Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Zagadnienie samogwaltu u dzieci. Pewne

Tuesday, July 12th, 2016

Zagadnienie samogwałtu u dzieci. Pewne przejawy życia płciowego u dziecka można zauważyć już bardzo wcześnie. Nawet w drugim roku życia i jesz- cze wcześniej widuje się u chłopców wzwód prącia. Zjawisko to musi być związane z pewnymi doznaniami, gdyż dziecko uspokaja się wówczas, nieruchomieje, jakby zastygało w napięciu uwagi. Można też zauważyć, że zachodzi jakieś skojarzenie między doznaniami związanymi z oddawaniem moczu i kału a płciowymi. Fizjolo- gicznie tłumaczy się to faktem, że w rdzeniu krzyżowym blisko z sobą sąsiadują centrum geidtospinale, anospinale i vesicospinale. Ośrodki te drogą promieniowania mogą na siebie wzajemnie wpływać. Zwłaszcza we wczesnym okresie rozwojowym promieniowanie takie jest umożhwione wskutek niedostatecznej ilości szlaków ner-: wowych. Ośrodki te podlegają już wcześnie nadrzędnym ośrodkom górnych odcin- ków ośrodkowego układu nerwowego, dzięki czemu związek z życiem psychicznym jest wysoce prawdopodobny. Chociaż struktura grucz-ołów płciowych ukształtuje się definitywnie dopiero w okresie pokwitania, np. jeśli chodzi o tworzenie się nasie- nia, to jednak czynność wewnątrzwydzielnicza w slużbie układu korowo-trzewio- wego zaczyna się już w najwcześniejszym okresie rozwojowym. Już wcześnie może się u bardzo małych dzieci pojawić dążność do mechanicznego powtarzania i wywo- ływania doznań płynących z narządów płciowych. Prowadzi to do zjawisk wczesno- dziecięcego samogwałtu u chłopców i dziewcząt. Życie płciowe nawet u małych dzieci może się przejawiać nie tylko pod postacią samogwałtu ale i zabaw płciowych między dziećmi tej samej lub odmiennej płci. Pomijamy tu poza tym możliwości uwiedze- nia dzieci przez dorosłych. Samogwałt dziecięcy nie jest, jak się często sądzi, aktem mechanicznym, lecz wiąże się z zasady z wyobrażeniami seksualnymi. Zaciekawie- nie życiem płciowym występuje również już w pierwszych latach życia. [patrz też: , Karmy dla psów, poradnia psychologiczna kielce, stomatolog Warszawa ]

Dla przykladu przytoczymy zaburzenia psychiczne,.

Tuesday, July 12th, 2016

Dla przykładu przytoczymy zaburzenia psychiczne,. wywołane przez alkoholizm. W starszym piśmiennictwie wylicza się jednym tchem: alkoholizm przewlekły, delirium tremens,zespół Korsakowa, haluci- nosis acuta, obłęd zazdrości itd. Tymczasem rokowanie różni się zasadniczo zależnie od tego, czy chodzi o zespoły organiczne, czy czynnościowe. Do zespo- łów organicznych, z którymi wiąże się rokowanie niepomyślne, zaliczyć trzeba: dementia alcoholica, characteropathia alcoholica, zespół Korsakowa. Natomiast. do zespołów zasadniczo czynnościowych, rokowniczo pomyślnych, należą: de- lirium tremens, haUudnosis acuta, paranoia alcoholica, upojenie patologiczne- i inne zamroczenia. W niektórych jednostkach chorobowych rozróżnienie war- stwy organicznej od czynnościowej posiada bardzo istotne znaczenie i to za- równo z uwagi na właściwe leczenie, jak i dla rokowania. Dla przykładu przy- toczymy porażenie postępujące. Zachodzi istotna różnica między tym, co po- winno się nazywać naprawdę mania paralytica a zespołem Korsakowa na tle porażenia postępującego. Zespół maniakalny jest natury czynnościowej, a więc: jest odwracalny, podczas gdy zespół Korsakowa jest wyrazem procesu orga- nicznego, i to w okresie,gdy powstały w mózgu szczególnie ciężkie spustosze- nia. Gdyby ktoś próbowal leczyć porażenny zespół Korsakowa metodami aktywnymi, to popełniłby błąd sztuki, gdyż wstrząsy, np. elektryczne” nic po- móc nie mogą na zmiany zanikowe mózgu, mogą tylko zaszkodzić. Inaczej się rzecz ma natomiast. w stosunku do nawarstwionego zespołu maniakalnego. Tutaj z powodzeniem stosujemy np. leczenie largaktylem, nie czekając na wy- nik leczenia zimnicą. Dzięki temu sprowadzamyznaczne uspokojenie chorego, wpływające korzystnie na krążenie, które będzie bardzo obciążone, gdy chory zacznie gorączkować. Precyzyjność sposobów rozpoznawczych ma tu doniosłe znaczenie. Trzeba koniecznie umieć rozróżnić stan maniakalny od euforii oraz konfabulacje na tle organicznych luk pamięciowych od konfabulacyj nie pod- barwionych przechwałek chorego z nawarstwionym zespołem maniakalnym. Tylko tę ostatnią postać porażenia postępującego opatrujemy mianem mania paralytica. W starszym piśmiennictwie nazwa ta, jak wiadomo, obejmuje rów- nież i zespół Korsakowa porażenny. [hasła pokrewne: , odżywka do rzęs, poradnia psychologiczna kielce, zagęszczanie rzęs ]