Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Idealny w innych dziedzinach klucz

Tuesday, July 12th, 2016

Idealny w innych dziedzinach klucż klasyfikacyjny etiologiczny, na którym np. opiera się klasyfikacja chorób za- kaźnych, jest bezużyteczny w dziedzinie psychiatrii, ponieważ nie znamy etio- logii najważniejszych i naj częstszych psychoz, i to zarówno wyosobnionych dotąd jednostek nozologicznych, jak i psychoz czynnościowych. W innych dzie- dzinach medycyny klinicznej przychodzi w pomoc sprawdzian anatomopato- logiczny. Niestety i ten klucz okazuje się nie do użycia. Można na jego zasadzie rozklasyfikować tylko niektóre choroby typu psychoorganicznego. Bardzo wiele z nich nie daje obrazu aut optycznego, na podstawie którego byłoby możliwe rozpoznać, na jaką chorobę psychiczną denat cierpiał. Jeżeli w stosunku do chorób psychoorganicznych jest jeszcze jakaś nadzieja oparcia w przyszłości klasyfikacji na kryteriach etiologicznych i anatomopatolcgicznych, to z wszyst- kimi takimi nadziejami trzeba się raz na zawsże rozstać w stosunku do zespo- łów psychotycznych czynnościowych. Wiemy bowiem o nich, że pojawiają się na rozmaitym podłożu etiologicznym i anatomopatologicznym. W dotychczasowych próbach klasyfikacji chorób psychicznych radzono sobie w różny sposób. Tworzono np. wielkie grupy oparte wyłącznie na kryteriach symptomatalogicznych, np. grupa oligofrenii. Na grupę tę składa się mnóstwo czynników etiologicznych. Obrazy anatomopatologiczne bywają różnorakie. Ani więc kryterium etiologiczne, ani anatomopatologiczne nie mogło wpłynąć na powstanie takiej grupy. Grupa ta powstała wyłącznie na podstawie kry- terium psychopatologicznego, mianowicie zaliczano• tutaj wszystkich chorych, u których badanie inteligencji wykazało wrodzone lub wcześnie nabyte upo- śledzenie sprawności intelektualnej. Mimo to nie brakło takich, którzy grupę tę starali się uważać ia jednostkę nozologiczną, uznając za czynnik etiologiczny dziedziczność. Trzeba było później zadawać sobie niemało trudu, aby z grupy tej wyosobnić przypadki powstałe niewątpliwie -po zadziałaniu nabytych przy- czyn znanej etiologii, np. zakaźnych. Ponadto trzeba było z grupy tej usunąć przypadki upośledzenia sprawności intelektualnej na skutek zaniedbania wy- chowawczego. W miarę doskonalenia się metod badania klinicznego można było z grupy oligofrenii wyodrębnić coraz więcej przypadków rozmaitej etio- logii, np. zakaźnej, urazowej, wewnątrzwydzielniczej, toksycznej itd. Ostatecz- nie w tej grupie oligofrenii pozostało bardzo niewiele przypadków, a i to tylko wskutek niedoskonałości naszych sposobów rozpoznawczych. Takich przykładów można przytoczyć więcej. [podobne: , przydomowe oczyszczalnie, medycyna estetyczna, ból pleców ]

Rozpoznanie manii porazennej ma szcze-

Tuesday, July 12th, 2016

Rozpoznanie manii porażennej ma szcze- gólne znaczenie tam, gdzie proces rozpoczyna się od objawów maniakalnych. Trzeba umieć odróżnić objawy maniakalne od stanu wynikającego z organicz- nego upośledzenia uczuciowości wyższej, które prowadzi do wybryków prze- ciw obyczajowości. Rozróżnienie to ma wielką wagę, gdyż stan maniakalny może być leczony z powodzeniem metodami aktywnymi, podczas gdy orga- niczne obniżenie hamulców uczuciowo-rozumowych może doznać poprawy tylko po zastosowaniu leczenia gorączkowego lub penicylinowego. Dla ścisłości trzeba dodać, że rokowanie dotyczyć może wszystkich trzech okresów etioepigenetycznych. Rokowanie w pierwszym okresie jest najbardziej niepomyślne. Nie posiadamy środków. leczniczych zdolnych wpłynąć korzystnie na psychopatię, tak jak nie ma sposobów lekarskich, za pomocą których mogli- byśmy zmienić prawidłową osobowość ludzką. Pozostają tu tylko sposoby wy- chowawcze, które należą do profilaktyki społecznej. W psychiatrii klinicznej jesteśmy z zasady w tym położeniu, że musimy oceniać osobowość prepsycho- tyczną retrospektywnie, a więc dopiero wówczas, gdy zbierzemy wywiad co do przeszłości chorego. Zagadnienie kliniczne polega na tym, że leczenie nie powinno się właściwie ograniczać do usunięcia zespołu psychotycznego lub psychonerwicowego czynnościowego i nie powinno się ograniczać do oddziały- wania leczniczego na proces psychoorganiczny. W wielu przypadkach nie mamy prawa uważać za szczyt. marzeń przywrócenia chorego do stanu pre- psychotycznego .. Chociaż jest to zadanie bardzo trudne, jednak zdaje się. ono być obowiązkiem myśli zapobiegawczej, gdyż myślimy ponadto jeszcze o re- edukacji ozdrowieńca, aby prepsychotyczną osobowość o ile możności oczyścić z cech, które mogą kryć w sobie podatność na działanie czynników chorobo- twórczych. Dla przykładu powiedzmy, że nie wystarczy wyleczyć zespól histe- ryczny i nie wystarczy usunąć czynniki reaktywne, które były podłożem od- czynu histerycznego. Mamy ponadto jeszcze obowiązek reedukowania osobo- wości histeroidnej, tak aby oduczyć ją reagowania na pewne czynniki re- aktywne. Te dążenia do zmiany stereotypu dynamicznego, do zmiany nawyków i niekorzystnych odruchów warunkowych są już aktywnym wkraczaniem le- karza w• trudną do opanowania. dziedzinę pierwszego okresu etioepigenetycz- nego. [hasła pokrewne: , kurs sep, trądzik, przydomowe oczyszczalnie ]