precyzyjnych czynności zawodowych w rodzaju pisania. Oma- wiane nerwice bywają czasem bardzo uporczywe, jeśli nie usuniemy czynnika reaktywnego. Z drugiej strony przestrzec trzeba przed zbyt lekkomyślnym rozpoznawaniem sprawy reaktywno-czynnościowej. W dwóch przypadkach obserwowanych w Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku stwierdzono pod niby-nerwicową symptomatyką kurczu pisarskiego poważną przyczynę orga- niczną w mózgu. W jednym z tych przypadków (Godula-Gromska, Piełowski, Sulestrowska; 1961) przyczyną wykrytą za pomocą angiografii okazało się he- mangioma racemosum arterio-venosum lewej tętnicy środkowej mózgu, w dru- gim przypadku pianisty-wirtuoza pneumoencefalografia wykryła guz szyszynki. [przypisy: , prawo medyczne, ortodonta, korekcja wzroku ]