Posts Tagged ‘protetyka’

NERWICE RUCHOWE (NEUROSES MOTORICAE) Pod

Tuesday, July 12th, 2016

NERWICE RUCHOWE (NEUROSES MOTORICAE) Pod tą nazwą zgrupowano nerwice polegające na mimowolnych ruchach pewnych grup mięśniowych, zasadniczo .podległych innerwacjom dowolnym. Największe znaczenie mają tu: tiki, jąkanie (o ile nie jest to nerwica oczeki- wania) oraz kurcze zawodowe. Nerwice te stanowią często powikłanie orga- nicznych spraw. 1. Przez t i k rozumiemy szybkie skurcze mniejszych lub większych grup mięśniowych, powtarzające się rytmicznie raz po raz, zazwyczaj w bardzo krótkich odstępach czasu. Ruchy te odbywają się mimowolnie i wbrew woli . Jak długo mamy napiętą uwagę, udaje się na krótko ruchy te w pewnym stop- niu powstrzymać, lecz niebawem znowu wracają. Najczęściej dotyczą one mięśni twą,rzy, ale także i głowy oraz kończyn górnych. W rzadkich przypad- kach bywają jeszcze bardziej uogólnione, obejmując równocześnie mięśnie twa- rzy, szyi, głowy i kończyn. Bywają jednostronne albo dwustronne. Tiki mają charakter jak gdyby niepotrzebnych automatyzmów, gdy żadnej uzasadnionej potrzebą ustroju czynności nie spełniają. Od dawna widzi się w nich (Oppen- heim) “na przymus zamienione ruchy odruchowe, obronne lub wrażeniowe W określeniu tym mieści się praktyczny podział orientacyjny. Istotnie jedne z tych tików wyglądają jak proste odruchy, chociaż nie widać podniety ten odruch wyzwalającej. Mogą to być jednorazowe, krótkotrwałe drgania jednego mięśnia lub jednej małej grupy mięśniowej. Tiki obronne obejmują już kilka grup mięśniowych i składają się na zborny ruch, który byłby celowy, gdyby zachodziła naprawdę jego potrzeba. Są to mrugnięcia, zmarszczenia czoła, prze- różne ruchy warg, ruchy głową jak gdyby dla strącenia z niej czegoś, pocią- ganie nosem, odchrząkiwanie, pokaszliwanie, poprawianie jak gdyby ugnia- tającego kołnierzyka, drapanie się gdziekolwiek itd. Tiki wyrażeniowe wzięły nazwę stąd, że wykonywane są tu ruchy mimiczne i gesty, którymi zazwyczaj uzewnętrzniamy pewne uczucia lub myśli, a więc np. gniewu, powściągnięcia się, pogardy, namysłu, podejrzenia, zachwytu itd. Tiki te polegają ma przygry- :zaniu wargi, zgrzytaniu zębami, zaciskaniu pięści, szczerzeniu z-ębów itd. Nie- które tiki podobne są do czynności, które wykonujemy w zakłopotaniu. W ogóle różnorodność tych zjawisk bywa ogromna, gdyż polega ona na kombinacjach mięśni mimicznych, gestów i innych ruchów, po których zwykle odczytujemy przeżycia wewnętrzne drugich ludzi. [więcej w: , odżywka do rzęs, protetyka, gabinet ginekologiczny ]

W strukturze takich najciezszych postaci

Tuesday, July 12th, 2016

W strukturze takich najcięższych postaci nerwicy natręctw można odnaleźć z zasady pierwiastki składowe wielu “niższych” nerwic. Poza fobiami rozmai- tego gatunku, np. agorafobią, klaustrofobią, gefirofobią itd. stwierdzić można rozmaite organozy i nerwice oczekiwania. Pewną chorą ogarniał np. okresowo lęk nieutrzymania moczu i często, zanim dobiegła do ustępu, następowało od- danie moczu (enuresis diw•na). U tej samej chorej w chwilach wyjątkowo silnego lęku na jawie, ale także w czasie marzeń sennych lękowych przycho- dziło do kurczowego zaciskania pięści, aż paznokcie wpijały się w dłonie. U in- nej chorej agorafobia łączyła się z przymusem zbaozania w lewo, zwłaszcza w czasie dużego ruchu ulicznego, z przekrzywieniem całego ciała w lewą stronę, tak że chora wśród nieopisanego lęku i zawstydzenia, jakby popychana przez niezrozumiałą siłę, z trudem posuwała się tuż koło ściany lub koło ogrodzenia trawnika. W cięższych przypadkach fobofobia zatruwa życie chorym tak, że unikają wszelkich sposobności, które by mogły nastręczyć wystąpienie obja- wów. Są chorzy, którym spełnianie ceremoniału ochronnego jakby sprawiało przyjemność, nawet z zabarwieniem płciowym. Ich dążność do wyleczenia się wydaje się wówczas niezupełnie szczera. Chorzy ci zwykle miotani są ambi- tendencją, podobnie jak onaniści, którzy radziby i przyjemności się nie wyrze- kać, i zdrowie zachować. Rozpoznanie natręctw myślowych przeważnie nie nastręcza trudności, O ile tylko badanie jest dość gruntowne, a chory na tyle sam ufny, że nie dy- symuluje. Wstępnym warunkiem prawidłowego rozpoznania .jest uzyskanie pewności, że przypadek mieści się w ogóle w pojęciu czystej nerwicy. Ciężko prrzebiegające przypadki powinny zawsze budzić podejrzenie, że być może sta- nowią zespól anankastyczny na podłożu zmian organicznych. Wątpliwości roz- praszają się, gdy wykonamy pneumoencefalografię. W wielu przypadkach stwierdza się wówczas zmiany zanikowe mózgowia. [patrz też: , odzież dla dzieci, protetyka, rehabilitacja ]