Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Czestosc samogwaltu u danego osobnika

Tuesday, July 12th, 2016

Częstość samogwałtu u danego osobnika bywa różna. Bywają dzieci, które wie- . Iokrotnie w ciągu dnia uprawiają samogwałt, innym zdarza się to od czasu do czasu, z przerwami trwającymi wiele miesięcy. Zależy to od warunków zewnętrznych, w których dziecko przebywa, od sposobności, od kultury środowiska, od uwodzi- cielskiego wpływu innych dzieci. Przeważa zdanie, że samogwałt jest u obojga płci zjawiskiem jednakowo częstym. U chłopców polega on na pocieraniu prącia ręką, u dziewcząt na drażnieniu palcem łechtaczki, radzi ej okolicy pochwy lub na pośred- nim drażnieniu narządów płciowych przez zaciskanie ud, albo przez ruchy pociera- nia uda o udo. Używanie do celów masturbacyjnych przedmiotów zastępujących prącie jest u dzieci wielką rzadkością i zdarza się raczej tylko w przypadkach uwie- dzenia przez osoby dorosłe. Samogwałt wzajemny dwojga dzieci tej samej płci, znacz- nie częstszy u chłopców niż u dziewcząt, bynajmniej nie dowodzi skłonności homo- seksualnych. Te same wydarzenia w okresie pokwitania są już bardziej podejrzane w kierunku homoseksualizmu, chociaż bynajmniej jeszcze nie stanowią pod tym względem dowodu. Rozstrzygający jest sam popęd homo- lub heteroseksualny. U dzieci skłonności biseksualne uchodzą za zjawisko prawidłowe, jednakże powi- nien przeważać popęd do płci przeciwnej. Przeważnie popędy homoseksualne w okre- sie przedpokwitaniowym, zwłaszcza u dziewcząt, nie przekraczają granicy marzyciel- stwa erotycznego (Dryjski). Zwalczanie samogwałtu odbywa się zazwyczaj w(sposób niewłaściwy, który często podsyca ten nawyk. Zakazy i kary nie prowadzą do celu. Samogwałt nabiera wów- czas smaku owocu zakazanego i jest uprawiany nadal po kryjomu. Nacisk powinien być położony na stronę zapobiegawczą zagadnienia. Te same zasady zresztą są sku- teczne również jako postępowanie lecznicze, zwłaszcza u małych dzieci. Z małymi dziećmi, gdy się zauważy tego rodzaju praktyki, w ogóle na ten temat nie powinno się rozmawiać. Całe usiłowanie musi iść w kierunku odwrócenia uwagi dziecka w innym kierunku. Dziecko powinno być stale pod dyskretnym dozorem, który jed- nakże nie powinien mieć cech dozoru policyjnego. Z wieczora dziecko powinno iść do łóżka, gdy zdradza już wyraźne oznaki senności. Dzięki temu natychmiast za- sypia. Od maleńkości nie powinno spać razem z dorosłymi. Należy dziecko wcześnie rano budzić i skłonić do natychmiastowego wstawania. W dzień spać nie powinno. Dzięki temu dziecko wieczorem wcześnie poczuje senność. Spodnie i majteczki po- .winny być luźne. Trzeba liczyć się, zwłaszcza u dziewcząt, z możliwością owsików i innych swędzących epruw sromw, ponrewaś .;lrapanie się proVaTsdzi bardzo często do odkrycia tej dziedziny. Sprawy te wymagają niezwłocznego leczenia. W ciągu dnia dziecko powinno być stale czymś zajęte: pobyt w przedszkolu, zabawy z rówieś- nikami, zajęcia wychowawcze z dorosłymi, przechadzki i wycieczki pod okiem do- rosłych, nauka itd. Zawstydzanie dziecka jest zabronione, moralizowanie na temat grzechu nieczystości jest niewskazane, a straszenie okropnymi skutkami samogwałtu jest wysoce szkodliwe, gdyż staje się na długą metę niebezpiecznym czynnikiem lękotwórczym i nerwicotwórczym. Zmiana środowiska okazuje się z zasady środ- kiem zbawiennym. [podobne: , ortodonta, pierścionek zaręczynowy, powiększanie piersi ]

Rozróznienie rozmaitych tych rodzajów powiklan

Tuesday, July 12th, 2016

Rozróżnienie rozmaitych tych rodzajów powikłań w diagnostyce psychiat-: rycznej jest .szezególnie trudne. Lekarze nie mający wprawy w logice medy- -cyny bardzo często nie uwzględniają tych rozróżnień, nie zdając sobie sprawy z ich wagi teoretycznej i znaczenia w praktyce. Może dlatego będzie dobrze, jeśli na paru przykładach zobrazujemy zastosowanie w psychiatrii podanych powyżej rozróżnień pojęciowych. a. powikłanie przypadkowe (complicatio coincidentialis) zachodzi np. wówczas, gdy schizofrenik dozna urazu mózgu, po czym pojawią się u niego typowe objawy zespołu psychoorganicznego. Objawy schizofrenii wraz z nowo przybyłymi objawami psychoorganicznymi będą razem tworzyły złożony obraz kliniczny. Dla laika lub, dla niewprawnego psychiatry, zwłaszcza gdy wywiad niedostatecznie informuje o tym, co zaszło, jest rzeczą niemożliwą oddzielić w stanie psychicznym chorego zespół objawów psychoorganicznych. Czasem stwierdzenie koincydencji jest trudniejsze. Wyobraźmy sobie schi- zofrenika, który zaraził się kiłą i zapadł po latach na porażenie postępujące. Czy mamy prawo wyłączyć możliwość, że proces schizofreniczny stworzył wa- runki usposabiające do wystąpienia porażenia postępującego? Tylko z pewnym prawdopodobieństwem można się tu przychylić do zdania, że obydwa procesy chorobowe powstały niezależnie od siebie. b: powikłanie o charakterze ilościowego rozszerzania się sprawy (elargatio quantitativa) jest w psychiatrii możliwością częstą. Wyobrażmy sobie schizofrenię paranoidalną, która na samym początku wy- raża się objawami tak nikłymi, że tylko bardzo wprawny diagnosta potrafi chorobę tę rozpoznać. Badając chorego po pewnym czasie stwierdzamy dalsze objawy należące do tego samego zespołu. Poprzedni obraz kliniczny doznał rozszerzenia ilościowego, nie dołączył się doń jednak żaden nowy, jakościowo odrębny zespół chorobowy. c. Inaczej natomiast wygląda powikłanie o charakterze jakościowego rozszerzania się sprawy (elargatio qualitativa). Tutaj wprawdzie również obraz kliniczny nie wykracza poza dotychczasową “war- stwę”, jednakże wzbogaca się o nowe zespoły objawowe. Za przykład niech służy pojawienie się zespołu Korsakowa w przebiegu otępienia starczego, wsku- tek czego wytwarza się obraz prezbiofrenii. Podobnie zaklasyfikować trzeba częste przypadki powikłań różnych postaci schizofrenii innymi zespołami schi- .zofrenicznymi lub innymi. zespołami . czynnościowymi nieschizofrenicznymi. Wyobraźmy sobie przytoczony powyżej przykładowo przypadek schizofrenii paranoidalnej. U chorego pojawiają się w pewnym okresie objawy zespołu .katatonicznego, tak iż powstaje złożony obraz schizofrenii paranoidalno-Kata- tonicznej. To samo dotyczy katatonii hipokinetycznej, gdy wzbogaci się o ob- jawy zespołu kataleptycznego. [hasła pokrewne: , ubranka dla niemowląt, powiększanie piersi, Depilacja laserowa ]