Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

W szczególnosci zawodne sa przewidywania

Tuesday, July 12th, 2016

W szczególności zawodne są przewidywania co do możliwości pojawienia się chorób psychicznych u potomstwa. Wynikające z teorii Mendla ustawodaw- stwo sterylizacyjne jest oparte na błędnych podstawach, nie prowadzi do celu w praktyce i połączone jest z krzywdą ludzi poddawanych ubezpłodnieniu. Ubezpładnianie chorych (fenotypów) jest daremne, gdyż ani nie ma pewności, czy płodzić będą chore potomstwo, ani nie ma dużych widoków, aby ich prze- waźnie nikły popęd płciowy mógł się urzeczywistnić. Przeważnie stwierdza się w praktyce przenoszenie chorób dziedzicznych poprzez lańcuchy genealogiczne boczne, a więc za pośrednictwem genotypów. Wyłapanie tych genotypów jest praktycznie niemożliwe, ,a gdyby się znalazł u władzy taki szaleniec, musiałby ubezpłodnić w każdym kraju co najmniej 1/6 ludności. Akcja zapobiegawcza na tak obłędną miarę doprowadziłaby zresztą równocześnie do odmówienia prawa do życia mnóstwu ludzi uzdolnionych i genialnych. Geniusz i obłąka- nie chodzą bowiem niewątpliwie w parze, jak uczą dzieje kultury. Pod jed- nym jednak względem jest możliwe w pewnym stopniu przewidywanie. Zau- ważono mianowicie, że jeżeli dwoje lub kilkoro rodzeństwa zapadnie na cho- robę psychiczną, to zazwyczaj chodzi tu o psychozy tego samego gatunku. Ma to niekiedy nawet pewne znaczenie rozpoznawcze. Jeżeli mianowicie (Myer- son), np. zachoruje na niejasny rozpoznawczo stan maniakalny ktoś, kto ma jedno lub więcej z rodzeństwa chorych na schizofrenię, to z dużym prawdo- podobieństwem możemy. uznać ten fakt za jeden więcej argument, że u pod- .łoża tej psychozy leży proces schizofreniczny. M. Bleuler obliczył, że przewi- dywanie schizofrenii wśród rodzeństwa schizofreników wyraża się odset- kiem 4,8%. [więcej w: , olejek arganowy do włosów, kosmetyki organiczne, przedłużanie rzęs ]

Dzisiejszy stan nauki uprawnia nas

Tuesday, July 12th, 2016

Dzisiejszy stan nauki uprawnia nas do bezwzględnego odrzucenia tzw. teorii polimorficznej, wywodzącej się historycznie od Esquirola, Morela i Lombroso, lecz znajdującej wyznawców i dzisiaj, zwłaszcza w Ameryce. W myśl tej teorii choroby psychiczne i• stany ubytkowe byłyby tylko różnorodnymi przejawami ogólnej dążności pewnych rodów do zwyrodnienia. Prawa Mendla oddano na usługi tej teorii. Głosi ona, że zwyrodnienie to (degeneratio) potęguje się z po- kolenia na pokolenie, tak że pojawiają się coraz cięższe stany upośledzenia czynności umysłowych i uczuciowych, aż wreszcie zwyrodniały taki ród ginie. Fatalistyczne te teorie znane są dzisiaj pod takimi nazwami jak “anticipa.tion” lub “antedating”, .Gloszą one w postaci niby naukowej tę samą .tezę stopnio- wego zwyrodnienia dotkniętych chorobami dziedzicznymi rodów. Ostatecznym wynikiem tego zwyrodnienia miałyby być głównie wrodzony niedorozwój umy- słowy, padaczka lub schizofrenia. Na materiale statystycznym starano się udo- wodnić, że w każdym następnym pokoleniu wymienione choroby miałyby się ujawniać w coraz młodszym wieku .i przebiegać coraz ciężej. Teorie te pozo- stają w wyraźnej sprzeczności z doświadczeniem klinicznym i z bezstronnymi statystykami, doznały też z wielu stron druzgocącej krytyki . . Zwrócono też uwagę na rolę płci w przenoszeniu chorób psychicznych. Mia- nowicie znacznie częściej kobiety bywają przenosicielkami psychoz niż męż- czyźni. Mott wykazał, że przypadki przeniesienia psychozy z ojca na syna mają się do przypadków przeniesienia psychozy z matki na córkę jak 39,3% do 60,7%. U Gowersa na materiale dotyczącym padaczki stosunek ten wyniósł 37% do 63%. Myerson stwierdził, że częściej występuje przeniesienie z matki na córkę niż z ojca na córkę, natomiast przeniesienie z matki na syna i z ojca na syna było zjawiskiem jednakowo częstym. Prawdopodobnie nie chodzi tu tylko o przypadek. Niektórzy przypuszczają, że miesiączka, połóg i menopauza odgrywają jakąś rolę w tej przewadze dziedziczenia za pośrednictwem kobiet. Niewątpliwie duże znaczenie mają tu warunki środowiskowe, które w krajach kapitalistycznych w wyższym stopniu odbijają się na kobiecie niż na mężczyź- nie, dość wspomnieć prześladowania, na jakie narażone jest nieślubne macie- rzyństwo. Dla wyjaśnienia tych zjawisk potrzebne będą jeszcze dalsze bada- nia. Najwięcej światła mogą tu rzucić badania takich czynników, jak zakaże- nie toksoplazmozą w czasie porodu, uraz porodowy w obszernym tego słowa pojęciu, a więc z włączeniem roli niedotlenienia, które to czynniki mogą irni- . tować dziedziczność. Ponieważ urazy porodowe i zakażenia intra partum lub intra Lactationem dotyczą wpływu matki na. powstawanie pewnych cierpień u potomstwa, dawałoby to wytłumaczenie wzmiankowego powyżej zjawiska przewagi dziedziczenia za pośrednictwem kobiet. [patrz też: , olejek arganowy do włosów, przedłużanie rzęs, olejek makadamia ]